Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2005

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 110 kB
3. 1. 2005 1/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
2/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 2
pdf 200 kB
6. 1. 2005 3/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
4/2005 Sb.
Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice Pozn.: Opatření uvedená v § 2 odst. 1 a 2 platí do 31.12.2007.
5/2005 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003
6/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
7/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 18, pokud jde o § 37i, 37k, 37n, 37o, a bodů 19, 21 a 22 nabývají účinnosti 13.8.2005. Ustanovení čl. I bodu 18, pokud jde o § 37m odst. 3 nabývá účinnosti 1.1.2009.
 
Částka 3
pdf 651 kB
10. 1. 2005 8/2005 Sb.
Nařízení o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost
9/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
10/2005 Sb.
Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
11/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh
RS01/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 656/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
 
Částka 4
pdf 871 kB
11. 1. 2005 12/2005 Sb.
Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
13/2005 Sb.
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb.
Vyhláška o předškolním vzdělávání
15/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
16/2005 Sb.
Vyhláška o organizaci školního roku
17/2005 Sb.
Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
18/2005 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce
RS02/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 
Částka 5
pdf 11 MB
13. 1. 2005 23/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví
24/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště-Kovářská
25/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří
26/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
27/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
28/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory
29/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
19/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
20/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko
21/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
22/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy
 
Částka 6
pdf 374 kB
13. 1. 2005 30/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
31/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
32/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
33/2005 Sb.
Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 2 nabývá účinnosti 1.9.2005.
 
Částka 7
pdf 252 kB
18. 1. 2005 34/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
35/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
36/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
37/2005 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 8
pdf 399 kB
20. 1. 2005 38/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
39/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
40/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
 
Částka 9
pdf 3332 kB
24. 1. 2005 41/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
42/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
 
Částka 10
pdf 1220 kB
24. 1. 2005 43/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
44/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
45/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 11
pdf 166 kB
25. 1. 2005 46/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
47/2005 Sb.
Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
48/2005 Sb.
Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
49/2005 Sb.
Sdělení k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
 
Částka 12
pdf 276 kB
25. 1. 2005 50/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005
 
Částka 13
pdf 94 kB
31. 1. 2005 51/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti
52/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti
53/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 14
pdf 84 kB
4. 2. 2005 54/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
55/2005 Sb.
Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
56/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 15
pdf 81 kB
4. 2. 2005 57/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 19.2.2005.
 
Částka 16
pdf 201 kB
8. 2. 2005 58/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
59/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
60/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
61/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
62/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 17
pdf 331 kB
9. 2. 2005 63/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
64/2005 Sb.
Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
65/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech) Pozn.: Ustanovení § 5 a 6 a přílohy nabývají účinnosti 1.1.2006.
 
Částka 18
pdf 3073 kB
15. 2. 2005 66/2005 Sb.
Nařízení o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
67/2005 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) Pozn.: Náhrady upravené podle tohoto nařízení přísluší od 1.2.2005.
68/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
 
Částka 19
pdf 83 kB
15. 2. 2005 69/2005 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
 
Částka 20
pdf 1290 kB
17. 2. 2005 70/2005 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les
71/2005 Sb.
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
72/2005 Sb.
Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
73/2005 Sb.
Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
74/2005 Sb.
Vyhláška o zájmovém vzdělávání
 
Částka 21
pdf 531 kB
21. 2. 2005 75/2005 Sb.
Nařízení o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
76/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
77/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
78/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb. Pozn.: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti předpis ES, jímž bude název "České smetanové máslo" zařazen do přímo použitelného předpisu ES.
79/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
 
Částka 22
pdf 1824 kB
23. 2. 2005 80/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 23
pdf 100 kB
23. 2. 2005 81/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
82/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 24
pdf 1185 kB
23. 2. 2005 83/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
84/2005 Sb.
Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
85/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
86/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", případně celého ustanovení § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 25
pdf 922 kB
28. 2. 2005 87/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
88/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 7b nabývá účinnosti 1.10.2005.
89/2005 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
90/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník
 
Částka 26
pdf 642 kB
28. 2. 2005 91/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 27
pdf 2060 kB
2. 3. 2005 92/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
93/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 28
pdf 159 kB
28. 2. 2005 94/2005 Sb.
Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 2 nabývají účinnosti 1.1.2006.
95/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. III nabývají účinnosti 1.7.2005.
 
Částka 29
pdf 124 kB
28. 2. 2005 96/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 16 § 8 odst. 2 písm. b) nabývají účinnosti 1.1.2006.
97/2005 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. února 2005
98/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
99/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
100/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
 
Částka 30
pdf 968 kB
1. 3. 2005 101/2005 Sb.
Nařízení o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 
Částka 31
pdf 6161 kB
4. 3. 2005 102/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
103/2005 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
 
Částka 32
pdf 3322 kB
8. 3. 2005 104/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
 
Částka 33
pdf 1125 kB
8. 3. 2005 105/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytnutí služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
106/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 34
pdf 259 kB
8. 3. 2005 107/2005 Sb.
Vyhláška o školním stravování
108/2005 Sb.
Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 
Částka 35
pdf 184 kB
14. 3. 2005 109/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno Pozn.: Ustanovení čl. I, bodů 2 a 3 nabývají účinnosti 1.9.2005.
110/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 
Částka 36
pdf 159 kB
14. 3. 2005 111/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty
 
Částka 37
pdf 237 kB
21. 3. 2005 112/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
113/2005 Sb.
Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
 
Částka 38
pdf 669 kB
24. 3. 2005 114/2005 Sb.
Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
115/2005 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči" po 2 000 Kč
116/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 39
pdf 1649 kB
29. 3. 2005 117/2005 Sb.
Nařízení o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 2 nabývají účinnosti 1.11.2005.
 
Částka 40
pdf 796 kB
29. 3. 2005 118/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
 
Částka 41
pdf 635 kB
29. 3. 2005 119/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 43 až 46, 49, 53, 54, 56 a 63 nabývají účinnosti 1.4.2005. Ustanovení čl. I bodu 61 nabývá účinnosti 1.10.2005.
120/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
121/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 14 nabývá účinnosti 1.1.2006.
122/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
 
Částka 42
pdf 2313 kB
30. 3. 2005 123/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
124/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
125/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
126/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 43
pdf 706 kB
31. 3. 2005 127/2005 Sb.
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 
Částka 44
pdf 1049 kB
1. 4. 2005 128/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
129/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
 
Částka 45
pdf 134 kB
4. 4. 2005 130/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí
131/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.
 
Částka 46
pdf 354 MB
15. 4. 2005 132/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
 
Částka 47
pdf 1541 kB
7. 4. 2005 133/2005 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
134/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 
Částka 48
pdf 74 kB
8. 4. 2005 135/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb.
136/2005 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2015, 3,80 %
 
Částka 49
pdf 12 MB
18. 4. 2005 137/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
138/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
 
Částka 50
pdf 3090 kB
15. 4. 2005 139/2005 Sb.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
140/2005 Sb.
Nález o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky
 
Částka 51
pdf 147 kB
18. 4. 2005 141/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 52
pdf 578 kB
19. 4. 2005 142/2005 Sb.
Vyhláška o plánování v oblasti vod
143/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 53
pdf 307 kB
19. 4. 2005 144/2005 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
145/2005 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005
146/2005 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma
 
Částka 54
pdf 1031 kB
21. 4. 2005 147/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 55
pdf 104 kB
22. 4. 2005 148/2005 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
149/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.
RS03/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
 
Částka 56
pdf 1377 kB
26. 4. 2005 150/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
 
Částka 57
pdf 1072 kB
26. 4. 2005 151/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
 
Částka 58
pdf 2531 kB
27. 4. 2005 152/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
 
Částka 59
pdf 835 kB
28. 4. 2005 153/2005 Sb.
Nařízení o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
154/2005 Sb.
Nařízení o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
155/2005 Sb.
Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
156/2005 Sb.
Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
157/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
158/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí
159/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
160/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění
161/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
162/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
 
Částka 60
pdf 165 kB
28. 4. 2005 163/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
164/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
165/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
 
Částka 61
pdf 772 kB
28. 4. 2005 166/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
 
Částka 62
pdf 110 kB
27. 4. 2005 167/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
168/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
169/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části třetí nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
170/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
171/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
172/2005 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006
173/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 63
pdf 1982 kB
2. 5. 2005 174/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
 
Částka 64
pdf 663 kB
30. 4. 2005 175/2005 Sb.
Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
176/2005 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi
177/2005 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 65
pdf 136 kB
30. 4. 2005 178/2005 Sb.
Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 2 nabývá účinnosti 30.4.2005.
179/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky Pozn.: Ustanovení částí druhé, páté, dvacáté deváté, třicáté, třicáté první, třicáté druhé a třicáté třetí nabývají účinnosti 30.4.2005. Část třicátá třetí pozbývá platnosti 1.1.2006.
 
Částka 66
pdf 100 kB
5. 5. 2005 180/2005 Sb.
Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
 
Částka 67
pdf 1256 kB
10. 5. 2005 181/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
182/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 68
pdf 1686 kB
12. 5. 2005 183/2005 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
184/2005 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
185/2005 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 98 kB
18. 5. 2005 186/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
187/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
189/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
188/2005 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 70
pdf 628 kB
23. 5. 2005 190/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
191/2005 Sb.
Vyhláška o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje
192/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
193/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
Částka 71
pdf 1149 kB
26. 5. 2005 194/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.
195/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 
Částka 72
pdf 460 kB
26. 5. 2005 196/2005 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
197/2005 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
198/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
199/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních
 
Částka 73
pdf 3043 kB
26. 5. 2005 200/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
201/2005 Sb.
Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
 
Částka 74
pdf 206 kB
27. 5. 2005 202/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
203/2005 Sb.
Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
204/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
205/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé čl. II bodů 2 až 6 a čl. III nabývají účinnosti 27.5.2005.
206/2005 Sb.
Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
207/2005 Sb.
Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře
 
Částka 75
pdf 1688 kB
30. 5. 2005 208/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních
209/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. č. 401/2004 Sb.
210/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova
211/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 96 kB
30. 5. 2005 212/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č.31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
213/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 27 nabývají účinnosti 30.5.2005.
214/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 77
pdf 395 kB
3. 6. 2005 215/2005 Sb.
Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Pozn.: Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti 3.6.2005.
216/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I § 183i, 183k, 183l, 183m a 183n nabývají účinnosti 3.6.2005. Ustanovení části třetí čl. III bodů 4 a 5 nabývají účinnosti 1.12.2006.
 
Částka 78
pdf 362 kB
3. 6. 2005 217/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. XII zákona.
218/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
219/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 
Částka 79
pdf 2289 kB
6. 6. 2005 220/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 80
pdf 4971 kB
8. 6. 2005 221/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
222/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
 
Částka 81
pdf 291 MB
13. 6. 2005 223/2005 Sb.
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti 1.9.2005.
224/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 
Částka 82
pdf 9613 kB
15. 6. 2005 225/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
 
Částka 83
pdf 761 kB
15. 6. 2005 226/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
227/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003, a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004
 
Částka 84
pdf 525 kB
16. 6. 2005 228/2005 Sb.
Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
229/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 nabývají účinnosti po uplynutí osmnácti měsíců ode dne vyhlášení zákona.
230/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení
 
Částka 85
pdf 4192 kB
17. 6. 2005 231/2005 Sb.
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
 
Částka 86
pdf 80 kB
15. 6. 2005 232/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů
233/2005 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004
 
Částka 87
pdf 257 kB
17. 6. 2005 234/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
235/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
236/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
237/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
 
Částka 88
pdf 2307 kB
17. 6. 2005 238/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb.
239/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 242 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
240/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem "3,"
 
Částka 89
pdf 500 kB
20. 6. 2005 241/2005 Sb.
Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
242/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
243/2005 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
 
Částka 90
pdf 6966 kB
20. 6. 2005 244/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu č. 4 čl. I nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
245/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
RS04/2005
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 91
pdf 169 kB
21. 6. 2005 246/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů
247/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.
 
Částka 92
pdf 1194 kB
22. 6. 2005 248/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
249/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 212 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 93
pdf 4134 kB
28. 6. 2005 250/2005 Sb.
Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
 
Částka 94
pdf 321 kB
29. 6. 2005 251/2005 Sb.
Zákon o inspekci práce Pozn.: Ustanovení § 47 odst. 4 až 6 nabývají účinnosti dnem 29.6.2005. Autory komentáře jsou Antonín Kottnauer, Daniela Kubíčková.
252/2005 Sb.
Usnesení k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005
253/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
254/2005 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005
255/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
256/2005 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. května 2005
 
Částka 95
pdf 181 kB
27. 6. 2005 257/2005 Sb.
Nařízení o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
258/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
259/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
260/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
261/2005 Sb.
Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004
 
Částka 96
pdf 4329 kB
30. 6. 2005 262/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
263/2005 Sb.
Sdělení , jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu Pozn.: Katastrální pracoviště katastrálních úřadů uvedená v čl. I vznikla dnem 1. ledna 2004.
264/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
265/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
RS05/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb., vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.
 
Částka 97
pdf 1962 kB
30. 6. 2005 266/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
267/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.
 
Částka 98
pdf 60 kB
30. 6. 2005 268/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
269/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
 
Částka 99
pdf 1764 kB
7. 7. 2005 270/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.
271/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
272/2005 Sb.
Nález ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 
Částka 100
pdf 166 kB
11. 7. 2005 273/2005 Sb.
Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
 
Částka 101
pdf 1988 kB
13. 7. 2005 274/2005 Sb.
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
 
Částka 102
pdf 901 kB
14. 7. 2005 275/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
276/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
278/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
277/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
279/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
280/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna ze dne 25.9.2003 č. 2/2003 o zásadách chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území obce
281/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 103
pdf 2018 kB
15. 7. 2005 282/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
283/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
284/2005 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005-2010, 2,55%
 
Částka 104
pdf 172 kB
18. 7. 2005 285/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývají účinnosti 18.7.2005.
286/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
287/2005 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005
288/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289/2005 Sb.
Zákon o Vojenském zpravodajství
290/2005 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
291/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
292/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 105
pdf 1732 kB
21. 7. 2005 293/2005 Sb.
Vyhláška o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí
294/2005 Sb.
Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Pozn.: Ustanovení § 16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1 nabývají účinnosti 1.1.2006.
 
Částka 106
pdf 960 kB
25. 7. 2005 295/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
296/2005 Sb.
Vyhláška o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí
297/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Vyhláška pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
298/2005 Sb.
Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
299/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
300/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
301/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003
302/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30.12.2003 č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24.5.2004 č. 1/2004
 
Částka 107
pdf 90 kB
27. 7. 2005 303/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
304/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování
305/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
306/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.
 
Částka 108
pdf 2651 kB
2. 8. 2005 307/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
308/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
309/2005 Sb.
Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
310/2005 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
311/2005 Sb.
Sdělení o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
 
Částka 109
pdf 1418 kB
4. 8. 2005 312/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
313/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
314/2005 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Současnost - Tančící dům v Praze" po 2 000 Kč
 
Částka 110
pdf 2826 kB
5. 8. 2005 315/2005 Sb.
Nařízení o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
316/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají
 
Částka 111
pdf 1308 kB
8. 8. 2005 317/2005 Sb.
Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
318/2005 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 112
pdf 340 kB
12. 8. 2005 319/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro klasifikaci pohledávek a tvorbu opravných položek a rezerv spořitelních a úvěrních družstev
320/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově)
 
Částka 113
pdf 393 kB
12. 8. 2005 321/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají
 
Částka 114
pdf 857 kB
22. 8. 2005 322/2005 Sb.
Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
 
Částka 115
pdf 984 kB
29. 8. 2005 323/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah roční zprávy
324/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
325/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 305/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
326/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
327/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 116
pdf 9 MB
31. 8. 2005 328/2005 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 117
pdf 1591 kB
31. 8. 2005 330/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb.
329/2005 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
331/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 
Částka 118
pdf 5114 kB
2. 9. 2005 332/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb. Pozn.: Ustanovení bodu 6 nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 
Částka 119
pdf 69 kB
2. 9. 2005 333/2005 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75%
334/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 120
pdf 212 kB
7. 9. 2005 335/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů
336/2005 Sb.
Vyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
337/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 225/2005 Sb.
338/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 121
pdf 240 kB
8. 9. 2005 339/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
340/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
RS06/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 335/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 122
pdf 775 kB
13. 9. 2005 344/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
341/2005 Sb.
Zákon o veřejných výzkumných institucích
342/2005 Sb.
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
343/2005 Sb.
Zákon o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň
345/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. IV zákona.
346/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
347/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
348/2005 Sb.
Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 14 bodu 3 nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2006, ustanovení § 12 odst. 5 a § 14 bodu 1 nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2007 a ustanovení § 12 odst. 6 a § 14 bodu 2 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008
349/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
350/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
RS07/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby v částce 121/2005 Sb. v obsahu
 
Částka 123
pdf 6179 kB
15. 9. 2005 351/2005 Sb.
Nařízení o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu
352/2005 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
353/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
354/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se jedné poloviny dalšího platu za první pololetí roku 2004 ve vztahu k soudcům okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
355/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h/ zákona č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
356/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
 
Částka 124
pdf 201 kB
19. 9. 2005 357/2005 Sb.
Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů Pozn.: Část druhá nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
358/2005 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
359/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
360/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
361/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o § 25a, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
 
Částka 125
pdf 1752 kB
19. 9. 2005 362/2005 Sb.
Nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
363/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
364/2005 Sb.
Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 3 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006
 
Částka 126
pdf 1239 kB
19. 9. 2005 365/2005 Sb.
Nařízení o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
 
Částka 127
pdf 251 kB
19. 9. 2005 366/2005 Sb.
Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
367/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
368/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
 
Částka 128
pdf 26 MB
26. 9. 2005 369/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 
Částka 129
pdf 181 kB
26. 9. 2005 370/2005 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
371/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.
372/2005 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30%
 
Částka 130
pdf 688 kB
27. 9. 2005 373/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 131
pdf 1296 kB
27. 9. 2005 374/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
375/2005 Sb.
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
376/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
 
Částka 132
pdf 575 kB
29. 9. 2005 377/2005 Sb.
Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami,spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) Pozn.: Ustanovení části první hlav V až VII nabývají účinnosti 30.9.2006. Ustanovení části třicáté první a třicáté druhé nabývají účinnosti 1.10.2005, s výjimkou ustanovení bodu 4 části třicáté druhé, které nabývá účinnosti 1.1.2006.
 
Částka 133
pdf 503 kB
1. 10. 2005 378/2005 Sb.
Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) Pozn.: Do 31.5.2020 název zněl: o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů).
379/2005 Sb.
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení části první § 4, 5, § 11 odst. 1 a § 12 odst. 2 nabývají účinnosti 1.7.2006. Ustanovení části páté nabývají účinnosti 1.1.2007.
380/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
381/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
382/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
383/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
384/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
385/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
386/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
387/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
388/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 134
pdf 4295 kB
1. 10. 2005 389/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
 
Částka 135
pdf 100 kB
1. 10. 2005 390/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění vyhlášky č. 455/2002 Sb.
391/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
 
Částka 136
pdf 190 kB
27. 9. 2005 392/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. VIII zákona.
393/2005 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony , přijatému Parlamentem dne 19. srpna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2005
 
Částka 137
pdf 64 kB
1. 10. 2005 394/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
395/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
396/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 138
pdf 340 kB
5. 10. 2005 397/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 10 až 12, 16 a 17 nabývají účinnosti 1.1.2006.
398/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 10 až 17 nabývají účinnosti 5.10.2005.
399/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5, 10 až 14 nabývají účinnosti dnem 5.10.2005.
400/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
401/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 1, 2, 6 až 9, 11, 13 až 22 a 24 až 39 nabývají účinnosti 1.1.2006.
402/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky
403/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.
 
Částka 139
pdf 9308 kB
12. 10. 2005 404/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
 
Částka 140
pdf 85 kB
12. 10. 2005 405/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
406/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
407/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů
408/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 141
pdf 2393 kB
17. 10. 2005 409/2005 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
410/2005 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 
Částka 142
pdf 416 kB
17. 10. 2005 411/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Čl. VIII části sedmé nabývá účinnosti dne 17.10.2005.
 
Částka 143
pdf 572 kB
18. 10. 2005 412/2005 Sb.
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
413/2005 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Pozn.: Ustanovení čl. XXII bodů 1 a 3 nabývají účinnosti 1.3.2006. Ustanovení čl. LV bodů 2 až 8 nabývají účinnosti 1.1.2007.
 
Částka 144
pdf 102 kB
18. 10. 2005 414/2005 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
415/2005 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2006
416/2005 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006
417/2005 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
418/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
419/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
420/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 145
pdf 12 MB
20. 10. 2005 421/2005 Sb.
Vyhláška Program statistických zjišťování na rok 2006
 
Částka 146
pdf 651 kB
25. 10. 2005 422/2005 Sb.
Nařízení o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
423/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb.
424/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
425/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 6, pokud se týká § 3 odst. 12 písm. g), nabývá účinnosti 1.1.2006.
426/2005 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
427/2005 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 147
pdf 241 kB
25. 10. 2005 428/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti a platnosti některých ustanovení viz Čl. V.
 
Částka 148
pdf 1246 kB
26. 10. 2005 429/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.
430/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
431/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.
 
Částka 149
pdf 561 kB
27. 10. 2005 432/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
433/2005 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 150
pdf 275 kB
1. 11. 2005 434/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 151
pdf 177 kB
3. 11. 2005 435/2005 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova
436/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 152
pdf 1348 kB
7. 11. 2005 437/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
438/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 153
pdf 35 MB
10. 11. 2005 439/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
440/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 154
pdf 174 kB
10. 11. 2005 441/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
442/2005 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 21. září 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 2005
443/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 155
pdf 2175 kB
11. 11. 2005 444/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. LXVII zákona.
 
Částka 156
pdf 76 kB
15. 11. 2005 445/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
446/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
447/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění
448/2005 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 157
pdf 14 MB
15. 11. 2005 449/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
 
Částka 158
pdf 874 kB
16. 11. 2005 450/2005 Sb.
Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
451/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
452/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
453/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
454/2005 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
455/2005 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 
Částka 159
pdf 11 MB
21. 11. 2005 456/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 160
pdf 8346 kB
21. 11. 2005 457/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
 
Částka 161
pdf 735 kB
28. 11. 2005 458/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
459/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů
460/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
461/2005 Sb.
Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
462/2005 Sb.
Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
463/2005 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
 
Částka 162
pdf 5549 kB
28. 11. 2005 464/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
 
Částka 163
pdf 163 kB
28. 11. 2005 465/2005 Sb.
Nařízení vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů
466/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.
467/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma 1. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov
 
Částka 164
pdf 1429 kB
1. 12. 2005 468/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.
469/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
470/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení článku 3 odst. 1 věty třetí a čtvrté, článku 5 odst. 8 písm. b) a článku 6 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Louny č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu
 
Částka 165
pdf 1350 kB
5. 12. 2005 471/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
472/2005 Sb.
Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 166
pdf 2367 kB
7. 12. 2005 473/2005 Sb.
Vyhláška základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006
474/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
475/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
476/2005 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá
477/2005 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů
 
Částka 167
pdf 228 kB
8. 12. 2005 478/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
479/2005 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 
Částka 168
pdf 764 kB
13. 12. 2005 480/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb.
481/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky
482/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
 
Částka 169
pdf 376 kB
15. 12. 2005 483/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.
484/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006
485/2005 Sb.
Vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 2 a části 3 přílohy nabývají účinnosti 1.12.2006.
486/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
487/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2005 pro účely zákona o zaměstnanosti
488/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006
489/2005 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006
 
Částka 170
pdf 7175 kB
19. 12. 2005 490/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
491/2005 Sb.
Vyhláška o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu
492/2005 Sb.
Vyhláška o krajských normativech
 
Částka 171
pdf 20 MB
22. 12. 2005 493/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 172
pdf 9029 kB
23. 12. 2005 494/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických výrobků
 
Částka 173
pdf 115 kB
23. 12. 2005 498/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb.
495/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
496/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
497/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb.
 
Částka 174
pdf 1629 kB
23. 12. 2005 499/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
500/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7 a 8 nabývají účinnosti 1.1.2008.
 
Částka 175
pdf 581 kB
23. 12. 2005 501/2005 Sb.
Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
502/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
 
Částka 176
pdf 2021 kB
28. 12. 2005 503/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb.
504/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu
505/2005 Sb.
Nařízení o zvýšení částek životního minima
506/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
507/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
508/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
509/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
 
Částka 177
pdf 5843 kB
28. 12. 2005 510/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
511/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
512/2005 Sb.
Nařízení o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
513/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 1.7.2006.
514/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.7.2006.
515/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
516/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu
RS08/2005
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 178
pdf 118 kB
28. 12. 2005 517/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
518/2005 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
519/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb.
520/2005 Sb.
Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
521/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 
Částka 179
pdf 6536 kB
29. 12. 2005 525/2005 Sb.
Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných skutečností
526/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
527/2005 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)
528/2005 Sb.
Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
529/2005 Sb.
Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
522/2005 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam utajovaných informací
523/2005 Sb.
Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
524/2005 Sb.
Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 
Částka 180
pdf 2284 kB
29. 12. 2005 530/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
531/2005 Sb.
Nález , vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení §13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
 
Částka 181
pdf 6999 kB
29. 12. 2005 532/2005 Sb.
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
 
Částka 182
pdf 4503 kB
30. 12. 2005 533/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 58 až 69, 142 a 273 až 276 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zák. č. 361/2003 Sb.
 
Částka 183
pdf 796 kB
30. 12. 2005 534/2005 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)
535/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
536/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
537/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
538/2005 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
539/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 184
pdf 1484 kB
30. 12. 2005 540/2005 Sb.
Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice Pozn.: Ustanovení § 4, § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2, § 12 odst. 5, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 3 a 4, § 17 odst. 2, § 18 odst. 3, § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2 nabývají účinnosti 1.7.2006.
541/2005 Sb.
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona Pozn.: Ustanovení § 18 odst. 8 písm. c) a § 20 nabývají účinnosti 1.3.2006.
542/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
 
Částka 185
pdf 8109 kB
30. 12. 2005 543/2005 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 
Částka 186
pdf 309 kB
30. 12. 2005 544/2005 Sb.
Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně
545/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Pozn.: Ustanovení části šesté, čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2007.
546/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 187
pdf 746 kB
30. 12. 2005 547/2005 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky
548/2005 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
549/2005 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
550/2005 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
551/2005 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 188
pdf 272 kB
30. 12. 2005 552/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
553/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
554/2005 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů