Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2009

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 562 kB
1. 1. 2009 1/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
2/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 2
pdf 4296 kB
7. 1. 2009 3/2009 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
4/2009 Sb.
Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
5/2009 Sb.
Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
6/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
 
Částka 3
pdf 801 kB
8. 1. 2009 9/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
10/2009 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 14/2008.
7/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1 nabývají účinnosti 23.1.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2009.
8/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 4
pdf 4010 kB
13. 1. 2009 11/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
12/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
13/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
 
Částka 5
pdf 8429 kB
13. 1. 2009 14/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
15/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 6
pdf 769 kB
16. 1. 2009 16/2009 Sb.
Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
17/2009 Sb.
Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
18/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
19/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 7
pdf 871 kB
23. 1. 2009 20/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
21/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
22/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
 
Částka 8
pdf 27 MB
28. 1. 2009 23/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
24/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
25/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
26/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
27/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
28/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
29/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
30/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
31/2009 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
32/2009 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu
33/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.
34/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
35/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 7/2008.
 
Částka 9
pdf 515 kB
2. 2. 2009 36/2009 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
37/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
38/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění Pozn.: Cenové rozhodnutí je publikováno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 7/2008.
 
Částka 10
pdf 1867 kB
4. 2. 2009 39/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
 
Částka 11
pdf 1019 kB
9. 2. 2009 40/2009 Sb.
Zákon trestní zákoník Pozn.: Autorem komentáře je kolektiv pod vedením Antonína Draštíka.
 
Částka 12
pdf 778 kB
9. 2. 2009 41/2009 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku Pozn.: Ustanovení čl. XV bodu 3, čl. XXI až XXIV, čl. XXVI a čl. XXXVI nabývají účinnosti 1.3.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2010.
 
Částka 13
pdf 1076 kB
11. 2. 2009 42/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
43/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 14
pdf 564 kB
11. 2. 2009 44/2009 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
45/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
 
Částka 15
pdf 1524 kB
13. 2. 2009 46/2009 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
47/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
 
Částka 16
pdf 940 kB
18. 2. 2009 48/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 17
pdf 570 kB
18. 2. 2009 49/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 37, 44, 45 a 54 až 56 nabývají účinnosti 1.4.2009.
50/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
51/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
 
Částka 18
pdf 1503 kB
26. 2. 2009 52/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
53/2009 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
54/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
55/2009 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
56/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
57/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
58/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 19
pdf 527 kB
26. 2. 2009 59/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
60/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě
 
Částka 20
pdf 2431 kB
6. 3. 2009 61/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
62/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
63/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 21
pdf 741 kB
12. 3. 2009 64/2009 Sb.
Nařízení o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
65/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
66/2009 Sb.
Sdělení o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
67/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 22
pdf 918 kB
16. 3. 2009 68/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 23
pdf 2535 kB
20. 3. 2009 69/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
70/2009 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %
71/2009 Sb.
Sdělení o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
72/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1 bylo uveřejněno v částce 3/2009 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 24
pdf 2126 kB
30. 3. 2009 73/2009 Sb.
Nařízení o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
74/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
75/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
76/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
77/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
78/2009 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
79/2009 Sb.
Sdělení ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
80/2009 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
81/2009 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 25
pdf 3234 kB
30. 3. 2009 82/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
83/2009 Sb.
Nařízení o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
84/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 1704 kB
1. 4. 2009 85/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
86/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 27
pdf 775 kB
1. 4. 2009 87/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
88/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
89/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
90/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 28
pdf 121 kB
6. 4. 2009 91/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 29
pdf 510 kB
8. 4. 2009 92/2009 Sb.
Sdělení , kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 30
pdf 648 kB
14. 4. 2009 93/2009 Sb.
Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Pozn.: Autorem komentáře je Vladimír Králíček.
94/2009 Sb.
Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
95/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
96/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 31
pdf 865 kB
16. 4. 2009 97/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
98/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
99/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
100/2009 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR
 
Částka 32
pdf 4234 kB
22. 4. 2009 101/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
102/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
103/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 2/2009.
104/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 2/2009.
105/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 2/2009.
106/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 2/2009.
 
Částka 33
pdf 770 kB
27. 4. 2009 107/2009 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
108/2009 Sb.
Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
109/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 3 odst. 3 písm. i), bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 1, 2 a 4, a čl. IV nabývají účinnosti 1.1.2010. Ustanovení čl. I bodu 4, pokud jde o § 3a odst. 3 nabývají účinnosti 1.1.2012.
110/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části druhé bodu 13 nabývá účinnosti 1.1.2010.
111/2009 Sb.
Zákon o základních registrech Pozn.: Ustanovení § 6, 7 a § 63 odst. 2 a 3 nabývají účinnosti 1.1.2010. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2010.
112/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 34
pdf 1639 kB
28. 4. 2009 113/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
114/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
115/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
116/2009 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
117/2009 Sb.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR
 
Částka 35
pdf 687 kB
30. 4. 2009 118/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelákových domů, ve znění pozdějších předpisů
119/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005
120/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 36
pdf 1340 kB
12. 5. 2009 121/2009 Sb.
Nařízení o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
122/2009 Sb.
Nařízení o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
123/2009 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem" po 2 500 Kč
124/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb.. o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně
 
Částka 37
pdf 633 kB
14. 5. 2009 125/2009 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
126/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
 
Částka 38
pdf 4309 kB
15. 5. 2009 127/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
128/2009 Sb.
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
129/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 39
pdf 746 kB
15. 5. 2009 130/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
131/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
132/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
 
Částka 40
pdf 1348 kB
18. 5. 2009 133/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
134/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
135/2009 Sb.
Nařízení o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
136/2009 Sb.
Sdělení ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu
 
Částka 41
pdf 20 MB
25. 5. 2009 137/2009 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
138/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 
Částka 42
pdf 5427 kB
25. 5. 2009 139/2009 Sb.
Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
140/2009 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 
Částka 43
pdf 745 kB
25. 5. 2009 141/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
142/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
143/2009 Sb.
Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
144/2009 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2024, 5,70 %
 
Částka 44
pdf 657 kB
28. 5. 2009 145/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
146/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
147/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
148/2009 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
149/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 45
pdf 1841 kB
29. 5. 2009 150/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
151/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
152/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2 bylo uveřejněno v částce 5/2009 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 46
pdf 890 kB
4. 6. 2009 153/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
154/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
155/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
156/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
157/2009 Sb.
Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
158/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
 
Částka 47
pdf 768 kB
9. 6. 2009 159/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Pozn.: Ustanovení první odrážky čl. I bodu 22 a první odrážky čl. I bodu 24 nabývají účinnosti 1.7.2009.
160/2009 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
161/2009 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 48
pdf 1243 kB
9. 6. 2009 162/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu Lisabonské smlouvy v platnost - viz 111/2009 Sb.m.s.
163/2009 Sb.
Nález ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 
Částka 49
pdf 14 MB
12. 6. 2009 164/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
 
Částka 50
pdf 4815 kB
18. 6. 2009 165/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
166/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
 
Částka 51
pdf 1690 kB
18. 6. 2009 167/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
168/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
169/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.
170/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009
171/2009 Sb.
Nález ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
172/2009 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 52
pdf 13 MB
22. 6. 2009 173/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 53
pdf 1481 kB
22. 6. 2009 174/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
175/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
176/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
177/2009 Sb.
Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Pozn.: Ustanovení § 48 a § 50 odst. 2 a 3 nabývají účinnosti 1.9.2010.
178/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 3, 4, 5, 6 a 9 nabývají účinnosti 26.8.2009.
179/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.
 
Částka 54
pdf 28 MB
25. 6. 2009 180/2009 Sb.
Sdělení o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
 
Částka 55
pdf 2926 kB
26. 6. 2009 181/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.
182/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 56
pdf 4314 kB
26. 6. 2009 183/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
184/2009 Sb.
Nařízení o stanovení výše úhrad za zkoušky
185/2009 Sb.
Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
186/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
187/2009 Sb.
Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
188/2009 Sb.
Vyhláška o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
189/2009 Sb.
Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 
Částka 57
pdf 1680 kB
26. 6. 2009 190/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. VI bodů 1, 2, 17, 18 a 20 nabývají účinnosti 1.1.2010.
191/2009 Sb.
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
192/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
193/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
194/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 
Částka 58
pdf 860 kB
29. 6. 2009 195/2009 Sb.
Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
196/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
197/2009 Sb.
Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
198/2009 Sb.
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Pozn.: Ustanovení části druhé nabývají účinnosti 1.12.2009.
199/2009 Sb.
Usnesení k zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatému Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. května 2008
200/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb. o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
201/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
202/2009 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí o atrahování působnosti senátů plénem
RS01/2009
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 59
pdf 634 kB
25. 6. 2009 203/2009 Sb.
Nařízení o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
204/2009 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009
 
Částka 60
pdf 2316 kB
3. 7. 2009 205/2009 Sb.
Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 
Částka 61
pdf 567 kB
1. 7. 2009 206/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 90 a čl. V nabývají účinnosti 1.7.2009. Ustanovení čl. I bodů 60, 91 a 92 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2009.
 
Částka 62
pdf 523 kB
9. 7. 2009 207/2009 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
208/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 13, 24 a 38 nabývají účinnosti 1.1.2010, ustanovení čl. I bodů 20 a 26 nabývají účinnosti 1.1.2011.
 
Částka 63
pdf 622 kB
14. 7. 2009 209/2009 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
210/2009 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
211/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 64
pdf 1097 kB
20. 7. 2009 212/2009 Sb.
Zákon , kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik Pozn.: Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".
213/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.
 
Částka 65
pdf 603 kB
20. 7. 2009 214/2009 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
215/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
216/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
217/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 1.1.2012.
218/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části desáté nabývají účinnosti 1.1.2010.
 
Částka 66
pdf 723 kB
20. 7. 2009 219/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
220/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
221/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
222/2009 Sb.
Zákon o volném pohybu služeb
223/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
 
Částka 67
pdf 526 kB
16. 7. 2009 224/2009 Sb.
Nařízení o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
225/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
226/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 68
pdf 1086 kB
24. 7. 2009 227/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Pozn.: Ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19 a ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5 nabývají účinnosti 1.1.2012, Ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 30.11.2011. Ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1 nabývají účinnosti 24.7.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2010.
 
Částka 69
pdf 3355 kB
27. 7. 2009 228/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
229/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 127/2002 Sb.
 
Částka 70
pdf 80 MB
30. 7. 2009 230/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
231/2009 Sb.
Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
232/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti 1.4.2010. Ustanovení čl. I bodů 3, 10, 12 a 13 nabývají účinnosti 1.10.2010.
233/2009 Sb.
Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob
234/2009 Sb.
Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
235/2009 Sb.
Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
 
Částka 71
pdf 514 kB
27. 7. 2009 236/2009 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
237/2009 Sb.
Sdělení o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 72
pdf 2584 kB
31. 7. 2009 238/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
239/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
240/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
241/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 
Částka 73
pdf 1392 kB
31. 7. 2009 242/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
243/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
244/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 74
pdf 622 kB
5. 8. 2009 245/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb.
246/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
247/2009 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
 
Částka 75
pdf 1644 kB
11. 8. 2009 248/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst
249/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
250/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
251/2009 Sb.
Sdělení o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 76
pdf 1570 kB
11. 8. 2009 252/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů
253/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
254/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
255/2009 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
 
Částka 77
pdf 858 kB
14. 8. 2009 256/2009 Sb.
Nařízení , kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
257/2009 Sb.
Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě
 
Částka 78
pdf 34 MB
21. 8. 2009 258/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
259/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
260/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
261/2009 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
262/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
263/2009 Sb.
Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově" po 2 500 Kč
 
Částka 79
pdf 1128 kB
21. 8. 2009 264/2009 Sb.
Nařízení o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
265/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.
 
Částka 80
pdf 4984 kB
26. 8. 2009 266/2009 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na námořní zařízení
267/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.
 
Částka 81
pdf 613 kB
26. 8. 2009 268/2009 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na stavby
269/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
270/2009 Sb.
Sdělení o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
 
Částka 82
pdf 1948 kB
27. 8. 2009 271/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 83
pdf 704 kB
27. 8. 2009 272/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 8 a čl. IV bodu 1 nabývají účinnosti 1.1.2011. Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.1.2010.
273/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
274/2009 Sb.
Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
275/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 19 MB
31. 8. 2009 276/2009 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 85
pdf 895 kB
31. 8. 2009 277/2009 Sb.
Zákon o pojišťovnictví
278/2009 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
 
Částka 86
pdf 1745 kB
31. 8. 2009 279/2009 Sb.
Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
 
Částka 87
pdf 1041 kB
3. 9. 2009 280/2009 Sb.
Zákon daňový řád Pozn.: Autory komentáře jsou Josef Baxa, Ondřej Dráb, Lenka Kaniová, Petr Lavický, Alena Schillerová, Karel Šimek, Marie Žišková.
281/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 
Částka 88
pdf 1998 kB
31. 8. 2009 282/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
283/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 11 a 32 nabývají účinnosti 1.1.2011.
 
Částka 89
pdf 906 kB
4. 9. 2009 284/2009 Sb.
Zákon o platebním styku
285/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Pozn.: Ustanovení čl. XVIII a XIX nabývají účinnosti 1.1.2010.
 
Částka 90
pdf 1485 kB
4. 9. 2009 286/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
287/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
288/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
290/2009 Sb.
Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
291/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17 nabývají účinnosti 1.1.2010. Ustanovení části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16 nabývají účinnosti 30.6.2010. Ustanovení části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části čtrnácté nabývají účinnosti 1.7.2010. Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti 30.6.2010.
292/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
293/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
294/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
295/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
296/2009 Sb.
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
297/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 
Částka 91
pdf 3732 kB
4. 9. 2009 298/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
299/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
300/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
301/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 22e odst. 1 písm. e), § 22e odst. 2 písm. e) a § 22f nabývají účinnosti 17.5.2010.
302/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
303/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu Pozn.: Zákon nabývá účinnosti prvním dnem volebního období Evropského parlamentu, které začne v r. 2009.
304/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
305/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
306/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.7.2010.
 
Částka 92
pdf 555 kB
4. 9. 2009 307/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
308/2009 Sb.
Sdělení o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 93
pdf 1199 kB
7. 9. 2009 309/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 94
pdf 846 kB
7. 9. 2009 310/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů
311/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
312/2009 Sb.
Sdělení o přijetí usnesení Ústavního soudu o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády
313/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 146/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 95
pdf 910 kB
11. 9. 2009 314/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 96
pdf 3541 kB
11. 9. 2009 315/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.
316/2009 Sb.
Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)
 
Částka 97
pdf 660 kB
11. 9. 2009 317/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 98
pdf 2282 kB
11. 9. 2009 318/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
 
Částka 99
pdf 522 kB
14. 9. 2009 319/2009 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
320/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
321/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 100
pdf 519 kB
21. 9. 2009 322/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
323/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů
324/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
325/2009 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 101
pdf 676 kB
24. 9. 2009 326/2009 Sb.
Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability Pozn.: Část první čl. I body 1 až 5 a čl. II bod 1 nabývají účinnosti 24.9.2009. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 9.10.2009.
327/2009 Sb.
Usnesení k zákonu o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. července 2009
328/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
329/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 458/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
RS02/2009
Sdělení o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 325/2009 Sb.
 
Částka 102
pdf 620 kB
25. 9. 2009 330/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
331/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
 
Částka 103
pdf 3398 kB
25. 9. 2009 332/2009 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 104
pdf 597 kB
29. 9. 2009 333/2009 Sb.
Nařízení o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám Pozn.: Ustanovení § 4 písm. j) nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
334/2009 Sb.
Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
 
Částka 105
pdf 520 kB
1. 10. 2009 335/2009 Sb.
Nařízení o stanovení druhů krajinných prvků
336/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
337/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
338/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 106
pdf 1815 kB
8. 10. 2009 339/2009 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
340/2009 Sb.
Nařízení o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
341/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb.
342/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.
 
Částka 107
pdf 838 kB
8. 10. 2009 343/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 
Částka 108
pdf 27 MB
9. 10. 2009 344/2009 Sb.
Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
RS03/2009
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství
 
Částka 109
pdf 829 kB
9. 10. 2009 345/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
346/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
347/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
348/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
349/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
350/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
351/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 110
pdf 746 kB
12. 10. 2009 352/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
353/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
354/2009 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010
355/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 111
pdf 600 kB
16. 10. 2009 356/2009 Sb.
Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
357/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 112
pdf 1432 kB
16. 10. 2009 358/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.
 
Částka 113
pdf 7490 kB
20. 10. 2009 359/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
360/2009 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet
 
Částka 114
pdf 5621 kB
20. 10. 2009 361/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb.
 
Částka 115
pdf 553 kB
20. 10. 2009 362/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 Pozn.: Ustanovení částí desáté a jedenácté nabývají účinnosti 20.10.2009. Ustanovení části čtvrté čl. V bodu 7 nabývá účinnosti 1.2.2010. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2010.
 
Částka 116
pdf 2566 kB
20. 10. 2009 363/2009 Sb.
Nařízení o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
364/2009 Sb.
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 
Částka 117
pdf 1588 kB
26. 10. 2009 365/2009 Sb.
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem Pozn.: Ustanovení § 17, 21, 59 a přílohy č. 13 nabývají účinnosti dnem 26.10.2009, ustanovení § 28 až 32 a § 33 ods. 4 písm. a) a b) nabývají účinnosti dnem 31.12.2009, ustanovení § 41 nabývá účinnosti dnem 1.4.2010 a ustanovení § 29 ods. 2 písm. c) nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
 
Částka 118
pdf 574 kB
26. 10. 2009 366/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.
367/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem č. 41/2004 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 237/2004 Sb., zákonem č. 482/2004 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 130/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 35/2008 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb. a zákonem č. 291/2009 Sb.
 
Částka 119
pdf 10 MB
30. 10. 2009 368/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
369/2009 Sb.
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
370/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 120
pdf 1188 MB
3. 11. 2009 371/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
 
Částka 121
pdf 28 MB
4. 11. 2009 372/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
373/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.
RS04/2009
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 
Částka 122
pdf 2689 kB
4. 11. 2009 374/2009 Sb.
Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
375/2009 Sb.
Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance
376/2009 Sb.
Vyhláška o směnárenské činnosti
 
Částka 123
pdf 706 kB
30. 10. 2009 377/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
378/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
379/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
380/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
381/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
382/2009 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010
 
Částka 124
pdf 2314 kB
10. 11. 2009 383/2009 Sb.
Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
384/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. ledna 2005
385/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb., zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb., zákonem č. 94/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 409/2006 Sb., zákonem č. 35/2008 Sb., zákonem č. 95/2009 Sb., zákonem č. 109/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb. a zákonem č. 291/2009 Sb.
 
Částka 125
pdf 11 MB
13. 11. 2009 386/2009 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
 
Částka 126
pdf 4865 kB
10. 11. 2009 387/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
 
Částka 127
pdf 607 kB
13. 11. 2009 388/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
389/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
390/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů
391/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
392/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy
393/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků - třída: Amphibia
394/2009 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3 bylo uveřejněno v částce 8/2009 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 128
pdf 539 kB
13. 11. 2009 395/2009 Sb.
Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
396/2009 Sb.
Usnesení k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009
 
Částka 129
pdf 4140 kB
18. 11. 2009 397/2009 Sb.
Nařízení o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
398/2009 Sb.
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
399/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů
400/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
401/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 130
pdf 532 kB
18. 11. 2009 402/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
403/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 131
pdf 3231 kB
25. 11. 2009 404/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I, pokud jde o § 2 písm. b) a c) nabývá účinnosti 1.1.2010.
405/2009 Sb.
Nařízení o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
406/2009 Sb.
Nařízení o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
 
Částka 132
pdf 9 MB
25. 11. 2009 407/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie České republiky
408/2009 Sb.
Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
409/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.
 
Částka 133
pdf 2300 kB
25. 11. 2009 410/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
411/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
412/2009 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009
 
Částka 134
pdf 1180 kB
30. 11. 2009 413/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
414/2009 Sb.
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků
415/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení
 
Částka 135
pdf 919 kB
27. 11. 2009 416/2009 Sb.
Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
417/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Část první a druhá nabývají účinnosti 1.1.2010. Části třetí a čtvrtá nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
418/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
419/2009 Sb.
Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
420/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
421/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
422/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
423/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 
Částka 136
pdf 978 kB
2. 12. 2009 424/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
425/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
426/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.
427/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 137
pdf 667 kB
8. 12. 2009 428/2009 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
429/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
430/2009 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)
431/2009 Sb.
Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
432/2009 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 138
pdf 3624 kB
10. 12. 2009 433/2009 Sb.
Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
434/2009 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o pojišťovnictví
435/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 139
pdf 707 kB
11. 12. 2009 436/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
437/2009 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009
438/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
439/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
440/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
441/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 140
pdf 518 kB
11. 12. 2009 442/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony
443/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.
 
Částka 141
pdf 1145 kB
15. 12. 2009 444/2009 Sb.
Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 142
pdf 1233 kB
17. 12. 2009 445/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
446/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
447/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.
 
Částka 143
pdf 7761 kB
18. 12. 2009 448/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz. příloha č. 3 část 1.
 
Částka 144
pdf 3078 kB
21. 12. 2009 449/2009 Sb.
Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti Pozn.: Ustanovení bodů 11 a 12 přílohy č. 8 nabývají účinnosti 1.1.2013.
450/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
451/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 145
pdf 1284 kB
22. 12. 2009 452/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.
453/2009 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
454/2009 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
455/2009 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
456/2009 Sb.
Vyhláška o kontrole výkonu trestu domácího vězení
457/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
459/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
458/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady
 
Částka 146
pdf 3669 kB
23. 12. 2009 460/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
 
Částka 147
pdf 408 kB
23. 12. 2009 461/2009 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
462/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
463/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
464/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.
465/2009 Sb.
Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
466/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 148
pdf 2084 kB
28. 12. 2009 467/2009 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
468/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Body 12, 30 a 32 nabývají účinnosti 1.7.2010. Ustanovení bodu 73 nabývá účinnosti 1.1.2011. Ustanovení bodů 55 a 56 nabývají účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 149
pdf 513 kB
18. 12. 2009 469/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
470/2009 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 150
pdf 6869 kB
30. 12. 2009 471/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 151
pdf 30 MB
31. 12. 2009 472/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 152
pdf 3998 kB
31. 12. 2009 473/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
474/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
475/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Pozn.: Ustanovení bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2012.
476/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
477/2009 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
478/2009 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
479/2009 Sb.
Nařízení o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Pozn.: Ustanovení bodu 11 přílohy č. 3 nabývá účinnosti 1.1.2012.
480/2009 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Pozn.: K rozdílné účinnosti viz část třináctá nařízení.
481/2009 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2009.
482/2009 Sb.
Sdělení Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010 Pozn.: Katastrální pracoviště katastrálních úřadů uvedená v čl. I vznikla dnem 1.1.2004.
 
Částka 153
pdf 5631 kB
31. 12. 2009 483/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
484/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
485/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.7.2010.
486/2009 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 14 MB
31. 12. 2009 487/2009 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
 
Částka 155
pdf 624 kB
31. 12. 2009 488/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
489/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
490/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
491/2009 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
492/2009 Sb.
Vyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi