Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2007

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 58 kB
2. 1. 2007 1/2007 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
2/2007 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
 
Částka 2
pdf 289 kB
5. 1. 2007 3/2007 Sb.
Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému
4/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb.
5/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
 
Částka 3
pdf 127 kB
16. 1. 2007 6/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 220/2006 Sb.
7/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
 
Částka 4
pdf 2046 kB
29. 1. 2007 8/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
9/2007 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
10/2007 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 5
pdf 53 kB
25. 1. 2007 11/2007 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy
 
Částka 6
pdf 84 kB
31. 1. 2007 12/2007 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
13/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
14/2007 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské
15/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 15/2006.
 
Částka 7
pdf 1330 kB
1. 2. 2007 16/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 8
pdf 139 kB
2. 2. 2007 17/2007 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR
18/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů
19/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 3/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
20/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
21/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 9
pdf 774 kB
13. 2. 2007 23/2007 Sb.
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
24/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 1/2007.
25/2007 Sb.
Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn
22/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 10
pdf 6479 kB
19. 2. 2007 26/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
27/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 11
pdf 191 kB
19. 2. 2007 28/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
 
Částka 12
pdf 68 kB
20. 2. 2007 29/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
30/2007 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
31/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 13
pdf 314 kB
26. 2. 2007 32/2007 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
33/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.
34/2007 Sb.
Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů
 
Částka 14
pdf 5640 kB
1. 3. 2007 35/2007 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
 
Částka 15
pdf 880 kB
1. 3. 2007 36/2007 Sb.
Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 16
pdf 2509 kB
2. 3. 2007 37/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 443/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 17
pdf 70 kB
1. 3. 2007 38/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.
 
Částka 18
pdf 163 kB
1. 3. 2007 39/2007 Sb.
Nařízení o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti
40/2007 Sb.
Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 19
pdf 2697 kB
12. 3. 2007 41/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu institucí a orgánů, které je vydávají
42/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají
 
Částka 20
pdf 899 kB
15. 3. 2007 43/2007 Sb.
Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 21
pdf 109 kB
15. 3. 2007 44/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
45/2007 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
46/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
47/2007 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
48/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.
 
Částka 22
pdf 2329 kB
21. 3. 2007 49/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
50/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 2/2007.
 
Částka 23
pdf 304 kB
21. 3. 2007 51/2007 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
RS01/2007
Sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky
 
Částka 24
pdf 73 kB
22. 3. 2007 52/2007 Sb.
Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
53/2007 Sb.
Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)
54/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
55/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 25
pdf 1573 kB
23. 3. 2007 56/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
57/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 836 kB
28. 3. 2007 58/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem
59/2007 Sb.
Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce
60/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 
Částka 27
pdf 512 kB
28. 3. 2007 61/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
62/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 
Částka 28
pdf 8611 kB
30. 3. 2007 63/2007 Sb.
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
 
Částka 29
pdf 165 kB
30. 3. 2007 64/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb.
RS02/2007
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 
Částka 30
pdf 1615 kB
30. 3. 2007 65/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2002 Sb., některých ustanovení zákona č. 427/2003 Sb., některých ustanovení zákona č. 309/2002 Sb. a některých ustanovení zákona č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
 
Částka 31
pdf 242 kB
4. 4. 2007 66/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
67/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
68/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
69/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
70/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
71/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
72/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.
73/2007 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory" po 2 500 Kč
74/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1 bylo uveřejněno v částce 2/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 32
pdf 15 MB
10. 4. 2007 75/2007 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 
Částka 33
pdf 95 kB
13. 4. 2007 76/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
77/2007 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007-2012, 3,55%
78/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 34
pdf 1762 kB
19. 4. 2007 79/2007 Sb.
Nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
80/2007 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
81/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
82/2007 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 35
pdf 817 kB
20. 4. 2007 83/2007 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
84/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
85/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
86/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
87/2007 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 36
pdf 399 kB
24. 4. 2007 88/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
89/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
90/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie
 
Částka 37
pdf 1462 kB
27. 4. 2007 91/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
92/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
93/2007 Sb.
Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky
94/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
 
Částka 38
pdf 2968 kB
27. 4. 2007 95/2007 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
96/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992j Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
97/2007 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007-2017, 4,00%
 
Částka 39
pdf 417 kB
9. 5. 2007 98/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
99/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
100/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
101/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I body 3 až 6 nabývají účinnosti dnem 1.7.2007 a čl. I body 1 a 8 nabývají účinnosti dnem 23.12.2007.
102/2007 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
103/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
104/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 40
pdf 66 kB
11. 5. 2007 105/2007 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007
106/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
107/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
108/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
 
Částka 41
pdf 169 kB
15. 5. 2007 109/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
110/2007 Sb.
Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
111/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
112/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 až 3 nabývají účinnost 1.6.2007. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 21.11.2007.
113/2007 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
114/2007 Sb.
Sdělení o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 42
pdf 78 kB
17. 5. 2007 115/2007 Sb.
Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
116/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 43
pdf 769 kB
21. 5. 2007 117/2007 Sb.
Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
118/2007 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 44
pdf 414 kB
24. 5. 2007 119/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
120/2007 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
121/2007 Sb.
Sdělení , kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
 
Částka 45
pdf 112 kB
24. 5. 2007 122/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
 
Částka 46
pdf 18 MB
1. 6. 2007 123/2007 Sb.
Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 
Částka 47
pdf 1673 kB
5. 6. 2007 124/2007 Sb.
Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče
125/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
126/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 48
pdf 113 kB
7. 6. 2007 127/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějšíchb předpisů
128/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mladá Boleslav č. 25/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
129/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 81/2001 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
130/2007 Sb.
Sdělení o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
131/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2 bylo uveřejněno v částce 4/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 49
pdf 325 kB
12. 6. 2007 132/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu
133/2007 Sb.
Sdělení o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.
 
Částka 50
pdf 365 kB
15. 6. 2007 134/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
135/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 27.6.2008.
136/2007 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2022, 4,70 %
137/2007 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
138/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 51
pdf 72 kB
19. 6. 2007 139/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
140/2007 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007
 
Částka 52
pdf 283 kB
22. 6. 2007 141/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
142/2007 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
143/2007 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
144/2007 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
145/2007 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 53
pdf 1993 kB
27. 6. 2007 146/2007 Sb.
Nařízení o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
147/2007 Sb.
Nařízení o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
148/2007 Sb.
Vyhláška o energetické náročnosti budov
149/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/201 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 54
pdf 5830 kB
28. 6. 2007 150/2007 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 
Částka 55
pdf 28 MB
29. 6. 2007 151/2007 Sb.
Sdělení o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
 
Částka 56
pdf 144 kB
29. 6. 2007 152/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 a čl. II bodů 3, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.1.2008. Ustanovení čl. II bodu 10 nabývá účinnosti 1.1.2008 (nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)
153/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6 nabývají účinnosti 1.1.2009 (nabytí účinnosti zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
154/2007 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení
155/2007 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
156/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
157/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 57
pdf 239 kB
2. 7. 2007 158/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
159/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
160/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
161/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
162/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 32/01 o zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Kladna
163/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 17/2004 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje prostituce, a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje prostituce
164/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl . 3 odst. 1, čl. 6, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm. b/ a c/, čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích
 
Částka 58
pdf 2248 kB
4. 7. 2007 165/2007 Sb.
Nařízení o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
166/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
167/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví
168/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
169/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 59
pdf 329 kB
12. 7. 2007 170/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 12.7.2007. Ustanovení čl. XVII nabývá účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Schengenské úmluvy. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice (1.9.2007, viz 2007/471/ES)
171/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů
172/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
173/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
174/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
175/2007 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007
176/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
177/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
178/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
179/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
180/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
181/2007 Sb.
Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a b) a části druhé nabývají účinnosti 1.2.2008.
 
Částka 60
pdf 258 kB
17. 7. 2007 182/2007 Sb.
Nařízení o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
183/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
184/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
185/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
186/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 61
pdf 166 kB
23. 7. 2007 187/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
188/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.
189/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Těrlicko č. 3/2003 o ochraně veřejného pořádku na území obce Těrlicko
190/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 věty druhé obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další obecně závazné vyhlášky města Ostrova
191/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005
192/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 7/2007.
 
Částka 62
pdf 462 kB
31. 7. 2007 193/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
194/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
195/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
196/2007 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
197/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 63
pdf 547 kB
31. 7. 2007 198/2007 Sb.
Nařízení o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
199/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
 
Částka 64
pdf 80 kB
1. 8. 2007 200/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb.
201/2007 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 
Částka 65
pdf 132 kB
9. 8. 2007 202/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
203/2007 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné
204/2007 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi" po 2 500 Kč
205/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky
 
Částka 66
pdf 72 kB
16. 8. 2007 206/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů
207/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 67
pdf 201 kB
16. 8. 2007 208/2007 Sb.
Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
209/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.
210/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 68
pdf 100 kB
22. 8. 2007 211/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
212/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 316 kB
22. 8. 2007 213/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
214/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
215/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
216/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
217/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
218/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Části čtvrtá až šestá nabývají účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 70
pdf 4394 kB
27. 8. 2007 219/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 
Částka 71
pdf 227 kB
28. 8. 2007 220/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
221/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
222/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
223/2007 Sb.
Úplné znění vyhlašuje úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 72
pdf 1294 kB
31. 8. 2007 224/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
225/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
226/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 1.1.2008.
227/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
228/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2007.
 
Částka 73
pdf 1947 kB
31. 8. 2007 229/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti 1.1.2010.
230/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
231/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 
Částka 74
pdf 12 MB
31. 8. 2007 232/2007 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 75
pdf 55 kB
31. 8. 2007 233/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
234/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 76
pdf 76 kB
11. 9. 2007 235/2007 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
236/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 10/2007.
 
Částka 77
pdf 1278 kB
17. 9. 2007 237/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
 
Částka 78
pdf 128 kB
19. 9. 2007 238/2007 Sb.
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání)
 
Částka 79
pdf 253 kB
20. 9. 2007 239/2007 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
240/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
241/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
242/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
243/2007 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 80
pdf 1679 kB
25. 9. 2007 244/2007 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Pozn.: Kompletní Klasifikace ekonomických činností je v systému ASPI součástí Volitelných aplikací "Ap". Nad rámec textu ze Sbírky zákonů, kde byla uveřejněna normativní a systematická část, najdete v aplikaci metodickou příručku a přílohy (slovníček pojmů a seznam použitých zkratek).
245/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3 bylo uveřejněno v částce 6/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 81
pdf 82 kB
25. 9. 2007 246/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
247/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
 
Částka 82
pdf 269 kB
3. 10. 2007 248/2007 Sb.
Nařízení o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
249/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
250/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
251/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.
 
Částka 83
pdf 205 kB
9. 10. 2007 252/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
253/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
254/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
255/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 11/2007.
 
Částka 84
pdf 283 kB
9. 10. 2007 256/2007 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2008
257/2007 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
258/2007 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
259/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
260/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 
Částka 85
pdf 995 kB
16. 10. 2007 261/2007 Sb.
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz část padesátá druhá čl. LXXXI. Většina ustanovení nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
 
Částka 86
pdf 2379 kB
23. 10. 2007 262/2007 Sb.
Nařízení o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
263/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
264/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky
265/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky
266/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
267/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
268/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3 bylo uveřejněno v částce 8/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 87
pdf 315 kB
31. 10. 2007 269/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
270/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
271/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
272/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
273/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.
274/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 88
pdf 2091 kB
31. 10. 2007 275/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES. a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají1)
 
Částka 89
pdf 407 kB
31. 10. 2007 276/2007 Sb.
Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů
277/2007 Sb.
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů Pozn.: Ustanovení § 4 nabývá účinnosti 1.11.2007, ostatní ustanovení předpisu nabývají účinnosti 1.1.2009.
278/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 7 nabývají účinnosti 19.6.2008.
 
Částka 90
pdf 11 MB
7. 11. 2007 279/2007 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
 
Částka 91
pdf 138 kB
7. 11. 2007 280/2007 Sb.
Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
 
Částka 92
pdf 261 kB
15. 11. 2007 281/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 nabývá účinnosti 1.4.2008.
282/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
283/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2007.
284/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 93
pdf 244 kB
15. 11. 2007 285/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
286/2007 Sb.
Vyhláška o centrální evidenci dotací
 
Částka 94
pdf 16 MB
21. 11. 2007 287/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 95
pdf 568 kB
23. 11. 2007 288/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
289/2007 Sb.
Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství Pozn.: Hlava sedmá v části první pozbývá platnosti 31.12.2009.
290/2007 Sb.
Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
291/2007 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2057, 4,85 %
292/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 96
pdf 82 kB
27. 11. 2007 293/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 15 a 16 nabývají účinnosti 1.4.2008.
294/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
295/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 6 bylo uveřejněno v částce 9/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 97
pdf 576 kB
29. 11. 2007 296/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím Pozn.: Ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV nabývají účinnosti 1.1.2009.
297/2007 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
298/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
299/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
300/2007 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 
Částka 98
pdf 36 MB
1. 12. 2007 301/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
302/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
303/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 99
pdf 1099 kB
7. 12. 2007 304/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
305/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
306/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
307/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
308/2007 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
309/2007 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 100
pdf 868 kB
11. 12. 2007 310/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
311/2007 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Pozn.: Ustanovení § 3 nabývá účinnosti 1.1.2009.
312/2007 Sb.
Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
313/2007 Sb.
Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
314/2007 Sb.
Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
315/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
316/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 101
pdf 890 kB
12. 12. 2007 317/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
318/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.
319/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 102
pdf 443 kB
13. 12. 2007 320/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.
321/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb. Pozn.: Ustanovení bodu 37 nabývají účinnosti 1.7.2008.
322/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 103
pdf 8459 kB
14. 12. 2007 323/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 2 až 12 a 16 nabývají účinnosti 14.12.2007. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2008.
324/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 7 bylo uveřejněno v částce 10/2007 Energetického regulačního věsníku.
325/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 8 bylo uveřejněno v částce 10/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 104
pdf 70 kB
14. 12. 2007 326/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
327/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
328/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
329/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
330/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 105
pdf 28 MB
21. 12. 2007 331/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 106
pdf 426 kB
14. 12. 2007 332/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
333/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 10 nabývají účinnosti 15.12.2007. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2008.
334/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 8 nabývá účinnosti 1.1.2008. Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 19.1.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 18.6.2008.
 
Částka 107
pdf 1616 kB
21. 12. 2007 335/2007 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
336/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
337/2007 Sb.
Vyhláška , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
338/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
339/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
340/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 8 a 23 nabývají účinnosti 21.12.2007. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2008.
341/2007 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
342/2007 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 108
pdf 211 kB
21. 12. 2007 343/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
344/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
345/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
346/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
347/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
348/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 109
pdf 430 kB
21. 12. 2007 349/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 22, 23 a 45 nabývají účinnosti 29.6.2008.
350/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
351/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
352/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
353/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
354/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.
355/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
356/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
357/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
358/2007 Sb.
Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
359/2007 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenová rozhodnutí č. 9, 10, 11 a 12/2007 byla uveřejněna v částce 11/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 110
pdf 4884 kB
27. 12. 2007 360/2007 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
 
Částka 111
pdf 2693 kB
28. 12. 2007 361/2007 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 
Částka 112
pdf 746 kB
28. 12. 2007 362/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
363/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
364/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
365/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 14, 16, 17, 26 a 42 nabývají účinnosti 1.2.2008. Ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 1.7.2008.
 
Částka 113
pdf 433 kB
28. 12. 2007 366/2007 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
367/2007 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
368/2007 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
369/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
370/2007 Sb.
Nařízení o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
371/2007 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
372/2007 Sb.
Nařízení o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
373/2007 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
 
Částka 114
pdf 562 kB
31. 12. 2007 374/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 52d až 52i, § 56 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. a § 123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývají účinnosti 1.9.2008.
375/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
376/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
377/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 115
pdf 1051 kB
31. 12. 2007 378/2007 Sb.
Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Pozn.: Některá novelizační ustanovení nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES; pro tento den bylo v ASPI zavedeno datum účinnosti 1.1.2700. Některá novelizační ustanovení nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES; pro tento den bylo v ASPI zavedeno datum účinnosti 1.1.2800.
 
Částka 116
pdf 356 kB
21. 12. 2007 379/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 221, pokud jde o § 180g, a bodu 223 nabývají účinnosti 1.9.2008. Ustanovení čl. I bodů 89, 91 a 94 nabývají účinnosti 1.1.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 21.12.2007.
 
Částka 117
pdf 9251 kB
31. 12. 2007 380/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
381/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
382/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
383/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
384/2007 Sb.
Vyhláška o seznamu referenčních skupin
385/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
386/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
387/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves
388/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
389/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
390/2007 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.
391/2007 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 14/2007.
 
Částka 118
pdf 11 MB
31. 12. 2007 392/2007 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 119
pdf 70 kB
31. 12. 2007 393/2007 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů