Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2010

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1151 kB
8. 1. 2010 2/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
1/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 
Částka 2
pdf 540 kB
21. 1. 2010 3/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany
4/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 3
pdf 2355 kB
1. 2. 2010 5/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
6/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
7/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
8/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
9/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují opravy Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb.m.s.
 
Částka 4
pdf 4616 kB
12. 2. 2010 10/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 
Částka 5
pdf 5563 kB
16. 2. 2010 11/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé
12/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně, a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
13/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé, kterým se rozšiřuje působnost dohody o partnerství a spolupráci na dvoustranný obchod s textilními výrobky s přihlédnutím k ukončení platnosti dvoustranné textilní dohody
14/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
 
Částka 6
pdf 1458 kB
18. 2. 2010 15/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2010-2011
 
Částka 7
pdf 1071 kB
23. 2. 2010 16/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009-2011
17/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010-2012
 
Částka 8
pdf 4720 kB
26. 2. 2010 18/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o záruce mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka na financování investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a na zámořských územích
19/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady na základě záruk členských států ve prospěch Evropské investiční banky
 
Částka 9
pdf 84 MB
2. 3. 2010 20/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti obrany
21/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky
 
Částka 10
pdf 20 MB
3. 3. 2010 22/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb.m.s. o vyhlášení nového znění Přípojku C - Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)1)
 
Částka 11
pdf 2979 kB
15. 3. 2010 23/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách
24/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 5/2010 Sb.m.s.
25/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2010 Sb.m.s.
26/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2010 Sb.m.s.
27/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2010 Sb.m.s.
 
Částka 12
pdf 7475 kB
15. 3. 2010 28/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje nové úplné znění Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 
Částka 13
pdf 8014 kB
15. 3. 2010 30/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
31/2010 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Přílohy D Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
32/2010 Sb.m.s.
Sdělení o opravě článku 2 odst. 5 bis Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
33/2010 Sb.m.s.
Sdělení o opravách článku 3 odst. 1 a 3 Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
29/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé
 
Částka 14
pdf 31 MB
19. 3. 2010 34/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru
 
Částka 15
pdf 13 MB
19. 3. 2010 35/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
36/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 
Částka 16
pdf 13 MB
24. 3. 2010 37/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 500/1992 Sb.
38/2010 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 
Částka 17
pdf 1415 kB
24. 3. 2010 39/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.
 
Částka 18
pdf 637 kB
29. 3. 2010 40/2010 Sb.m.s.
Sdělení o Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
41/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava v textu Úmluvy o právech dítěte, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb.
 
Částka 19
pdf 1618 kB
30. 4. 2010 42/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze
43/2010 Sb.m.s.
Sdělení o učinění výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
44/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb. m. s.
45/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků
 
Částka 20
pdf 2916 kB
11. 5. 2010 46/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci
47/2010 Sb.m.s.
Sdělení o Změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
 
Částka 21
pdf 986 kB
18. 5. 2010 48/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní systém Úmluvy
 
Částka 22
pdf 641 kB
27. 5. 2010 49/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské republiky
50/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2007 Sb.m.s.
 
Částka 23
pdf 520 kB
23. 6. 2010 51/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci
52/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
 
Částka 24
pdf 1378 kB
30. 6. 2010 53/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s. a č. 52/2009 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
 
Částka 25
pdf 636 kB
30. 6. 2010 54/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
55/2010 Sb.m.s.
Sdělení o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
56/2010 Sb.m.s.
Sdělení o vypovězení článku 8 odstavce 4 Evropské sociální charty
 
Částka 26
pdf 3372 kB
2. 7. 2010 57/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách
 
Částka 27
pdf 1835 kB
12. 7. 2010 58/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 28
pdf 2091 kB
12. 7. 2010 59/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2010-2013
60/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
61/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 
Částka 29
pdf 13 MB
29. 7. 2010 62/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
 
Částka 30
pdf 1908 kB
2. 8. 2010 63/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného
64/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání
 
Částka 31
pdf 580 kB
5. 8. 2010 65/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti Pozn.: K rozdílné účinnosti viz čl. 26.
 
Částka 32
pdf 1046 kB
9. 8. 2010 66/2010 Sb.m.s.
Sdělení o podpisu Zápisu o opravě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 8. března 2010 (Pátý protokol o opravách)
67/2010 Sb.m.s.
Sdělení o podpisu Zápisu o opravě smlouvy o přistoupení k Evropské unii ze dne 23. března 2010 (Šestý protokol o opravách)
68/2010 Sb.m.s.
Sdělení o podpisu Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy ze dne 23. března 2010 (Čtvrtý protokol o opravách)
 
Částka 33
pdf 6562 kB
19. 8. 2010 69/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
70/2010 Sb.m.s.
Sdělení o nótě Velvyslanectví České republiky v Tiraně, kterou byly albánské straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
71/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 
Částka 34
pdf 18 MB
19. 8. 2010 72/2010 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé
 
Částka 35
pdf 767 kB
2. 9. 2010 73/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze
 
Částka 36
pdf 526 kB
8. 9. 2010 74/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
 
Částka 37
pdf 8858 kB
24. 9. 2010 75/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o snížení emisí síry nebo jejich toků přes hranice států nejméně o 30 procent k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Helsinkách dne 8. července 1985
76/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Sofii dne 31. října 1988
77/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Ženevě dne 18. listopadu 1991
 
Částka 38
pdf 9136 kB
24. 9. 2010 78/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Oslo dne 14. června 1994
79/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
 
Částka 39
pdf 15 MB
24. 9. 2010 80/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
81/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Goteborgu dne 30. listopadu 1999
 
Částka 40
pdf 2396 kB
24. 9. 2010 82/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
 
Částka 41
pdf 10 MB
27. 9. 2010 83/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
 
Částka 42
pdf 996 kB
19. 10. 2010 84/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci
85/2010 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana oznámila slovenské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
86/2010 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana oznámila rakouské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
87/2010 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana oznámila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
88/2010 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
89/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě
 
Částka 43
pdf 2021 kB
19. 10. 2010 90/2010 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změn příloh A, B a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 
Částka 44
pdf 832 kB
26. 10. 2010 91/2010 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy II Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury
 
Částka 45
pdf 1708 kB
5. 11. 2010 92/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů
 
Částka 46
pdf 2789 kB
9. 11. 2010 93/2010 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
 
Částka 47
pdf 856 kB
16. 11. 2010 94/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané v Ammánu dne 20. září 1997
95/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnícího Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 48
pdf 513 kB
30. 11. 2010 96/2010 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán
 
Částka 49
pdf 10 MB
14. 12. 2010 97/2010 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-eurasijských stěhovavých vodních ptáků
 
Částka 50
pdf 1549 kB
17. 12. 2010 98/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010-2013
 
Částka 51
pdf 1566 kB
22. 12. 2010 99/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
100/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o zastupování při udělování schengenských víz
101/2010 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělského království o vzájemném zastupování při vydávání schengenských víz
102/2010 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s. Pozn.: Rozhodnutí CA/D 18/09 pozměňující pravidlo 141 a pravidlo 70b Prováděcího předpisu k Úmluvě, vstupuje v platnost 1.1.2011. Rozhodnutí CA/D pozměňující pravidlo 36 Prováděcího předpisu k Úmluvě, vstoupilo v platnost 26.10.2010.