Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2008

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2257 kB
9. 1. 2008 1/2008 Sb.
Nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
2/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 2
pdf 14 MB
21. 1. 2008 3/2008 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
 
Částka 3
pdf 4534 kB
23. 1. 2008 4/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
5/2008 Sb.
Vyhláška o seznamu účinných látek Pozn.: položka č. 2 přílohy nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.
6/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
7/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 4
pdf 3917 kB
24. 1. 2008 8/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
9/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
10/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon o církvích a náboženských společnostech, eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
 
Částka 5
pdf 596 kB
24. 1. 2008 11/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
12/2008 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
 
Částka 6
pdf 562 kB
22. 1. 2008 13/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 
Částka 7
pdf 41 MB
31. 1. 2008 14/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
15/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
16/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1 bylo uveřejněno v částce 11/2007 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 8
pdf 1297 kB
31. 1. 2008 17/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.
18/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 2 k tomuto zákonu
 
Částka 9
pdf 2109 kB
5. 2. 2008 19/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
20/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
21/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
22/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
RS01/2008
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
 
Částka 10
pdf 1794 kB
8. 2. 2008 23/2008 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
24/2008 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 1/2008.
 
Částka 11
pdf 2684 kB
12. 2. 2008 25/2008 Sb.
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
26/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
27/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
28/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
29/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
30/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
31/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
32/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
33/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
34/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 24 odst. 1 písm. d) nabývá účinnosti 1.10.2008.
35/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
36/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
37/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
38/2008 Sb.
Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
 
Částka 12
pdf 4353 kB
12. 2. 2008 39/2008 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
40/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
41/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady
 
Částka 13
pdf 1108 kB
15. 2. 2008 42/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
43/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2 bylo uveřejněno v částce 2/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 14
pdf 631 kB
15. 2. 2008 44/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
45/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 15
pdf 703 kB
20. 2. 2008 46/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.
47/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
48/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
49/2008 Sb.
Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
50/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
51/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 16
pdf 2118 kB
25. 2. 2008 52/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
53/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb.
54/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
55/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
 
Částka 17
pdf 1130 kB
26. 2. 2008 56/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 18
pdf 694 kB
26. 2. 2008 57/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
58/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
59/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
60/2008 Sb.
Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
 
Částka 19
pdf 630 kB
26. 2. 2008 61/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 20
pdf 5770 kB
28. 2. 2008 64/2008 Sb.
Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
62/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.
63/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.
 
Částka 21
pdf 2715 kB
29. 2. 2008 65/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.4.2008.
 
Částka 22
pdf 4691 kB
29. 2. 2008 66/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
67/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
68/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
69/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.
70/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje
71/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů
72/2008 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
73/2008 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
74/2008 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
75/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 23
pdf 902 kB
29. 2. 2008 76/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
77/2008 Sb.
Nařízení o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
78/2008 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
79/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 24
pdf 1748 kB
5. 3. 2008 80/2008 Sb.
Nařízení o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012
81/2008 Sb.
Sdělení o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
82/2008 Sb.
Sdělení o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu
 
Částka 25
pdf 4101 kB
11. 3. 2008 83/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
84/2008 Sb.
Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
85/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
86/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv
87/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
 
Částka 26
pdf 4288 kB
12. 3. 2008 88/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
89/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 27
pdf 1735 kB
12. 3. 2008 90/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
91/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
 
Částka 28
pdf 4757 kB
19. 3. 2008 92/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady
93/2008 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
94/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 29
pdf 520 kB
14. 3. 2008 95/2008 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
96/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
 
Částka 30
pdf 222 kB
27. 3. 2008 97/2008 Sb.
Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
98/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 31
pdf 653 kB
26. 3. 2008 99/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
100/2008 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008
101/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru
102/2008 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 32
pdf 4479 kB
31. 3. 2008 103/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
 
Částka 33
pdf 786 kB
1. 4. 2008 104/2008 Sb.
Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) Pozn.: Autory komentáře jsou Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka, Josef Kotásek, Libor Němec, Radan Marek, Dalibor Bucek.
105/2008 Sb.
Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
106/2008 Sb.
Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
107/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 
Částka 34
pdf 1177 kB
4. 4. 2008 108/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst. 2 a 4, nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst. 1, pozbývá platnosti 1.1.2014.
109/2008 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
110/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
 
Částka 35
pdf 511 kB
4. 4. 2008 111/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 36
pdf 303 kB
14. 4. 2008 112/2008 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
113/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
114/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
115/2008 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 37
pdf 11 MB
14. 4. 2008 116/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 
Částka 38
pdf 647 kB
15. 4. 2008 117/2008 Sb.
Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
118/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
119/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
120/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 74, pokud jde o § 15 ods. 5 úvodní část ustanovení, nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
 
Částka 39
pdf 764 kB
15. 4. 2008 121/2008 Sb.
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
122/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
123/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
124/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 40
pdf 1037 kB
16. 4. 2008 125/2008 Sb.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
126/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
127/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
128/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3 bylo uveřejněno v částce 3/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 41
pdf 603 kB
16. 4. 2008 129/2008 Sb.
Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Autory komentáře jsou Věra Kalvodová, Josef Kuchta a Petr Škvain.
 
Částka 42
pdf 3189 kB
17. 4. 2008 130/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 43
pdf 748 kB
21. 4. 2008 131/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.
132/2008 Sb.
Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
133/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
RS02/2008
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
 
Částka 44
pdf 660 kB
25. 4. 2008 134/2008 Sb.
Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013
135/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
136/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
137/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 73, pokud jde o § 24 ods. 1, a bodu 89, pokud jde o § 24c, nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
138/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
139/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
140/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
141/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
 
Částka 45
pdf 2499 kB
29. 4. 2008 142/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
143/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
144/2008 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci" po 2 500 Kč
 
Částka 46
pdf 6298 kB
29. 4. 2008 145/2008 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
146/2008 Sb.
Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 
Částka 47
pdf 12 MB
30. 4. 2008 147/2008 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
148/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
149/2008 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
150/2008 Sb.
Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
151/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.
152/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.
153/2008 Sb.
Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
154/2008 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
155/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
RS03/2008
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
 
Částka 48
pdf 6319 kB
7. 5. 2008 156/2008 Sb.
Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Pozn.: Ustanovení § 15 odst. 2 až 4 a části I přílohy č. 8 nabývají účinnosti 1.7.2008. Ustanovení části první hlavy II nabývají účinnosti 1.9.2008. Ustanovení části II přílohy č. 8 pozbývá platnosti 30.6.2008.
 
Částka 49
pdf 1643 kB
12. 5. 2008 157/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
158/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 50
pdf 2558 kB
13. 5. 2008 159/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa
160/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů
 
Částka 51
pdf 19 MB
15. 5. 2008 161/2008 Sb.
Nařízení o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)
162/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.
163/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
164/2008 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 5/2008.
RS04/2008
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 
Částka 52
pdf 4325 kB
19. 5. 2008 166/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
165/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
 
Částka 53
pdf 1032 kB
19. 5. 2008 167/2008 Sb.
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 14 odst. 5 nabývá účinnosti 30.4.2011. Ustanovení § 14 odst. 1 až 4 nabývají účinnosti 1.1.2013. Ustanovení bodu 15 přílohy č. 1 nabývá účinnosti 19.5.2008. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 17.8.2008.
168/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
169/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 54
pdf 929 kB
19. 5. 2008 170/2008 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 
Částka 55
pdf 8168 kB
26. 5. 2008 171/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.
172/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
173/2008 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
174/2008 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
175/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 4 bylo uveřejněno v částce 4/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 56
pdf 4300 kB
27. 5. 2008 176/2008 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na strojní zařízení
 
Částka 57
pdf 1223 kB
28. 5. 2008 177/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
178/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
179/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.
180/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
181/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.7.2009.
182/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
183/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti cen
184/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
185/2008 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
 
Částka 58
pdf 519 kB
28. 5. 2008 186/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
187/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
188/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 59
pdf 961 kB
2. 6. 2008 189/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 60
pdf 715 kB
30. 5. 2008 190/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 61
pdf 1062 kB
3. 6. 2008 191/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
192/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 62
pdf 1679 kB
3. 6. 2008 193/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 63
pdf 512 kB
6. 6. 2008 194/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
195/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
196/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 64
pdf 857 kB
12. 6. 2008 197/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
198/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty, ve znění vyhlášky č. 174/2006 Sb.
199/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
200/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008
201/2008 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 
Částka 65
pdf 946 kB
17. 6. 2008 202/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
203/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
204/2008 Sb.
Vyhláška o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí
205/2008 Sb.
Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí
206/2008 Sb.
Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi
207/2008 Sb.
Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze
208/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
209/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea
 
Částka 66
pdf 652 kB
17. 6. 2008 210/2008 Sb.
Nařízení k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
211/2008 Sb.
Nařízení o druhém zvýšení důchodů v roce 2008
212/2008 Sb.
Nařízení o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
213/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 5 bylo uveřejněno v částce 5/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 67
pdf 36 MB
26. 6. 2008 214/2008 Sb.
Sdělení o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
 
Částka 68
pdf 7862 kB
27. 6. 2008 215/2008 Sb.
Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz § 35 vyhlášky č. 215/2008 Sb.
 
Částka 69
pdf 599 kB
20. 6. 2008 216/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
217/2008 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, přijatému Parlamentem dne 22. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. května 2008
218/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 70
pdf 668 kB
30. 6. 2008 219/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2008.
220/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2008.
221/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2008.
222/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2008.
223/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
224/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 71
pdf 930 kB
30. 6. 2008 225/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
 
Částka 72
pdf 2769 kB
30. 6. 2008 226/2008 Sb.
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
227/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
 
Částka 73
pdf 9626 kB
30. 6. 2008 228/2008 Sb.
Vyhláška o registraci léčivých přípravků
229/2008 Sb.
Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv Pozn.: Některá novelizační ustanovení nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES; pro tento den bylo v ASPI zavedeno datum účinnosti 1.1.2800.
 
Částka 74
pdf 994 kB
30. 6. 2008 230/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 72 nabývá účinnosti 1.1.2009.
 
Částka 75
pdf 1509 kB
30. 6. 2008 231/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
232/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
233/2008 Sb.
Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
234/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
235/2008 Sb.
Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
236/2008 Sb.
Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
237/2008 Sb.
Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
238/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
 
Částka 76
pdf 616 kB
1. 7. 2008 239/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Pozn.: Ustanovení čl. XIV nabývá účinnosti 1.1.2009.
 
Částka 77
pdf 519 kB
1. 7. 2008 240/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
241/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 78
pdf 621 kB
4. 7. 2008 242/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 9, bodu 10, pokud jde o § 80 odst. 3 a 4, bodu 11, pokud jde o § 80a, bodů 12 až 17 a bodu 19, pokud jde o § 82 odst. 3, nabývají účinnosti 1.9.2009.
243/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
244/2008 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008
245/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
246/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
247/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
248/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
249/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
250/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 
Částka 79
pdf 4286 kB
8. 7. 2008 251/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
252/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 80
pdf 445 kB
8. 7. 2008 253/2008 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Pozn.: Zákon se zabývá problematikou anti-money-laundering (AML).
254/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 
Částka 81
pdf 520 kB
11. 7. 2008 255/2008 Sb.
Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
256/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 82
pdf 4617 kB
14. 7. 2008 257/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
258/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 83
pdf 112 kB
15. 7. 2008 259/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
260/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
261/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 513 kB
16. 7. 2008 262/2008 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
263/2008 Sb.
Sdělení o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
264/2008 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 
Částka 85
pdf 1601 kB
18. 7. 2008 265/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 86
pdf 705 kB
30. 7. 2008 266/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
267/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn
RS05/2008
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 87
pdf 2143 kB
1. 8. 2008 268/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
269/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 88
pdf 514 kB
1. 8. 2008 270/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 89
pdf 3282 kB
8. 8. 2008 271/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 90
pdf 5169 kB
8. 8. 2008 272/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
 
Částka 91
pdf 383 kB
11. 8. 2008 273/2008 Sb.
Zákon o Policii České republiky Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 2 a ustanovení přílohy nabývají účinnosti 1.1.2012. Ustanovení § 118 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti 31.12.2011.
274/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky Pozn.: Rozdílná účinnost viz čl. LXVIII.
 
Částka 92
pdf 10 MB
13. 8. 2008 275/2008 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 
Částka 93
pdf 511 kB
13. 8. 2008 276/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
277/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 94
pdf 6154 kB
14. 8. 2008 278/2008 Sb.
Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností Pozn.: Autory komentáře jsou Petr Kameník, Milada Hrabánková a Marie Orlová.
 
Částka 95
pdf 969 kB
15. 8. 2008 279/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
280/2008 Sb.
Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
281/2008 Sb.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
282/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
283/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
284/2008 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Technická památka pivovar v Plzni" po 2 500 Kč
285/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
286/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov
287/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích
 
Částka 96
pdf 2853 kB
19. 8. 2008 288/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
289/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
290/2008 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
291/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.
292/2008 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
293/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 97
pdf 953 kB
19. 8. 2008 294/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
295/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
296/2008 Sb.
Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
297/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
298/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 98
pdf 746 kB
19. 8. 2008 299/2008 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010
300/2008 Sb.
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Pozn.: Autory komentáře jsou Alena Macková, Bohumír Štědroň. Zákon zavádí datové schránky.
301/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
302/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
303/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
304/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 4, 6, 7, 11, 20, 21, 22, 28 až 30, 32 až 50 nabývají účinnosti dnem 1.1.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2010.
 
Částka 99
pdf 949 kB
21. 8. 2008 305/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 29, 36, 43, 50 a 51, čl. III bodů 16, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 58 a 59, čl. V bodu 24 a čl. VI bodu 2 nabývají účinnosti 21.8.2008. Ustanovení čl. XVIII až XX nabývají účinnosti dnem 1.9.2008. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2009.
306/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti viz čl. XXXVII.
 
Částka 100
pdf 775 kB
21. 8. 2008 307/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
308/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
309/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
310/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
311/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
312/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
313/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
 
Částka 101
pdf 671 kB
21. 8. 2008 314/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
315/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
 
Částka 102
pdf 20 MB
26. 8. 2008 316/2008 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 103
pdf 864 kB
2. 9. 2008 317/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 104
pdf 684 kB
29. 8. 2008 318/2008 Sb.
Nařízení o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
319/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
320/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 16.10.2008.
321/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
 
Částka 105
pdf 1247 kB
29. 8. 2008 322/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 1.9.2010.
323/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
324/2008 Sb.
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 
Částka 106
pdf 1608 kB
29. 8. 2008 325/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
326/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb.
327/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 107
pdf 8897 kB
2. 9. 2008 328/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
 
Částka 108
pdf 1385 kB
8. 9. 2008 329/2008 Sb.
Vyhláška o centrální evidenci exekucí Pozn.: Ustanovení § 5 nabývá účinnosti dnem 1.12.2008.
330/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
331/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn
332/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 109
pdf 841 kB
10. 9. 2008 337/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
333/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.
334/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
335/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
336/2008 Sb.
Vyhláška ,kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
338/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn
339/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 110
pdf 3547 kB
12. 9. 2008 340/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
341/2008 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
342/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 111
pdf 764 kB
12. 9. 2008 343/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
344/2008 Sb.
Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
345/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb.
 
Částka 112
pdf 1087 kB
19. 9. 2008 346/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 113
pdf 846 kB
19. 9. 2008 347/2008 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
348/2008 Sb.
Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
349/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 6 bylo uveřejněno v částce 8/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 114
pdf 2902 kB
24. 9. 2008 350/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
351/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
352/2008 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
RS06/2008
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 
Částka 115
pdf 1805 kB
26. 9. 2008 353/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
354/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů
355/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
 
Částka 116
pdf 11 MB
1. 10. 2008 356/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 117
pdf 751 kB
2. 10. 2008 357/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
358/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
359/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
360/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
361/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 118
pdf 1071 kB
7. 10. 2008 362/2008 Sb.
Nařízení o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
363/2008 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2009
364/2008 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
365/2008 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
366/2008 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
367/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
368/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
369/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
370/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 119
pdf 552 kB
7. 10. 2008 371/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 46 a čl. III bodů 3 a 16 až 19 nabývají účinnosti 1.6.2009. Ustanovení čl. I bodu 71, pokud jde o § 39a odst. 4, pozbývá účinnosti 31.5.2009.
372/2008 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. července 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. srpna 2008
 
Částka 120
pdf 1922 kB
10. 10. 2008 373/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
 
Částka 121
pdf 574 kB
13. 10. 2008 374/2008 Sb.
Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
375/2008 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2016, VAR
376/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 7 bylo uveřejněno v částce 9/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 122
pdf 1226 kB
16. 10. 2008 377/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
RS07/2008
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 
Částka 123
pdf 760 kB
20. 10. 2008 378/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
379/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
380/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 124
pdf 897 kB
20. 10. 2008 381/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
382/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. V bodů 7, 11 a 12 nabývají účinnosti 1.1.2010.
383/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
384/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
385/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
 
Částka 125
pdf 8554 kB
23. 10. 2008 386/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
387/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 126
pdf 903 kB
27. 10. 2008 388/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
389/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů
390/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
391/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 127
pdf 2348 kB
30. 10. 2008 392/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
393/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.
 
Částka 128
pdf 656 kB
30. 10. 2008 394/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
395/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
396/2008 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009
397/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 129
pdf 11 MB
10. 11. 2008 398/2008 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
 
Částka 130
pdf 1666 kB
7. 11. 2008 399/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.
400/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
401/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
402/2008 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 131
pdf 4446 kB
18. 11. 2008 403/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
404/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
405/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
406/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci
 
Částka 132
pdf 5066 kB
20. 11. 2008 407/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti
 
Částka 133
pdf 677 kB
21. 11. 2008 408/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
409/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
410/2008 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 134
pdf 17 MB
1. 12. 2008 411/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
412/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 135
pdf 528 kB
1. 12. 2008 413/2008 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
414/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 2 nabývá účinnosti 1.12.2008. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti1.1.2009.
RS08/2008
Sdělení o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 353/2008 Sb. a ve vyhlášce č. 393/2008 Sb.
 
Částka 136
pdf 1027 kB
1. 12. 2008 415/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu
416/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 
Částka 137
pdf 1294 kB
1. 12. 2008 417/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
418/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o obecní policii
419/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 138
pdf 2976 kB
8. 12. 2008 420/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
421/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
422/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
423/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.
 
Částka 139
pdf 2247 kB
15. 12. 2008 424/2008 Sb.
Nařízení o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
425/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
426/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
427/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Pozn.: Některá novelizační ustanovení nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES v Úředním věstníku Evropské unie; pro tento den bylo v ASPI zavedeno datum účinnosti 1.1.2800.
428/2008 Sb.
Sdělení o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
429/2008 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
430/2008 Sb.
Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
431/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
432/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 8 bylo uveřejněno v částce 11/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 140
pdf 546 kB
15. 12. 2008 433/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
434/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
435/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 141
pdf 516 kB
17. 12. 2008 436/2008 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
437/2008 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
438/2008 Sb.
Sdělení o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
 
Částka 142
pdf 29 MB
23. 12. 2008 439/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 634 kB
23. 12. 2008 440/2008 Sb.
Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 144
pdf 11 MB
23. 12. 2008 441/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
442/2008 Sb.
Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
443/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky
444/2008 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
445/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 145
pdf 6491 kB
23. 12. 2008 446/2008 Sb.
Nález ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
 
Částka 146
pdf 1529 kB
29. 12. 2008 447/2008 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
448/2008 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
449/2008 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
450/2008 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.
451/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
452/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.
453/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
454/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 48 nabývá účinnosti 1.1.2010.
 
Částka 147
pdf 3822 kB
29. 12. 2008 455/2008 Sb.
Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
456/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
 
Částka 148
pdf 588 kB
29. 12. 2008 457/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
458/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
459/2008 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenová rozhodnutí č. 9, 10, 11 a 12 byla uveřejněna v částce 12/2008 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 149
pdf 39 MB
29. 12. 2008 460/2008 Sb.
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
461/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
462/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
463/2008 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 150
pdf 5274 kB
30. 12. 2008 464/2008 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 151
pdf 2441 kB
30. 12. 2008 465/2008 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
466/2008 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
467/2008 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
468/2008 Sb.
Nařízení o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
469/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
470/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
471/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
472/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
473/2008 Sb.
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
474/2008 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 
Částka 152
pdf 8914 kB
31. 12. 2008 475/2008 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 
Částka 153
pdf 595 kB
31. 12. 2008 476/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
477/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
478/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 611 kB
31. 12. 2008 479/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Tento zákon nabývá účinnosti 1.7.2009 s výjimkou ustanovení uvedených v čl. XIV.
480/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
481/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
482/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 155
pdf 707 kB
31. 12. 2008 483/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
484/2008 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
485/2008 Sb.
Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 1 nabývá účinnosti 1.1.2009.
486/2008 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování