Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2006

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 216 kB
2. 1. 2006 1/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
2/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 
Částka 2
pdf 1280 kB
6. 1. 2006 3/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
4/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
5/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 3
pdf 598 kB
6. 1. 2006 6/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
7/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
8/2006 Sb.
Sdělení , kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
 
Částka 4
pdf 864 kB
12. 1. 2006 9/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. Pozn.: Bod 14 nabývá účinnosti dnem 1.7.2006.
10/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
11/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 347/2005 Sb.
 
Částka 5
pdf 1142 kB
12. 1. 2006 12/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
 
Částka 6
pdf 298 kB
13. 1. 2006 13/2006 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 22/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci posouzení povahy zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
 
Částka 7
pdf 158 kB
16. 1. 2006 14/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
15/2006 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 8
pdf 1350 kB
19. 1. 2006 16/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
 
Částka 9
pdf 161 kB
20. 1. 2006 17/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 10
pdf 851 kB
26. 1. 2006 18/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
19/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice
20/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 
Částka 11
pdf 200 kB
26. 1. 2006 21/2006 Sb.
Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Pozn.: Ustanovení § 30 nabývá účinnosti 26.1.2006.
22/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. III nabývá účinnosti 1.3.2006.
23/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
24/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
25/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 12
pdf 529 kB
26. 1. 2006 26/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzory průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
27/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
 
Částka 13
pdf 95 kB
31. 1. 2006 28/2006 Sb.
Nařízení o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
29/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
 
Částka 14
pdf 125 kB
2. 2. 2006 30/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 15
pdf 152 kB
8. 2. 2006 31/2006 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
32/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 16
pdf 81 kB
8. 2. 2006 33/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.
34/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
 
Částka 17
pdf 1256 kB
9. 2. 2006 35/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
36/2006 Sb.
Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 
Částka 18
pdf 6714 kB
16. 2. 2006 37/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
 
Částka 19
pdf 220 kB
17. 2. 2006 38/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
39/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
40/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 11 a 12 a čl. II nabývají účinnosti 17.2.2006.
41/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 
Částka 20
pdf 82 kB
20. 2. 2006 42/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 3 až 5 nabývají účinnosti 11.8.2007.
43/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
44/2006 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 21
pdf 1869 kB
22. 2. 2006 45/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 22
pdf 374 kB
27. 2. 2006 46/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
47/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
48/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
49/2006 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
 
Částka 23
pdf 488 kB
28. 2. 2006 50/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
51/2006 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
52/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
53/2006 Sb.
Sdělení o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
54/2006 Sb.
Sdělení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
55/2006 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 24
pdf 905 kB
8. 3. 2006 56/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
57/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
58/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
 
Částka 25
pdf 774 kB
8. 3. 2006 59/2006 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
60/2006 Sb.
Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
RS01/2006
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 22/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 191 kB
8. 3. 2006 61/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 23.3.2006.
62/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
 
Částka 27
pdf 111 kB
10. 3. 2006 63/2006 Sb.
Nařízení o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
64/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění vyhlášky č. 105/2005 Sb.
65/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 30.10.2006. Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 1.7.2007.
 
Částka 28
pdf 226 kB
15. 3. 2006 66/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
67/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
68/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 29
pdf 411 kB
15. 3. 2006 69/2006 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních sankcí
70/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
71/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
72/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
73/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
74/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Část druhá nabývá účinnosti 15. 3. 2006.
75/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
76/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
77/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
78/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
 
Částka 30
pdf 449 kB
15. 3. 2006 81/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl.I bod 38 nabývá účinnosti 1.1.2008, ustanovení čl.I body 43,47 a 48 a části šestá a sedmá nabývají účinnosti 15.3.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007.
79/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části třetí čl.V body 10 až 20, bod 21 pokud jde o §200dc odst.1 a 2, bod 22 a čl.XVI nabývají účinnost dnem vyhlášení
80/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení Čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007.
 
Částka 31
pdf 773 kB
17. 3. 2006 82/2006 Sb.
Nařízení o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílů půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
83/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
84/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
85/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.
86/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
87/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
RS02/2006
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.
 
Částka 32
pdf 2887 kB
20. 3. 2006 88/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
89/2006 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
90/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
91/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o platebním styku
92/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz
 
Částka 33
pdf 488 kB
20. 3. 2006 93/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
94/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
95/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
 
Částka 34
pdf 1982 kB
22. 3. 2006 96/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
97/2006 Sb.
Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem
 
Částka 35
pdf 746 kB
28. 3. 2006 98/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
99/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
100/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. Pozn.: Ustanovení bodu 1 nabývá účinnosti 1.1.2007.
101/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
102/2006 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
RS03/2006
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 87/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
 
Částka 36
pdf 2188 kB
31. 3. 2006 103/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
104/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
105/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb.
106/2006 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 37
pdf 932 kB
31. 3. 2006 107/2006 Sb.
Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Část první zákona pozbývá platnosti 31.12.2012.
108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách
109/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. XXI zákona.
110/2006 Sb.
Zákon o životním a existenčním minimu
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
112/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi Pozn.: Ustanovení části čtyřicáté šesté nabývají účinnosti 1.4.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007.
113/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
114/2006 Sb.
Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení
 
Částka 38
pdf 143 kB
3. 4. 2006 115/2006 Sb.
Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
116/2006 Sb.
Usnesení k zákonu o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 26. ledna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. února 2006
 
Částka 39
pdf 197 kB
31. 3. 2006 117/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
118/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
 
Částka 40
pdf 56 kB
31. 3. 2006 119/2006 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 31. března 2006
120/2006 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 31. března 2006
 
Částka 41
pdf 61 kB
3. 4. 2006 121/2006 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006
 
Částka 42
pdf 97 kB
6. 4. 2006 122/2006 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
123/2006 Sb.
Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 2, odst. 7 písm. m) a § 8 odst. 4 písm. i) nabývají účinnosti 1.1.2007.
124/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
 
Částka 43
pdf 3041 kB
11. 4. 2006 125/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 44
pdf 57 kB
6. 4. 2006 126/2006 Sb.
Rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu
127/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
128/2006 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 45
pdf 379 kB
14. 4. 2006 129/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
130/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
131/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 46
pdf 443 kB
14. 4. 2006 132/2006 Sb.
Zákon o kronikách obcí
133/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
134/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
135/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
136/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů Pozn.: Ustanovení Čl. II bodu 2 nabývá účinnosti 15.8.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2006.
 
Částka 47
pdf 1067 kB
19. 4. 2006 137/2006 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách Pozn.: Autory komentáře jsou Milan Šebesta, Vilém Podešva, Miloš Olík, Tomáš Machurek, Martin Janoušek, Jakub Stránský.
138/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
139/2006 Sb.
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
140/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
 
Částka 48
pdf 245 kB
14. 4. 2006 141/2006 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
142/2006 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
143/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
144/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
 
Částka 49
pdf 66 kB
14. 4. 2006 145/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
146/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
 
Částka 50
pdf 1018 kB
20. 4. 2006 147/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 51
pdf 8322 kB
21. 4. 2006 148/2006 Sb.
Nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
149/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
150/2006 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka papírna Velké Losiny" po 2 500 Kč
 
Částka 52
pdf 161 kB
24. 4. 2006 151/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
152/2006 Sb.
Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
153/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 53
pdf 3552 kB
26. 4. 2006 154/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 
Částka 54
pdf 243 kB
26. 4. 2006 155/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
156/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
 
Částka 55
pdf 500 kB
27. 4. 2006 157/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
158/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
159/2006 Sb.
Zákon o střetu zájmů
160/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
161/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti jednotlivých ustanovení viz část třináctá čl. XVI zákona 161/2006 Sb.
162/2006 Sb.
Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
163/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
164/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 56
pdf 186 kB
28. 4. 2006 165/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti viz část devatenáctá čl. XXI zákona 165/2006 Sb.
 
Částka 57
pdf 615 kB
28. 4. 2006 166/2006 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
167/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
168/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
 
Částka 58
pdf 192 kB
28. 4. 2006 169/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 
Částka 59
pdf 62 kB
28. 4. 2006 170/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
171/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
172/2006 Sb.
Nařízení o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
 
Částka 60
pdf 148 kB
3. 5. 2006 173/2006 Sb.
Nařízení o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
174/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
175/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
176/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 61
pdf 757 kB
5. 5. 2006 177/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 17 § 6 odst. 2, 3 a 4 nabývají účinnosti 1.1.2007, ustanovení bodu 17 § 6 odst. 7 a bodu 19 § 6a odst. 2 nabývají účinnosti 1.1.2009.
178/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
179/2006 Sb.
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Pozn.: Ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé nabývají účinnosti 5.5.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2007
180/2006 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
181/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 62
pdf 925 kB
9. 5. 2006 182/2006 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Pozn.: Autory komentáře jsou Alexandr Dadam, Jan Kozák, Lukáš Pachl, Petr Budín.
 
Částka 63
pdf 954 kB
11. 5. 2006 183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Pozn.: Ustanovení § 143, 144, 145, 147 a 151 nabývají účinnosti 1.7.2006. Ustanovení § 102 odst. 2 nabývá účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007. Autorem komentáře je Stanislav Malý.
184/2006 Sb.
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
185/2006 Sb.
Usnesení k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006
186/2006 Sb.
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Pozn.: Ustanovení části třetí, čl. III bodu 1 nabývají účinnosti 11.5.2006. Ustanovení části padesáté první čl. LV nabývají účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007
 
Částka 64
pdf 993 kB
12. 5. 2006 187/2006 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění Pozn.: Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
188/2006 Sb.
Usnesení k zákonu o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky den 31. března 2006
189/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění Pozn.: Ustanovení čl. XIII bodů 6, 14, 66, 144, 157 až 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, čl. XXI bodů 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, čl. XXII bodu 7, čl. XXIV bodu 8, čl. XXV a čl. XXXIII bodů 13, 20 a 45 nabývají účinnosti 1.1.2007. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2009.
190/2006 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006
191/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
192/2006 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. dubna 2006
 
Částka 65
pdf 1460 kB
15. 5. 2006 193/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
194/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
195/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 338zo odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
196/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 
Částka 66
pdf 5056 kB
16. 5. 2006 197/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
 
Částka 67
pdf 402 kB
16. 5. 2006 198/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
199/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
200/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb.
201/2006 Sb.
Úplné znění zákona o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 68
pdf 307 kB
17. 5. 2006 202/2006 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006
203/2006 Sb.
Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
204/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
205/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 15.6.2006.
 
Částka 69
pdf 2577 kB
18. 5. 2006 206/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
207/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
208/2006 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 70
pdf 905 kB
19. 5. 2006 209/2006 Sb.
Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
210/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
211/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
 
Částka 71
pdf 196 kB
19. 5. 2006 212/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 6 nabývá účinnosti 1.1.2008. Ustanovení čl. II bodu 7 nabývá účinnosti 1.1.2007.
213/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
214/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. XIII bodu 4 nabývá účinnosti 1.1.2007.
 
Částka 72
pdf 433 kB
22. 5. 2006 215/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývají účinnosti 22.5.2006.
216/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 73
pdf 461 kB
2. 6. 2006 217/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí koncesní zákon
218/2006 Sb.
Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
219/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
220/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
 
Částka 74
pdf 796 kB
26. 5. 2006 221/2006 Sb.
Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství Pozn.: Ustanovení § 6 a 8 nabývají účinnosti 1.1.2008.
222/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
223/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Pozn.: Ustanovení části druhé čl. III bodu 2 nabývá účinnosti 26.5.2006.
224/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
225/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení § 42c pozbývá platnosti 27.3.2012. Ustanovení čl. III nabývá účinnosti 1.5.2007.
226/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 10, 11, 16, 23, 25 a 30, čl. III bodů 12, 15, 17, 18, 21, 28 a 29 a čl. IV nabývají účinnosti 1.7.2007.
 
Částka 75
pdf 506 kB
29. 5. 2006 227/2006 Sb.
Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
228/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
229/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
230/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI nabývají účinnosti 1.1.2007.
231/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
 
Částka 76
pdf 348 kB
31. 5. 2006 232/2006 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
233/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
234/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
235/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 26 nabývá účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 77
pdf 323 kB
31. 5. 2006 236/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb.
237/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
238/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona
239/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 12, 14, 15, 17 až 26 a 28 nabývají účinnosti 1.1.2007.
240/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
 
Částka 78
pdf 474 kB
31. 5. 2006 241/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
242/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
243/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.
244/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 12 a 13 nabývají účinnsoti 1.1.2009.
 
Částka 79
pdf 701 kB
31. 5. 2006 245/2006 Sb.
Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
246/2006 Sb.
Usnesení k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. května 2006
248/2006 Sb.
Usnesení k zákonu o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému Parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. května 2006
247/2006 Sb.
Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
249/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
250/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
251/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 
Částka 80
pdf 2204 kB
2. 6. 2006 252/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 81
pdf 161 kB
2. 6. 2006 253/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 82
pdf 3027 kB
31. 5. 2006 254/2006 Sb.
Nařízení o kontrole nebezpečných látek
255/2006 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
256/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
257/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.
 
Částka 83
pdf 1406 kB
5. 6. 2006 258/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku
259/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky
260/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
261/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 1766 kB
7. 6. 2006 262/2006 Sb.
Zákon zákoník práce Pozn.: Autory komentáře jsou Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Jiří Doležílek, Petr Hůrka, Nataša Randlová.
263/2006 Sb.
Usnesení k zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006
264/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Pozn.: Ustanovení čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12 nabývají účinnosti 7.6.2006. Ustanovení čl. LXVI a čl. LXVII nabývají účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007.
265/2006 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006
 
Částka 85
pdf 924 kB
7. 6. 2006 266/2006 Sb.
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců Pozn.: Ustanovení § 38 a 43 nabývají účinnosti 1.1.2020. Ustanovení § 92 a 93 nabývají účinnosti 7.6.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.
267/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Pozn.: Ustanovení části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX nabývají účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.
268/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
 
Částka 86
pdf 245 kB
7. 6. 2006 269/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.
270/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
271/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
272/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena
 
Částka 87
pdf 3603 kB
9. 6. 2006 273/2006 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
274/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
275/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu
276/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokáta a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
277/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
278/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
279/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
280/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 88
pdf 471 kB
9. 6. 2006 281/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
282/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor služebního průkazu
283/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
284/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
285/2006 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
RS04/2006
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
 
Částka 89
pdf 153 kB
13. 6. 2006 286/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 90
pdf 988 kB
14. 6. 2006 287/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
288/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
289/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 91
pdf 6682 kB
16. 6. 2006 290/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 
Částka 92
pdf 325 kB
19. 6. 2006 291/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb.
292/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
293/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
294/2006 Sb.
Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
 
Částka 93
pdf 615 kB
20. 6. 2006 295/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
296/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn
297/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 257/2004 Sb. a zákonem č. 62/2006 Sb.
 
Částka 94
pdf 4965 kB
22. 6. 2006 298/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.
299/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
300/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
301/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
302/2006 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005
303/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 95
pdf 295 kB
15. 6. 2006 304/2006 Sb.
Nařízení o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
305/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
306/2006 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
 
Částka 96
pdf 534 kB
22. 6. 2006 307/2006 Sb.
Zákon o evropské družstevní společnosti
308/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti Pozn.: Ustanovení čl. IV bod 4 nabývá účinnosti 1.1.2007.
309/2006 Sb.
Zákon , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
310/2006 Sb.
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
311/2006 Sb.
Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
312/2006 Sb.
Zákon o insolvenčních správcích
 
Částka 97
pdf 160 kB
22. 6. 2006 313/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
314/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 19, 20, 21 a 32 nabývají účinnosti 1.1.2007. Ustanovení čl. I bodů 5, 12 a 33 nabývají účinnosti 1.4.2007.
315/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 98
pdf 1013 kB
27. 6. 2006 316/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 99
pdf 128 kB
30. 6. 2006 317/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
318/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
319/2006 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
320/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
321/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
322/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
323/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 100
pdf 348 kB
28. 6. 2006 324/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první bodů 1, 3 a 6 a části druhé bodů 1, 3, 18, 20, 23 a 24 nabývají účinnosti 1.8.2006.
325/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
326/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
327/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
328/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
329/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek
330/2006 Sb.
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
331/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 
Částka 101
pdf 31 MB
30. 6. 2006 332/2006 Sb.
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
 
Částka 102
pdf 16 MB
30. 6. 2006 333/2006 Sb.
Sdělení o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
 
Částka 103
pdf 11 MB
30. 6. 2006 334/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
335/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
 
Částka 104
pdf 139 kB
30. 6. 2006 336/2006 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
337/2006 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
338/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.
339/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 105
pdf 414 kB
3. 7. 2006 340/2006 Sb.
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
341/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
342/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
343/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 106
pdf 284 kB
10. 7. 2006 344/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 107
pdf 977 kB
11. 7. 2006 345/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
346/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat
347/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
348/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 108
pdf 585 kB
12. 7. 2006 349/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
350/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 109
pdf 82 kB
30. 6. 2006 351/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
352/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 110
pdf 188 kB
13. 7. 2006 353/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 111
pdf 1327 kB
14. 7. 2006 354/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
355/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
356/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
357/2006 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2006.
358/2006 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
 
Částka 112
pdf 4317 kB
18. 7. 2006 359/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 113
pdf 144 kB
14. 7. 2006 360/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
361/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
362/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
363/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
364/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči
365/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé vyhlášky podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
366/2006 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 114
pdf 2209 kB
18. 7. 2006 367/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže
 
Částka 115
pdf 7509 kB
21. 7. 2006 368/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb.
 
Částka 116
pdf 3164 kB
21. 7. 2006 369/2006 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
370/2006 Sb.
Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
371/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 21 až 28 a 32 a 33 nabývají účinnosti 21.7.2006.
372/2006 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
RS05/2006
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 117
pdf 392 kB
25. 7. 2006 373/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 118
pdf 86 kB
25. 7. 2006 374/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
375/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
 
Částka 119
pdf 2472 kB
28. 7. 2006 376/2006 Sb.
Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
377/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
 
Částka 120
pdf 4145 kB
2. 8. 2006 378/2006 Sb.
Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) Pozn.: Ustanovení § 22 až 24 nabývají účinnosti 1.11.2006.
379/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření
380/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry
381/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na snímače teploty používané jako součást stanoveného měřidla
382/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže
383/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 st. C a lepším, používané státními kontrolními orgány
 
Částka 121
pdf 7623 kB
8. 8. 2006 384/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 
Částka 122
pdf 744 kB
1. 8. 2006 385/2006 Sb.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
386/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
387/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2006 Sb.
RS06/2006
Sdělení o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn, vyhlášeném pod č. 373/2006 Sb.
 
Částka 123
pdf 793 kB
8. 8. 2006 388/2006 Sb.
Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
389/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
390/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
391/2006 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
392/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 124
pdf 4122 kB
9. 8. 2006 393/2006 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti Pozn.: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 
Částka 125
pdf 2509 kB
9. 8. 2006 394/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
395/2006 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
396/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
397/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
 
Částka 126
pdf 436 kB
10. 8. 2006 398/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 127
pdf 1022 kB
10. 8. 2006 399/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
400/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb. Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. II vyhlášky.
401/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
402/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
 
Částka 128
pdf 478 kB
14. 8. 2006 403/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 129
pdf 1492 kB
16. 8. 2006 404/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
405/2006 Sb.
Nález ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v částech vyjádřených slovy "péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a" a slovy "tyto děti a"
 
Částka 130
pdf 157 kB
16. 8. 2006 406/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 131
pdf 1657 kB
18. 8. 2006 407/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
408/2006 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
409/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. Pozn.: § 2e odst. 1 písm. d), § 2f odst. 2 písm. b) a § 2f odst. 3 písm. c), slova "a c)" v ustanovení § 2f odst. 4 písm. c) a § 2f odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb. se ruší dnem 30.6.2007.
 
Částka 132
pdf 908 kB
23. 8. 2006 410/2006 Sb.
Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
411/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb.
412/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
413/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
 
Částka 133
pdf 14 MB
25. 8. 2006 414/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
415/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
416/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
417/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
 
Částka 134
pdf 1465 kB
22. 8. 2006 418/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění vyhlášky č. 356/2006 Sb.
419/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 135
pdf 1029 kB
29. 8. 2006 420/2006 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 2007 až 2011
421/2006 Sb.
Nařízení o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
422/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
423/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
424/2006 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
425/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 136
pdf 12 MB
31. 8. 2006 426/2006 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 137
pdf 65 kB
31. 8. 2006 427/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.
428/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
429/2006 Sb.
Sdělení o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 138
pdf 89 kB
31. 8. 2006 430/2006 Sb.
Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
431/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
 
Částka 139
pdf 2919 kB
8. 9. 2006 432/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
433/2006 Sb.
Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu
434/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 ost. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
 
Částka 140
pdf 363 kB
11. 9. 2006 435/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 141
pdf 427 kB
11. 9. 2006 436/2006 Sb.
Nařízení o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
437/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 142
pdf 573 kB
13. 9. 2006 438/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
439/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 143
pdf 850 kB
18. 9. 2006 440/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
441/2006 Sb.
Vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)
442/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 
Částka 144
pdf 174 kB
18. 9. 2006 443/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
444/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce
445/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat
446/2006 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
 
Částka 145
pdf 414 kB
19. 9. 2006 447/2006 Sb.
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
448/2006 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
 
Částka 146
pdf 1057 kB
19. 9. 2006 449/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 
Částka 147
pdf 933 kB
27. 9. 2006 450/2006 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží
451/2006 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč
452/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
453/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 148
pdf 196 kB
27. 9. 2006 454/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
455/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 
Částka 149
pdf 656 kB
29. 9. 2006 456/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
457/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
458/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.
 
Částka 150
pdf 347 kB
5. 10. 2006 459/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace
460/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 151
pdf 65 kB
6. 10. 2006 461/2006 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2007
462/2006 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
463/2006 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007
464/2006 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 152
pdf 773 kB
11. 10. 2006 465/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 153
pdf 219 kB
11. 10. 2006 466/2006 Sb.
Vyhláška o bezpečnostní letové normě
467/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
468/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 154
pdf 532 kB
24. 10. 2006 469/2006 Sb.
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)
470/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
471/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.
472/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví Pozn.: Ustanovení bodu 15 nabývá účinnosti 1.2.2007.
 
Částka 155
pdf 952 kB
30. 10. 2006 473/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
474/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků
475/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře
 
Částka 156
pdf 12 MB
2. 11. 2006 476/2006 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
 
Částka 157
pdf 71 kB
31. 10. 2006 477/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
478/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
479/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 
Částka 158
pdf 2561 kB
6. 11. 2006 480/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
481/2006 Sb.
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
482/2006 Sb.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
483/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
 
Částka 159
pdf 2041 kB
9. 11. 2006 484/2006 Sb.
Nařízení o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti 1.7.2007.
485/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
486/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
487/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova
 
Částka 160
pdf 809 kB
10. 11. 2006 488/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
489/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
490/2006 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku
 
Částka 161
pdf 291 kB
13. 11. 2006 491/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
492/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
493/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 162
pdf 10 MB
16. 11. 2006 494/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
495/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
496/2006 Sb.
Sdělení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
497/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 163
pdf 4576 kB
28. 11. 2006 498/2006 Sb.
Vyhláška o autorizovaných inspektorech
499/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb
500/2006 Sb.
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
501/2006 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
502/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
503/2006 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 
Částka 164
pdf 528 kB
29. 11. 2006 504/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
505/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
506/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 165
pdf 2997 kB
27. 11. 2006 507/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
508/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů
509/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.
510/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken
511/2006 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 - 2009, 3,25 %
 
Částka 166
pdf 956 kB
29. 11. 2006 512/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství
513/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
514/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
515/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
516/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 167
pdf 187 kB
27. 11. 2006 517/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
518/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící "fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů", čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
519/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného
520/2006 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni
521/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
RS07/2006
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 485/2006 Sb.
 
Částka 168
pdf 949 kB
30. 11. 2006 522/2006 Sb.
Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
523/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
 
Částka 169
pdf 966 kB
4. 12. 2006 524/2006 Sb.
Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu Pozn.: Ustanovení § 27 nabývá účinnosti 1.4.2007.
525/2006 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006 - 2036, 4,20%
 
Částka 170
pdf 1400 kB
5. 12. 2006 526/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 
Částka 171
pdf 5150 kB
6. 12. 2006 527/2006 Sb.
Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení přílohy č. 4 nabývají účinnosti 1.7.2007.
 
Částka 172
pdf 153 kB
6. 12. 2006 528/2006 Sb.
Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)
529/2006 Sb.
Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)
530/2006 Sb.
Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
 
Částka 173
pdf 110 kB
7. 12. 2006 531/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti 1.1.2007.
532/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
533/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
534/2006 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
535/2006 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
536/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 174
pdf 353 kB
8. 12. 2006 537/2006 Sb.
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
538/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
539/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 175
pdf 7107 kB
12. 12. 2006 540/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 176
pdf 773 kB
13. 12. 2006 541/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů
542/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
543/2006 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
544/2006 Sb.
Sdělení , kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
 
Částka 177
pdf 342 kB
13. 12. 2006 545/2006 Sb.
Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
546/2006 Sb.
Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 178
pdf 172 kB
13. 12. 2006 547/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
548/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 179
pdf 2877 kB
20. 12. 2006 549/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
550/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
551/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
552/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 28 nabývají účinnosti 1.7.2007. Ustanovení čl. I bodu 5 nabývá účinnosti 1.7.2008. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007
553/2006 Sb.
Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
554/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti
555/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 180
pdf 130 kB
20. 12. 2006 556/2006 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2007
557/2006 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
558/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
559/2006 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 181
pdf 411 kB
21. 12. 2006 560/2006 Sb.
Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
 
Částka 182
pdf 1240 kB
22. 12. 2006 561/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
562/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)
 
Částka 183
pdf 242 kB
22. 12. 2006 563/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
 
Částka 184
pdf 3546 kB
22. 12. 2006 565/2006 Sb.
Nařízení o platových poměrech vojáků z povolání
564/2006 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
566/2006 Sb.
Nařízení o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
567/2006 Sb.
Nařízení o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
568/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
569/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
570/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
571/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
 
Částka 185
pdf 240 kB
27. 12. 2006 572/2006 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření
573/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
574/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
575/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. IX bod 1 písm. a) až e). K pozbytí platnosti některých ustanovení viz Čl. IX body 2 až 5.
 
Částka 186
pdf 2200 kB
27. 12. 2006 576/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
577/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
578/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
579/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
580/2006 Sb.
Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech
581/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
582/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
583/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
 
Částka 187
pdf 84 kB
20. 12. 2006 584/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
585/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13 nabývají účinnosti 1.1.2007. Ustanovení čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a č. VII nabývají účinnosti 1.1.2009 (nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
586/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 188
pdf 4198 kB
27. 12. 2006 587/2006 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
588/2006 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
589/2006 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Pozn.: Ustanovení § 2 písm. a), § 7 a 8 nabývají účinnosti 11.4.2007.
590/2006 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
591/2006 Sb.
Nařízení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
592/2006 Sb.
Nařízení o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
593/2006 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
594/2006 Sb.
Nařízení o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
595/2006 Sb.
Nařízení o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
596/2006 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
597/2006 Sb.
Nařízení o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
598/2006 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
 
Částka 189
pdf 2991 kB
28. 12. 2006 599/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků
600/2006 Sb.
Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
601/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
602/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
603/2006 Sb.
Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
604/2006 Sb.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
605/2006 Sb.
Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
606/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
607/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
608/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
609/2006 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
610/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
611/2006 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 190
pdf 700 kB
28. 12. 2006 612/2006 Sb.
Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby
 
Částka 191
pdf 2749 kB
29. 12. 2006 613/2006 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
614/2006 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
615/2006 Sb.
Nařízení o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
616/2006 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 
Částka 192
pdf 5409 kB
30. 12. 2006 617/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 193
pdf 7466 kB
30. 12. 2006 618/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají rámcové smlouvy
 
Částka 194
pdf 4391 kB
30. 12. 2006 619/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
620/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
621/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 195
pdf 7267 kB
30. 12. 2006 622/2006 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 
Částka 196
pdf 69 kB
30. 12. 2006 623/2006 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
624/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
625/2006 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
626/2006 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi