Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2011

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4531 kB
7. 1. 2011 1/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
2/2011 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
4/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 2
pdf 1731 kB
11. 1. 2011 5/2011 Sb.
Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
6/2011 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 3
pdf 515 kB
14. 1. 2011 7/2011 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
8/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 1.3.2011.
 
Částka 4
pdf 3012 kB
20. 1. 2011 9/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
10/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 5
pdf 9097 kB
31. 1. 2011 11/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
12/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 6
pdf 24 MB
4. 2. 2011 13/2011 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
14/2011 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
15/2011 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
16/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
17/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
18/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
19/2011 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován v částce 1/2011 Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
 
Částka 7
pdf 1266 kB
11. 2. 2011 20/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
21/2011 Sb.
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
22/2011 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
 
Částka 8
pdf 3849 kB
17. 2. 2011 23/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
 
Částka 9
pdf 1152 kB
17. 2. 2011 24/2011 Sb.
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 
Částka 10
pdf 515 kB
18. 2. 2011 25/2011 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
26/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
27/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 11
pdf 602 kB
18. 2. 2011 28/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
29/2011 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
30/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
31/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
32/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
33/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
34/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 12
pdf 561 kB
23. 2. 2011 35/2011 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %
36/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
37/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 13
pdf 1152 kB
23. 2. 2011 38/2011 Sb.
Nařízení o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
 
Částka 14
pdf 1969 kB
28. 2. 2011 39/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 15/10 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
40/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 13/09 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
 
Částka 15
pdf 3528 kB
28. 2. 2011 41/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11, bodu 23, pokud jde o § 26 odst. 1 písm. a) bod 12, bodu 39, pokud jde o § 38j odst. 1 písm. h), čl. III bodu 5, bodu 24, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13, a bodu 28, pokud jde o § 28i odst. 1 písm. f), a čl. V bodu7 a bodu 13, pokud jde o § 136 odst. 2 písm. f) a i), nabývají účinnosti 31.12.2011.
42/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
43/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
 
Částka 16
pdf 603 kB
28. 2. 2011 44/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
45/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
46/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
 
Částka 17
pdf 2351 kB
8. 3. 2011 47/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 63 a 65 nabývají účinnosti 8.3.2011, ustanovení čl. I bodu 83, pokud jde o § 92e, nabývá účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.4.2011. Ustanovení čl. I bodu 83, pokud jde o § 92d, pozbývá platnosti 1.7.2015.
48/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení tříd ochrany
49/2011 Sb.
Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod
50/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 18
pdf 4145 kB
8. 3. 2011 51/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
52/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 19
pdf 1153 kB
10. 3. 2011 53/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 8, pokud jde o přístupové kódy k síti 702 až 719, nabývá účinnosti 1.8.2011.
54/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 20
pdf 753 kB
14. 3. 2011 55/2011 Sb.
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 
Částka 21
pdf 933 kB
15. 3. 2011 56/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.
57/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
58/2011 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři
59/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
60/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 22
pdf 4372 kB
15. 3. 2011 61/2011 Sb.
Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
 
Částka 23
pdf 860 kB
16. 3. 2011 62/2011 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
 
Částka 24
pdf 14 MB
18. 3. 2011 63/2011 Sb.
Nařízení o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
64/2011 Sb.
Vyhláška o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
 
Částka 25
pdf 4374 kB
18. 3. 2011 65/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 5026 kB
21. 3. 2011 66/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb.
67/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
68/2011 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 27
pdf 531 kB
21. 3. 2011 69/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
70/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 
Částka 28
pdf 1893 kB
23. 3. 2011 71/2011 Sb.
Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu
72/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.
 
Částka 29
pdf 683 kB
25. 3. 2011 73/2011 Sb.
Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 5 a 6 nabývají účinnosti 25.3.2011, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.4.2011.
74/2011 Sb.
Usnesení k zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem
75/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
76/2011 Sb.
Zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
77/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
78/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
79/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 30
pdf 4740 kB
25. 3. 2011 80/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 
Částka 31
pdf 3399 kB
25. 3. 2011 81/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
82/2011 Sb.
Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) a d) a § 5 odst. 2 nabývají účinnosti 1.1.2015. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) a f) pozbývají platnosti dnem 31.12.2014.
83/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
84/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
85/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 1864 kB
1. 4. 2011 86/2011 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na hračky
87/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 33
pdf 665 kB
1. 4. 2011 88/2011 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
89/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
90/2011 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 34
pdf 671 kB
6. 4. 2011 91/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bodu 9, pokud jde o ustanovení § 5 odst. 9 písm. c), nabývá účinnosti dnem 1.7.2011; čl. I body 6, 10, 14, 19 až 23 a 25 nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.
92/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 35
pdf 3052 kB
12. 4. 2011 93/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
94/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
 
Částka 36
pdf 613 kB
12. 4. 2011 95/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 72 nabývá účinnosti 1.1.2012.
96/2011 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
97/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 
Částka 37
pdf 3265 kB
15. 4. 2011 99/2011 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara
98/2011 Sb.
Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 
Částka 38
pdf 561 kB
15. 4. 2011 100/2011 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %
101/2011 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
102/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města
 
Částka 39
pdf 3453 kB
19. 4. 2011 103/2011 Sb.
Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot
 
Částka 40
pdf 613 kB
22. 4. 2011 104/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
105/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
106/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 41
pdf 2536 kB
26. 4. 2011 107/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
108/2011 Sb.
Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
109/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
110/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
111/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
113/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
112/2011 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 42
pdf 1002 kB
27. 4. 2011 114/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
115/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 3 až 9, 18 až 38 a 45 až 47 nabývají účinnosti 1.5.2012.
 
Částka 43
pdf 533 kB
4. 5. 2011 116/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
117/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 44
pdf 699 kB
6. 5. 2011 118/2011 Sb.
Úplné znění vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 127/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 110/2007 Sb., zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 153/2010 Sb. a zákonem č. 430/2010 Sb.
 
Částka 45
pdf 5784 kB
6. 5. 2011 119/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 46
pdf 1722 kB
6. 5. 2011 120/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 5 nabývá účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 47
pdf 2407 kB
12. 5. 2011 121/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.9.2011.
122/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.
123/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 48
pdf 518 kB
12. 5. 2011 124/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
125/2011 Sb.
Nařízení o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
126/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 
Částka 49
pdf 739 kB
17. 5. 2011 127/2011 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Gotický most v Písku" po 5 000 Kč
128/2011 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
129/2011 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 50
pdf 1454 kB
20. 5. 2011 130/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 43/10 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002., soudní řád správní
131/2011 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 51
pdf 758 kB
25. 5. 2011 132/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 14 nabývá účinnosti 25.5.2011. Ostatní části nabývají účinnosti 1.11.2011.
133/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 12 nabývá účinnosti 1.11.2011. Ustanovení čl. I bodů 34, 35 a 46 nabývá účinnosti 25.5.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2011.
134/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 13 až 15, 30 až 35, 44, 45, 52 a 56 nabývají účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 52
pdf 583 kB
25. 5. 2011 135/2011 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
136/2011 Sb.
Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 37 bodu 1 nabývá účinnosti 25.5.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2011.
137/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
138/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 53
pdf 785 kB
27. 5. 2011 139/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
 
Částka 54
pdf 87 MB
27. 5. 2011 140/2011 Sb.
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
141/2011 Sb.
Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
142/2011 Sb.
Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
 
Částka 55
pdf 515 kB
27. 5. 2011 143/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
144/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
145/2011 Sb.
Sdělení , kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 113/2011 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 56
pdf 627 kB
6. 6. 2011 146/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.
147/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
148/2011 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
149/2011 Sb.
Sdělení , kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně
 
Částka 57
pdf 677 kB
7. 6. 2011 150/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
151/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
152/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
153/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 1553 kB
13. 6. 2011 154/2011 Sb.
Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)
155/2011 Sb.
Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
 
Částka 59
pdf 1085 kB
13. 6. 2011 156/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
157/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
158/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
159/2011 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina
160/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 60
pdf 611 kB
21. 6. 2011 161/2011 Sb.
Nařízení o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
162/2011 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
163/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
164/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
165/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
166/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
167/2011 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 
Částka 61
pdf 6277 kB
28. 6. 2011 168/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.
169/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
 
Částka 62
pdf 3620 kB
29. 6. 2011 170/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
171/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
172/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
 
Částka 63
pdf 4413 kB
29. 6. 2011 173/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
174/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)
175/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
176/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
177/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 46/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b/ zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 64
pdf 22 MB
30. 6. 2011 178/2011 Sb.
Nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
179/2011 Sb.
Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky
 
Částka 65
pdf 522 kB
30. 6. 2011 180/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 66
pdf 526 kB
30. 6. 2011 181/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 67
pdf 732 kB
4. 7. 2011 182/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
183/2011 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 68
pdf 575 kB
8. 7. 2011 184/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o § 25f odst. 2, nabývá účinnosti 1.1.2014.
185/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
186/2011 Sb.
Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Autorem komentáře je Jiří Grygar
187/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 956 kB
15. 7. 2011 188/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 70
pdf 45 MB
15. 7. 2011 189/2011 Sb.
Nařízení o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
190/2011 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
191/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
192/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
193/2011 Sb.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
194/2011 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
195/2011 Sb.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
196/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
197/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města
 
Částka 71
pdf 1917 kB
15. 7. 2011 198/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
199/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
200/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
201/2011 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1/2011 bylo uveřejněno v částce 3/2011 Energetického regulačního věstníku.
202/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
 
Částka 72
pdf 517 kB
15. 7. 2011 203/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
204/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.
205/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
 
Částka 73
pdf 1023 kB
19. 7. 2011 206/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
207/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
208/2011 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
 
Částka 74
pdf 562 kB
19. 7. 2011 209/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
210/2011 Sb.
Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
 
Částka 75
pdf 772 kB
19. 7. 2011 211/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení § 17d nabývá účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 76
pdf 527 kB
19. 7. 2011 212/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
213/2011 Sb.
Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu Úmluvy o kazetové munici v platnost pro ČR - viz 18/2012 Sb.m.s.
214/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
215/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 77
pdf 527 kB
21. 7. 2011 216/2011 Sb.
Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
217/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 78
pdf 1272 kB
22. 7. 2011 218/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 15 nabývá účinnosti 1.1.2012. Ustanovení čl. I bodu 16 pozbývá platnosti 31.12.2011.
219/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
220/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 15 odst. 4 a bodů 5 až 7, 31 a 34 až 36, čl. IV a čl. V nabývají účinnosti dnem vyhlášení zákona. Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 13, 15 až 17, 19 až 23 a 26, čl. II bodů 2 až 4 a čl. III bodu 6 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 30.9.2011.
221/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 11, 23, 24, 26, 27, bodu 31, pokud jde o § 45a a 45c a bodů 32, 34 a 35 a čl. III nabývají účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 79
pdf 2416 kB
22. 7. 2011 222/2011 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
223/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 80
pdf 1122 kB
27. 7. 2011 224/2011 Sb.
Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 81
pdf 516 kB
29. 7. 2011 225/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
226/2011 Sb.
Vyhláška o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011
227/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 82
pdf 4256 kB
2. 8. 2011 228/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
 
Částka 83
pdf 515 kB
5. 8. 2011 229/2011 Sb.
Sdělení , kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
230/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
231/2011 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. CR/P/07.2011-1 bylo uveřejněno v částce 7/2011 Poštovního věstníku.
 
Částka 84
pdf 2848 kB
10. 8. 2011 232/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.
 
Částka 85
pdf 1393 kB
19. 8. 2011 233/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhlášky č. 275/2010 Sb.
234/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
235/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
236/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 86
pdf 44 MB
24. 8. 2011 237/2011 Sb.
Nařízení o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
 
Částka 87
pdf 4882 kB
25. 8. 2011 238/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Pozn.: Ustanovení § 12 odst. 1 nabývá účinnosti 24.3.2012. Ustanovení § 25 odst. 3 části věty za středníkem nabývá účinnosti 31.12.2015.
239/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
240/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
241/2011 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
242/2011 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí č. Org. 40/11 o atrahování působnosti
 
Částka 88
pdf 558 kB
25. 8. 2011 243/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
244/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
 
Částka 89
pdf 887 kB
30. 8. 2011 245/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
246/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
247/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
248/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 23, 29 a 34 nabývají účinnosti 1.9.2011. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 30.6.2012.
249/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II nabývají účinnosti 1.1.2011.
250/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
251/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
252/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
253/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
254/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
255/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
256/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 76 nabývá účinnosti 1.1.2012.
257/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky Pozn.: Ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/2010 Sb. ve znění této vyhlášky pozbývají platnosti 1.6.2015.
 
Částka 90
pdf 810 kB
30. 8. 2011 258/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 91
pdf 19 MB
31. 8. 2011 259/2011 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 92
pdf 681 kB
31. 8. 2011 260/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
261/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
262/2011 Sb.
Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
263/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
264/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 93
pdf 520 kB
6. 9. 2011 265/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
266/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 94
pdf 3468 kB
12. 9. 2011 267/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 16/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, resp. na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 95
pdf 1488 kB
12. 9. 2011 268/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
269/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS. 38/09 ve věci návrhu na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
 
Částka 96
pdf 556 kB
16. 9. 2011 270/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
271/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011
 
Částka 97
pdf 8516 kB
23. 9. 2011 272/2011 Sb.
Nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
273/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
274/2011 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
 
Částka 98
pdf 11 MB
26. 9. 2011 275/2011 Sb.
Vyhláška Program statistických zjišťování na rok 2012
 
Částka 99
pdf 2943 kB
26. 9. 2011 276/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
277/2011 Sb.
Nařízení o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
278/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 8 a 9 nabývají účinnosti 1.11.2011.
 
Částka 100
pdf 591 kB
26. 9. 2011 279/2011 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2012
280/2011 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
281/2011 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
RS01/2011
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 95/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 101
pdf 694 kB
30. 9. 2011 282/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
283/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
284/2011 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky Pozn.: Ustanovení § 4 písm. k) nabývá účinnosti 1.1.2012.
285/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
286/2011 Sb.
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
287/2011 Sb.
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012
 
Částka 102
pdf 1895 kB
4. 10. 2011 288/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
289/2011 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 7. června 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. června 2011
290/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
291/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 103
pdf 1880 kB
10. 10. 2011 292/2011 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Renesanční most ve Stříbře" po 5 000 Kč
293/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu
 
Částka 104
pdf 2838 kB
12. 10. 2011 294/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
295/2011 Sb.
Nařízení o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
296/2011 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena
 
Částka 105
pdf 2372 kB
14. 10. 2011 297/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 9, 14 až 17, 19, 21, 25 až 27, 30 až 32, 34, 36 až 38, 43, 45 až 47, 50, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 69, 71, 78, 79, 82, 83, 86 a 93 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 19.1.2013.
298/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 25, 33, 34 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 106
pdf 622 kB
14. 10. 2011 299/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
300/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o § 50 odst. 4, a ustanovení části třetí nabývají účinnosti 14.10.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2012.
301/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
302/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. III bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2012.
303/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 107
pdf 3854 kB
18. 10. 2011 304/2011 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les
305/2011 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka
306/2011 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. CR/P/09.2011-2 je uveřejněno v částce 10/2011 Poštovního věstníku.
307/2011 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2/2011 je uveřejněno v částce 4/2011 Energetického regulačního věstníku. Nabyde účinnosti 1.1.2012. Cenové rozhodnutí č. 3/2011 je uveřejněno v částce 5/2011. Nabylo účinnosti 27.9.2011.
 
Částka 108
pdf 748 kB
21. 10. 2011 308/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 160 nabývá účinnosti 21.10.2011, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2012.
309/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
310/2011 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012
311/2011 Sb.
Sdělení o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
 
Částka 109
pdf 1757 kB
21. 10. 2011 312/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
313/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
314/2011 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 
Částka 110
pdf 525 kB
25. 10. 2011 315/2011 Sb.
Nařízení o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
 
Částka 111
pdf 707 kB
27. 10. 2011 316/2011 Sb.
Nařízení o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012
317/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
318/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 112
pdf 3346 kB
31. 10. 2011 319/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 113
pdf 12 MB
9. 11. 2011 320/2011 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
321/2011 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
322/2011 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
323/2011 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
324/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
325/2011 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012
 
Částka 114
pdf 790 kB
11. 11. 2011 326/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.
327/2011 Sb.
Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
328/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 46/10 o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna
 
Částka 115
pdf 640 kB
14. 11. 2011 329/2011 Sb.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 38 odst. 6 a 7 nabývají účinnosti 14.11.2011, ustanovení § 9 odst. 8 nabývá účinnosti 1.1.2014. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2012.
330/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 43 nabývá účinnosti 14.11.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.12.2011.
331/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
332/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
333/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 116
pdf 840 kB
14. 11. 2011 334/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.
335/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 117
pdf 6507 kB
21. 11. 2011 336/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 118
pdf 8780 kB
21. 11. 2011 337/2011 Sb.
Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a d) nabývají účinnosti 20.12.2011. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) nabývá účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 119
pdf 639 kB
23. 11. 2011 338/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
339/2011 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
340/2011 Sb.
Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
 
Částka 120
pdf 628 kB
23. 11. 2011 341/2011 Sb.
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 1, § 68, 69 a 70 odst. 1 věty druhé nabývají účinnosti 23.11.2011. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 30.6.2012. Zákon je též označovaný jako zákon o GIBS.
 
Částka 121
pdf 2317 kB
29. 11. 2011 342/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
343/2011 Sb.
Vyhláška o seznamu účinných látek
 
Částka 122
pdf 720 kB
29. 11. 2011 344/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
345/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
346/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
347/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
348/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
349/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
350/2011 Sb.
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Pozn.: Ustanovení hlavy II a § 33 odst. 1 písm. g), § 34 odst. 5, § 34 odst. 6 písm. d) až g), § 34 odst. 16, § 34 odst. 19 a § 34 odst. 22 písm. b) a e) pozbývají platnosti 1.6.2015.
 
Částka 123
pdf 677 kB
29. 11. 2011 351/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
352/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
353/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
354/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 124
pdf 860 kB
30. 11. 2011 355/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 125
pdf 2799 kB
30. 11. 2011 356/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 13 až 15 nabývají účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 126
pdf 900 kB
2. 12. 2011 357/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první bodů 3, 4, 9 až 11, 13, 14, 16 až 20, 24 až 29 a části druhé a čtvrté nabývají účinnosti 27.4.2012.
358/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
359/2011 Sb.
Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
360/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
361/2011 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 
Částka 127
pdf 14 MB
5. 12. 2011 362/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
363/2011 Sb.
Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 
Částka 128
pdf 1306 kB
6. 12. 2011 364/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
365/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366/2011 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. VIII bodů 1 až 3 nabývají účinnosti 6.12.2011, ustanovení čl. III bodu 47 nabývá účinnosti 1.1.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2012.
367/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
368/2011 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 129
pdf 2274 kB
6. 12. 2011 369/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
370/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 130
pdf 817 kB
6. 12. 2011 371/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o § 30 odst. 11, nabývá účinnosti 1.7.2012.
 
Částka 131
pdf 1599 kB
8. 12. 2011 372/2011 Sb.
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
373/2011 Sb.
Zákon o specifických zdravotních službách
374/2011 Sb.
Zákon o zdravotnické záchranné službě
375/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
 
Částka 132
pdf 565 kB
6. 12. 2011 376/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
 
Částka 133
pdf 1278 kB
9. 12. 2011 377/2011 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
378/2011 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
379/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
380/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
381/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
382/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
383/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
384/2011 Sb.
Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
385/2011 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 4/2011 je uveřejněno v částce 6/2011 Energetického regulačního věstníku. Nabývá účinnosti 1.1.2012. Cenová rozhodnutí č. 5/2011 a 6/2011 jsou uveřejněna v částce 7/2011 Energetického regulačního věstníku. Nabývají účinnosti 1.1.2012. Cenové rozhodnutí č. 7/2011 je uveřejněno v částce 8/2011 Energetického regulačního věstníku. Nabývá účinnosti 1.1.2012.
 
Částka 134
pdf 1572 kB
9. 12. 2011 386/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb.
 
Částka 135
pdf 2834 kB
9. 12. 2011 387/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 136
pdf 1254 kB
12. 12. 2011 388/2011 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
389/2011 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
390/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
391/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
392/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 137
pdf 3326 kB
12. 12. 2011 393/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
 
Částka 138
pdf 614 kB
12. 12. 2011 394/2011 Sb.
Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů
395/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
396/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
397/2011 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2011.
398/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
 
Částka 139
pdf 63 MB
16. 12. 2011 399/2011 Sb.
Nařízení o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
400/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
401/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
 
Částka 140
pdf 6407 kB
16. 12. 2011 402/2011 Sb.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 
Částka 141
pdf 2262 kB
19. 12. 2011 403/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
 
Částka 142
pdf 1779 kB
19. 12. 2011 404/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
405/2011 Sb.
Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
406/2011 Sb.
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010
 
Částka 143
pdf 7720 kB
19. 12. 2011 407/2011 Sb.
Nařízení k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
 
Částka 144
pdf 1870 kB
21. 12. 2011 408/2011 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
409/2011 Sb.
Nařízení o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
410/2011 Sb.
Nařízení zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
411/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
412/2011 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
 
Částka 145
pdf 651 kB
22. 12. 2011 413/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
414/2011 Sb.
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
415/2011 Sb.
Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
416/2011 Sb.
Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
417/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 146
pdf 699 kB
22. 12. 2011 418/2011 Sb.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Pozn.: Autory komentáře jsou Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal.
419/2011 Sb.
Usnesení k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
420/2011 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
421/2011 Sb.
Usnesení k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
422/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
423/2011 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 
Částka 147
pdf 6411 kB
23. 12. 2011 424/2011 Sb.
Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 
Částka 148
pdf 6108 kB
23. 12. 2011 425/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 149
pdf 981 kB
28. 12. 2011 426/2011 Sb.
Zákon o důchodovém spoření Pozn.: Ustanovení § 25 až 29 a § 110 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
427/2011 Sb.
Zákon o doplňkovém penzijním spoření Pozn.: Ustanovení § 29 až 73, § 94 až 97 a § 170 až 200 nabývají účinnosti 28.12.2011. Ustanovení § 86 nabývá účinnosti 28.6.2012. Ustanovení § 84 odst. 3 nabývá účinnosti 1.6.2013. Ustanovení § 74 až 83, § 84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a 87 nabývají dle čl. I bodu 28 zákona č. 399/2012 Sb. účinnosti 1.11.2012, faktické datum účinnosti těchto ustanovení však nastává v souladu s § 3 odst. 3 zákona 309/1999 Sb. patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 12.12.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
428/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Pozn.: Ustanovení části devatenácté nabývá účinnosti 1.1.2012. Ustanovení čl. XII bodu 18 a čl. XIII nabývají účinnosti 28.12.2011. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 150
pdf 2318 kB
28. 12. 2011 429/2011 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
430/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
431/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
432/2011 Sb.
Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
433/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.
434/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
435/2011 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 151
pdf 63 MB
28. 12. 2011 436/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
437/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 25 a 26 nabývají účinnosti 1.7.2012.
438/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
439/2011 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 25/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1/2010 o čistotě životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
 
Částka 152
pdf 897 kB
28. 12. 2011 440/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
441/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
442/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 44 a 45 nabývají účinnosti 1.3.2012.
443/2011 Sb.
Sdělení o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
 
Částka 153
pdf 1762 kB
28. 12. 2011 444/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
445/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
446/2011 Sb.
Nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv
447/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
448/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 968 kB
29. 12. 2011 449/2011 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
450/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
451/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
452/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 155
pdf 2350 kB
29. 12. 2011 453/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
454/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
 
Částka 156
pdf 18 MB
30. 12. 2011 455/2011 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
 
Částka 157
pdf 556 kB
30. 12. 2011 456/2011 Sb.
Zákon o Finanční správě České republiky Pozn.: Autory komentáře jsou Lenka Krupičková a Ondřej Trubač.
457/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky Pozn.: Ustanovení čl. III a čl. XXII bodu 6 nabývají účinnosti 1.1.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 158
pdf 1066 kB
30. 12. 2011 458/2011 Sb.
Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz Čl. XCV zákona.
 
Částka 159
pdf 1354 kB
30. 12. 2011 459/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
460/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
461/2011 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
462/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
463/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
464/2011 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 160
pdf 847 kB
30. 12. 2011 465/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
466/2011 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
467/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
468/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 161
pdf 700 kB
30. 12. 2011 469/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
470/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 140, 141, 145 a 146 a čl. VII bodů 29, 30, 34 a 35 nabývají účinnosti 1.1.2013. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2012.
471/2011 Sb.
Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
472/2011 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 49 nabývá účinnosti 1.9.2012.