Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2010

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1357 kB
8. 1. 2010 5/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 362/2003 Sb.
4/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
1/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 3, 7 a 9 nabývají účinnosti 1.12.2010.
6/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 6/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 380/2009 Sb.
2/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
3/2010 Sb.
Vyhláška vyhláška o obsahu a časovém rozmezí preventivních prohlídek
 
Částka 2
pdf 2999 kB
14. 1. 2010 7/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
8/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
9/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
10/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 3
pdf 25 MB
19. 1. 2010 11/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
 
Částka 4
pdf 6478 kB
21. 1. 2010 12/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
13/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
14/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.
15/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 4 bylo uveřejněno v částce 9/2009 a cenové rozhodnutí č. 5 v částce 10/2009 Energetického věstníku.
 
Částka 5
pdf 864 kB
21. 1. 2010 16/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
17/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
18/2010 Sb.
Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze změn provedených zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky vyhlášeným pod č. 3/1997 Sb., zákonem č. 16/1997 Sb., zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem č. 161/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 100/2004 Sb., zákonem č. 168/2004 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb., zákonem č. 387/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 167/2008 Sb., zákonem č. 312/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 291/2009 Sb., zákonem č. 349/2009 Sb. a zákonem č. 381/2009 Sb.
 
Částka 6
pdf 8931 kB
26. 1. 2010 19/2010 Sb.
Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
20/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 6 a 7 nabývají účinnosti 1.1.2011.
RS01/2010
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 
Částka 7
pdf 8080 kB
26. 1. 2010 21/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.
22/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
23/2010 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010-2013, 2,80 %
24/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenová rozhodnutí č. 6, 7 a 8/2009 byla uveřejněna v částce 10/2009 Energetického věstníku.
 
Částka 8
pdf 718 kB
28. 1. 2010 25/2010 Sb.
Nařízení o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
26/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
27/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 421/2004 Sb., zákonem č. 557/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 138/2006 Sb., zákonem č. 140/2006 Sb., zákonem č. 245/2006 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 27/2008 Sb., zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 477/2008 Sb. a zákonem č. 421/2009 Sb.
 
Částka 9
pdf 3600 kB
3. 2. 2010 28/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb.
29/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb.
30/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenová rozhodnutí č. 9/2009 a 10/2009 byla uveřejněna v částce 1/2010 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 9/2009 nabylo účinnosti 4.1.2010. Cenové rozhodnutí č. 10/2009 nabylo účinnosti 1.2.2010.
 
Částka 10
pdf 10 MB
3. 2. 2010 31/2010 Sb.
Nařízení o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
32/2010 Sb.
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 
Částka 11
pdf 741 kB
4. 2. 2010 33/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
34/2010 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
35/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
 
Částka 12
pdf 1302 kB
9. 2. 2010 36/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 302/2008 Sb., zákonem č. 87/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 362/2009 Sb. a zákonem č. 489/2009 Sb.
 
Částka 13
pdf 512 kB
8. 2. 2010 37/2010 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
Částka 14
pdf 9048 kB
11. 2. 2010 38/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
39/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
40/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
 
Částka 15
pdf 1961 kB
12. 2. 2010 41/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
42/2010 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 16
pdf 850 kB
16. 2. 2010 43/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 17
pdf 2309 kB
17. 2. 2010 44/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
45/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů
46/2010 Sb.
Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
47/2010 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 2/2010.
 
Částka 18
pdf 2892 kB
23. 2. 2010 48/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. se ruší dnem 1.4.2011.
49/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb.
 
Částka 19
pdf 7704 kB
25. 2. 2010 50/2010 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
51/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
52/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.
53/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
54/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
55/2010 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2015, 3,40 %
 
Částka 20
pdf 653 kB
26. 2. 2010 56/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
57/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 nabývá účinnosti 1.5.2010.
58/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
 
Částka 21
pdf 630 kB
2. 3. 2010 59/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 124 nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ostatní části zákona nabývají účinnosti 1.4.2010.
60/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
61/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 27 a ustanovení čl. III nabývají účinnosti 1.4.2011. Ustanovení čl. I bodů 4, 6, 14 a 15 nabývají účinnosti 1.4.2012.
 
Částka 22
pdf 616 kB
5. 3. 2010 62/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
63/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
 
Částka 23
pdf 1556 kB
10. 3. 2010 64/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 24
pdf 3148 kB
16. 3. 2010 65/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakádání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
66/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení
67/2010 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 25
pdf 3383 kB
19. 3. 2010 68/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 
Částka 26
pdf 668 kB
24. 3. 2010 69/2010 Sb.
Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
70/2010 Sb.
Usnesení k zákonu o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 2009
71/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
72/2010 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 15. prosince 2009
73/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
74/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 27
pdf 1433 kB
26. 3. 2010 75/2010 Sb.
Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
76/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.
 
Částka 28
pdf 3097 kB
29. 3. 2010 77/2010 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
78/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
79/2010 Sb.
Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
80/2010 Sb.
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 
Částka 29
pdf 1009 kB
29. 3. 2010 82/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
81/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 
Částka 30
pdf 516 kB
31. 3. 2010 83/2010 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
84/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
85/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 31
pdf 750 kB
31. 3. 2010 86/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
87/2010 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Pozn.: Ustanovení bodu 11 přílohy nabývá účinnosti 11.1.2012.
88/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 3681 kB
1. 4. 2010 89/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
 
Částka 33
pdf 517 kB
31. 3. 2010 90/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 
Částka 34
pdf 732 kB
2. 4. 2010 91/2010 Sb.
Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Pozn.: Autorem komentáře je Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.
92/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 35
pdf 563 kB
8. 4. 2010 95/2010 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
94/2010 Sb.
Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
96/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 9/2009.
93/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
 
Částka 36
pdf 520 kB
12. 4. 2010 97/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
98/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
99/2010 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 37
pdf 3325 kB
15. 4. 2010 100/2010 Sb.
Zákon změna zákona o základních registrech
101/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
102/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
103/2010 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
104/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
 
Částka 38
pdf 8022 kB
19. 4. 2010 105/2010 Sb.
Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
 
Částka 39
pdf 14 MB
19. 4. 2010 106/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
107/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
110/2010 Sb.
Sdělení o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 40
pdf 20 MB
20. 4. 2010 111/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
112/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 41
pdf 5362 kB
22. 4. 2010 113/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
114/2010 Sb.
Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 nabývá účinnosti 1.4.2013.
 
Částka 42
pdf 3454 kB
22. 4. 2010 115/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
116/2010 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Kulturní památka hamr v Dobřívě" po 2 500 Kč
117/2010 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
RS02/2010
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 113/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
 
Částka 43
pdf 9187 kB
29. 4. 2010 118/2010 Sb.
Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
119/2010 Sb.
Usnesení k zákonu o krajském referendu a o změně některých zákonů přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. března 2010
120/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
121/2010 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 22. března 2010
122/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2011.
 
Částka 44
pdf 2079 kB
29. 4. 2010 123/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení slova "pravomocných" v § 11 odst. 4 písm. b/ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 45
pdf 515 kB
29. 4. 2010 124/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku ministerstva zdravotnictví částka 9/2009.
125/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 9/2009.
126/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 2/2010.
 
Částka 46
pdf 1641 kB
6. 5. 2010 127/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
128/2010 Sb.
Vyhláška o způsobilosti k označování psů tetováním
129/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
130/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
131/2010 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 
Částka 47
pdf 607 kB
11. 5. 2010 132/2010 Sb.
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 4, § 20 bodu 21 a § 25 nabývají účinnosti 1.1.2011. Autorem komentáře je Aleš Rozehnal.
 
Částka 48
pdf 3843 kB
13. 5. 2010 133/2010 Sb.
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) Pozn.: Ustanovení tabulky č. 2 přílohy č. 4 nabývá účinnosti 1.1. 2012. Ustanovení tabulky č. 1 přílohy č. 4 pozbývá platnosti 1.1.2012.
134/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 49
pdf 2965 kB
13. 5. 2010 135/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 
Částka 50
pdf 1631 kB
14. 5. 2010 136/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 51
pdf 12 MB
20. 5. 2010 137/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
138/2010 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje
139/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
140/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
141/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
142/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
143/2010 Sb.
Sdělení o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
144/2010 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 52
pdf 1891 kB
20. 5. 2010 145/2010 Sb.
Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Pozn.: Autorem komentáře je Lukáš Vacek.
146/2010 Sb.
Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
147/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2010.
148/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
149/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 53
pdf 765 kB
21. 5. 2010 150/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
151/2010 Sb.
Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
 
Částka 54
pdf 1096 kB
21. 5. 2010 152/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
153/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
154/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 55
pdf 752 kB
21. 5. 2010 155/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
156/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 12, 14, 16 a 34 nabývají účinnosti 31.12.2010.
157/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
158/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
159/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
160/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
 
Částka 56
pdf 513 kB
18. 5. 2010 161/2010 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010
 
Částka 57
pdf 1261 kB
26. 5. 2010 162/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
163/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 1808 kB
31. 5. 2010 164/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
165/2010 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. dubna 2010
166/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
167/2010 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, přijatému Parlamentem dne 13. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. dubna 2010
168/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
169/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.
170/2010 Sb.
Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 59
pdf 1384 kB
31. 5. 2010 171/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 13/2010 Sb.
 
Částka 60
pdf 518 kB
31. 5. 2010 172/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
173/2010 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010
 
Částka 61
pdf 7584 kB
4. 6. 2010 174/2010 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
175/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
176/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
177/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.
178/2010 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 62
pdf 565 kB
8. 6. 2010 179/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 3 nabývá účinnosti 15.6.2010, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 15.9.2010.
 
Částka 63
pdf 845 kB
8. 6. 2010 180/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
181/2010 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
182/2010 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy
 
Částka 64
pdf 18 MB
16. 6. 2010 183/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
184/2010 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
185/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
186/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
187/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
188/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
189/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
190/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy
191/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007
192/2010 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
193/2010 Sb.
Sdělení o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 65
pdf 431 kB
16. 6. 2010 194/2010 Sb.
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Pozn.: Ustanovení § 33 odst. 1 písm. h) nabývá účinnosti 4.12.2010. Autory komentáře jsou Jan Štandera a Daniela Kovalčíková.
195/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
196/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
197/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 7, 16, 21 a 26 nabývají účinnosti 1.7.2011, ustanovení čl. I bodů 17 a 22 nabývají účinnosti 26.6.2012.
198/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
 
Částka 66
pdf 347 kB
16. 6. 2010 199/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9 a části druhé čl. II nabývají účinnosti 16.6.2010. Ustanovení části páté čl. V bodů 3, 8 a 11 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.
200/2010 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí o atrahování působnosti
 
Částka 67
pdf 1017 kB
18. 6. 2010 201/2010 Sb.
Nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
202/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 68
pdf 10 MB
23. 6. 2010 203/2010 Sb.
Nařízení o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
204/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 3 nabývá účinnosti 23.6.2010, ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 1.1.2011.
205/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 7962 kB
25. 6. 2010 206/2010 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 
Částka 70
pdf 3979 kB
25. 6. 2010 207/2010 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
208/2010 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
209/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
210/2010 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy
 
Částka 71
pdf 3522 kB
30. 6. 2010 211/2010 Sb.
Nařízení o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 
Částka 72
pdf 886 kB
30. 6. 2010 212/2010 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
213/2010 Sb.
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství
 
Částka 73
pdf 3316 kB
8. 7. 2010 214/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
215/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
216/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 74
pdf 1438 kB
8. 7. 2010 217/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
218/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
219/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 75
pdf 5188 kB
16. 7. 2010 220/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.
221/2010 Sb.
Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
 
Částka 76
pdf 23 MB
23. 7. 2010 222/2010 Sb.
Nařízení o katalogu prací ve veřejných službách a správě
223/2010 Sb.
Nařízení o katalogu prací vojáků z povolání
 
Částka 77
pdf 1953 kB
23. 7. 2010 224/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
225/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
226/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 78
pdf 568 kB
23. 7. 2010 227/2010 Sb.
Nařízení o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
228/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
229/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.
230/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice č. 2/2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 
Částka 79
pdf 529 kB
23. 7. 2010 231/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 80
pdf 675 kB
28. 7. 2010 232/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
233/2010 Sb.
Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce
234/2010 Sb.
Sdělení o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem
 
Částka 81
pdf 13 MB
30. 7. 2010 235/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
 
Částka 82
pdf 1125 kB
5. 8. 2010 236/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
237/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů
238/2010 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
239/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 83
pdf 513 kB
9. 8. 2010 240/2010 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010
 
Částka 84
pdf 1884 kB
17. 8. 2010 241/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 192 odst. 1 věty první zákona č. 182/2006 Sb. je zrušeno od 1.4.2011.
 
Částka 85
pdf 3862 kB
17. 8. 2010 242/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu České republiky
 
Částka 86
pdf 1101 kB
20. 8. 2010 243/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb., zákonem č. 190/2009 Sb. a zákonem č. 227/2009 Sb.
 
Částka 87
pdf 1931 kB
20. 8. 2010 244/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
 
Částka 88
pdf 19 MB
30. 8. 2010 245/2010 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 89
pdf 2451 kB
30. 8. 2010 246/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.9.2010, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2011.
247/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
248/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
249/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu
250/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
251/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 90
pdf 1646 kB
30. 8. 2010 252/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studium, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 91
pdf 1120 kB
30. 8. 2010 253/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 92
pdf 1498 kB
31. 8. 2010 254/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
 
Částka 93
pdf 1568 kB
2. 9. 2010 255/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
256/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 
Částka 94
pdf 783 kB
8. 9. 2010 257/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 217/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 539/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb., zákonem č. 106/2007 Sb., zákonem č. 379/2007 Sb., zákonem č. 140/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb., zákonem č. 197/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 306/2009 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 384/2009 Sb. a zákonem č. 197/2010 Sb.
258/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 2/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 239/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb., zákonem č. 7/2009 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb. a zákonem č. 306/2009 Sb.
 
Částka 95
pdf 839 kB
8. 9. 2010 259/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 290/2005 Sb., zákonem č. 361/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 235/2006 Sb., zákonem č. 310/2006 Sb., zákonem č. 110/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 177/2008 Sb., zákonem č. 189/2008 Sb., zákonem č. 247/2008 Sb., zákonem č. 384/2008 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb. a zákonem č. 153/2010 Sb.
 
Částka 96
pdf 1178 kB
10. 9. 2010 260/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
261/2010 Sb.
Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č.j. 94/2010-220-SP/1)
262/2010 Sb.
Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zřízení (č.j. 94/2010-220-SP/3)
263/2010 Sb.
Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č.j. 94/2010-220-SP/2)
 
Částka 97
pdf 4540 kB
15. 9. 2010 264/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
 
Částka 98
pdf 1803 kB
16. 9. 2010 265/2010 Sb.
Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
 
Částka 99
pdf 1685 kB
20. 9. 2010 266/2010 Sb.
Nařízení o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
267/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
268/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění
269/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 418/2009 Sb., pokud se týká soudce
 
Částka 100
pdf 999 kB
20. 9. 2010 270/2010 Sb.
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
271/2010 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě" po 2 500 Kč
272/2010 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana
 
Částka 101
pdf 1051 kB
22. 9. 2010 273/2010 Sb.
Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 102
pdf 6141 kB
22. 9. 2010 274/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.
 
Částka 103
pdf 3047 kB
27. 9. 2010 275/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
276/2010 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance
 
Částka 104
pdf 845 kB
6. 10. 2010 277/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů
278/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
279/2010 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 
Částka 105
pdf 513 kB
1. 10. 2010 280/2010 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010
 
Částka 106
pdf 620 kB
14. 10. 2010 281/2010 Sb.
Nařízení o zvýšení důchodů v roce 2011
282/2010 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
283/2010 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
284/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
285/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.
286/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 18/2004, č. 8/2005, č. 11/2006, č. 4/2007 a č. 3/2008
 
Částka 107
pdf 28 MB
20. 10. 2010 287/2010 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví
 
Částka 108
pdf 530 kB
22. 10. 2010 288/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
289/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.
290/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 109
pdf 3951 kB
27. 10. 2010 291/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.
292/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška České národní banky č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů
293/2010 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011
294/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 314/2008 Sb., některých ustanovení zákona č. 150/202 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., a některých ustanovení zákona č. 314/208 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 102 odst. 1 ve slovech "a místopředsedy" zákona č. 6/2002 Sb. a ustanovení bodu 11 čl. II zákona č. 314/2008 Sb. se zrušují dnem 1.10.2011.
 
Částka 110
pdf 4386 kB
29. 10. 2010 295/2010 Sb.
Nařízení o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
296/2010 Sb.
Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
297/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
298/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
299/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
300/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 111
pdf 699 kB
5. 11. 2010 301/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
302/2010 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu
303/2010 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
304/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
305/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 112
pdf 11 MB
15. 11. 2010 306/2010 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
 
Částka 113
pdf 5679 kB
15. 11. 2010 307/2010 Sb.
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
308/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření
309/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
310/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.
311/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1 bylo uveřejněno v částce 7/2010 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 114
pdf 512 kB
5. 11. 2010 312/2010 Sb.
Sdělení ze dne 4. listopadu 2010, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 305/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 115
pdf 559 kB
15. 11. 2010 313/2010 Sb.
Nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 
Částka 116
pdf 519 kB
22. 11. 2010 316/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
314/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1977 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
315/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 117
pdf 3209 kB
24. 11. 2010 317/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
318/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu
 
Částka 118
pdf 618 kB
29. 11. 2010 319/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
320/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
321/2010 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %
322/2010 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 10/2010.
323/2010 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
324/2010 Sb.
Sdělení o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
 
Částka 119
pdf 15 MB
29. 11. 2010 325/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
326/2010 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
327/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
328/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
329/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 120
pdf 532 kB
30. 11. 2010 330/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti 1.3.2011.
331/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 11, 12, 14 až 21, 23, 24, 26, 28 až 30, 39 až 47, 49, 51, 53 a 55 až 58 nabývají účinnosti 1.1.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 30.9.2012.
 
Částka 121
pdf 1954 kB
30. 11. 2010 332/2010 Sb.
Nález sp. zn. Pl ÚS 33/09 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.
 
Částka 122
pdf 4021 kB
1. 12. 2010 333/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti 1.12.2010. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.
 
Částka 123
pdf 1419 kB
3. 12. 2010 334/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
335/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
336/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 124
pdf 2147 kB
3. 12. 2010 337/2010 Sb.
Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 2 nabývá účinnosti dvacet čtyři měsíce ode dne vyhlášení.
338/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2 bylo uveřejněno v částce 8/2010 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 125
pdf 5510 kB
3. 12. 2010 339/2010 Sb.
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
340/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
341/2010 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
342/2010 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí č.j. Org. 49/10 o atrahování působnosti
 
Částka 126
pdf 859 kB
7. 12. 2010 343/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
344/2010 Sb.
Nařízení o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
 
Částka 127
pdf 635 kB
8. 12. 2010 345/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
346/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 69 a 72 nabývají účinnosti 1.5.2011. Ustanovení čl. I bodů 6 a 81 nabývají účinnosti 1.1.2012.
347/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Pozn.: Ustanovení čl. XXIX bodu 1 nabývá účinnosti 8.12.2010. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2011.
 
Částka 128
pdf 1331 kB
8. 12. 2010 348/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
349/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 
Částka 129
pdf 718 kB
10. 12. 2010 350/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
351/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
352/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
353/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
354/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
355/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 130
pdf 4074 kB
13. 12. 2010 356/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
357/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.
358/2010 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 2 nabývá účinnosti 1.7.2011.
359/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb. o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
360/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
 
Částka 131
pdf 3668 kB
15. 12. 2010 361/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
362/2010 Sb.
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
 
Částka 132
pdf 22 MB
15. 12. 2010 363/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
 
Částka 133
pdf 3082 kB
15. 12. 2010 364/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
365/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
366/2010 Sb.
Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
367/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010
368/2010 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Břeclav
 
Částka 134
pdf 887 kB
15. 12. 2010 369/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády Pozn.: Ustanovení části šesté čl. XI, pokud jde o body 1 až 6, a čl. XII, pokud jde o bod 1, nabývají účinnosti 15.12.2010. Ustanovení části první čl. I, pokud jde o bod 18, čl. II, pokud jde o bod 2, části druhé až páté, části šesté čl. XI, pokud jde o bod 7, a čl. XII, pokud jde o bod 2, a části sedmé až jedenácté nabývají účinnosti 1.7.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.
 
Částka 135
pdf 1345 kB
17. 12. 2010 370/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem Pozn.: Ustanovení bodů 22, 23, 63, 65 a 67 nabývají účinnosti 1.7.2011. Ustanovení bodů 44, 45, 49 a 61 nabývají účinnosti 1.1.2012.
371/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
RS03/2010
Sdělení o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
 
Částka 136
pdf 1327 kB
17. 12. 2010 372/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
373/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
374/2010 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
375/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
378/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
376/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
377/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
379/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 137
pdf 2052 kB
20. 12. 2010 380/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 11, 14 až 49, 109, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 145, 146, 165, 212, 229, 241, 244 a ustanovení čl. II bodů 2, 7 a 8 nabývají účinnosti 1.1.2011. Ustanovení čl. I bodů 63, 77, 95, 99 až 101, 103, 104, 106, 137, 202, 203, 206 až 208, 214, 216 až 221, 232 až 237 a ustanovení čl. II bodu 6 nabývají účinnosti 31.12.2011.
 
Částka 138
pdf 628 kB
17. 12. 2010 381/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
382/2010 Sb.
Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
383/2010 Sb.
Vyhláška o kolkových známkách
384/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
385/2010 Sb.
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., prováděním akreditace
386/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 139
pdf 61 MB
27. 12. 2010 387/2010 Sb.
Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích) Pozn.: Ustanovení § 13 odst. 6 nabývá účinnosti 1.1.2013. Ustanovení § 7 odst. 4, § 8 odst. 4 a 6, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 a přílohy č. 3, 7, 8, 9 a 10 pozbývají platnosti 31.12.2012.
 
Částka 140
pdf 996 kB
27. 12. 2010 388/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
389/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
390/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti
391/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 141
pdf 1216 kB
27. 12. 2010 392/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
393/2010 Sb.
Vyhláška o oblastech povodí
394/2010 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
395/2010 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst
 
Částka 142
pdf 5702 kB
27. 12. 2010 396/2010 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
397/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 573 kB
27. 12. 2010 398/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
399/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 12a až 12c vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývají platnosti dnem 31.12.2012.
400/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 15 až 18 a 23 nabývají účinnosti 1.4.2011. Ustanovení bodů 2, 19 až 21 a 24 nabývají účinnosti 1.5.2011. Ustanovení čl. II nabývá účinnosti 31.12.2010. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.
401/2010 Sb.
Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 
Částka 144
pdf 3101 kB
28. 12. 2010 402/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 1 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti 28.12.2010. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.
403/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
404/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
405/2010 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenová rozhodnutí č. 3/2010, 4/2010 a 5/2010 byla uveřejněna v částce 9/2010 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 145
pdf 659 kB
29. 12. 2010 406/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
407/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
408/2010 Sb.
Zákon o finančním zajištění
409/2010 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
410/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
411/2010 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
412/2010 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
413/2010 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
414/2010 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 
Částka 146
pdf 738 kB
29. 12. 2010 415/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
416/2010 Sb.
Nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
417/2010 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
418/2010 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
419/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
420/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
421/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
422/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 
Částka 147
pdf 1246 kB
30. 12. 2010 423/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
424/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ustanovení čl. VIII bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2017. Ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4 nabývají účinnosti 1.7.2012.
425/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
426/2010 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků
 
Částka 148
pdf 1415 kB
30. 12. 2010 427/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz čl. XXV zákona.
428/2010 Sb.
Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
429/2010 Sb.
Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
 
Částka 149
pdf 1197 kB
30. 12. 2010 430/2010 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
431/2010 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
432/2010 Sb.
Nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 
Částka 150
pdf 16 MB
31. 12. 2010 433/2010 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 
Částka 151
pdf 1316 kB
31. 12. 2010 434/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
435/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Pozn.: Ustanovení bodů 15 a 16 nabývají účinnosti 31.12.2010, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.
436/2010 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.1.2011, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2011.
437/2010 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
438/2010 Sb.
Sdělení o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
439/2010 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle § 14 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru