Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2012

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1294 kB
5. 1. 2012 1/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
5/2012 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.
6/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
7/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
8/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
2/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
3/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
4/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 
Částka 2
pdf 6207 kB
10. 1. 2012 9/2012 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
10/2012 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
11/2012 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky
12/2012 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola
 
Částka 3
pdf 7370 kB
13. 1. 2012 13/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření
14/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 4
pdf 1270 kB
17. 1. 2012 15/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
16/2012 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 5
pdf 732 kB
17. 1. 2012 18/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
19/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
17/2012 Sb.
Zákon o Celní správě České republiky
 
Částka 6
pdf 521 kB
20. 1. 2012 20/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
21/2012 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 7
pdf 1639 kB
20. 1. 2012 22/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31.7.2011, s ústavním pořádkem
 
Částka 8
pdf 559 kB
20. 1. 2012 23/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012 - 2017, VAR %
 
Částka 9
pdf 3317 kB
24. 1. 2012 24/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 10
pdf 571 kB
24. 1. 2012 25/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
26/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
 
Částka 11
pdf 920 kB
26. 1. 2012 27/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
28/2012 Sb.
Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
29/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
30/2012 Sb.
Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
31/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 12
pdf 895 kB
30. 1. 2012 32/2012 Sb.
Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
33/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
34/2012 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 13
pdf 1817 kB
31. 1. 2012 35/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
36/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 20/09 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 14
pdf 586 kB
31. 1. 2012 37/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
38/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 15
pdf 2024 kB
7. 2. 2012 39/2012 Sb.
Vyhláška o dispenzární péči
40/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11/2011.
41/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku ministerstva zdravotnictví částka 11/2011.
42/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11/2011.
43/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 16
pdf 516 kB
10. 2. 2012 44/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
45/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 17
pdf 894 kB
10. 2. 2012 46/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 18
pdf 6054 kB
15. 2. 2012 47/2012 Sb.
Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
48/2012 Sb.
Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
49/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 19
pdf 1058 kB
16. 2. 2012 50/2012 Sb.
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)
51/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 20
pdf 561 kB
16. 2. 2012 52/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
53/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
54/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 21
pdf 595 kB
24. 2. 2012 55/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
56/2012 Sb.
Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku
 
Částka 22
pdf 45 MB
28. 2. 2012 57/2012 Sb.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu Pozn.: Ustanovení § 15 nabývá účinnosti 1.1.2013.
58/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. Pozn.: Ustanovení bodů 17, 18 a 21, části bodu 25, pokud jde o § 25gb, § 25gc a § 25gd odst. 4, a části bodu 27, pokud jde o § 25l, nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 23
pdf 14 MB
2. 3. 2012 59/2012 Sb.
Vyhláška o regulačním výkaznictví
 
Částka 24
pdf 1221 kB
29. 2. 2012 60/2012 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
61/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
62/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb.
63/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
64/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
65/2012 Sb.
Sdělení o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
 
Částka 25
pdf 994 kB
7. 3. 2012 66/2012 Sb.
Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn
67/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 26
pdf 587 kB
7. 3. 2012 68/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
69/2012 Sb.
Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 27
pdf 529 kB
7. 3. 2012 70/2012 Sb.
Vyhláška o preventivních prohlídkách
 
Částka 28
pdf 684 kB
12. 3. 2012 71/2012 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 8 až 10 nabývají účinnosti 8.3.2013.
72/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
73/2012 Sb.
Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
74/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
75/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
76/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
77/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
78/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 29
pdf 11 MB
16. 3. 2012 79/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
80/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
81/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 1/2011.
 
Částka 30
pdf 4085 kB
16. 3. 2012 82/2012 Sb.
Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
83/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 17 čísel položek 1.1.3.2, 1.1.3.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 6.1.9.1, 6.1.9.2, 6.1.9.3, 7.1.5.3, 7.1.6.1, 7.1.6.2, 9.10.1.1 a 9.10.2.1, čl. I bodu 13, pokud jde o § 11 odst. 2 písm. l), n) a o), čl. I bodu 19, pokud jde o přílohu č. 8, body 12, 14 a 15, čl. I bodu 20, pokud jde o přílohu A k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, body 9, 11 a 12, a čl. I bodu 23, pokud jde o přílohu D k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, body 8, 10 a 11, nabývají účinnosti 1.1.2013. Ustanovení čl. I bodu 17 čísel položek 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.5.1, 1.5.2, 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.5, 7.12.6 a 8.1.1.1, čl. I bodu 13, pokud jde o § 11 odst. 2 písm. m), čl. I bodu 19, pokud jde o přílohu č. 8, bod 13, čl. I bodu 20, pokud jde o přílohu a k metrologickému řádu STK, v příloze č. 9, bod 10 a čl. I bodu 23, pokud jde o přílohu D k metrologickému řádu STK v příloze č. 9, bod 9, nabývají účinnosti 1.1.2014.
 
Částka 31
pdf 1015 kB
20. 3. 2012 86/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
87/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
RS01/2012
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
84/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
85/2012 Sb.
Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
 
Částka 32
pdf 878 kB
22. 3. 2012 88/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 33
pdf 2016 kB
22. 3. 2012 89/2012 Sb.
Zákon občanský zákoník Pozn.: Autorem komentáře je kolektiv pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.
 
Částka 34
pdf 1145 kB
22. 3. 2012 90/2012 Sb.
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Pozn.: Též označován jako "korporační zákon".
 
Částka 35
pdf 622 kB
22. 3. 2012 91/2012 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém Pozn.: Autorkami komentáře jsou Monika Pauknerová, Naděžda Rozehnalová, Marta Zavadilová.
 
Částka 36
pdf 4712 kB
26. 3. 2012 92/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 
Částka 37
pdf 1911 kB
26. 3. 2012 93/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 90 nabývá účinnosti 26.3.2012, ostatní části nařízení nabývají účinnosti 1.4.2012.
 
Částka 38
pdf 812 kB
28. 3. 2012 94/2012 Sb.
Zákon o zásluhách Václava Havla
95/2012 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012
96/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
97/2012 Sb.
Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
RS02/2012
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 39
pdf 4786 kB
30. 3. 2012 98/2012 Sb.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 1 písm. k) nabývá účinnosti 1.4.2013.
99/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
100/2012 Sb.
Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
101/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
102/2012 Sb.
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
103/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 40
pdf 660 kB
30. 3. 2012 104/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
105/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny
 
Částka 41
pdf 528 kB
30. 3. 2012 106/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
107/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
108/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
109/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 42
pdf 1086 kB
30. 3. 2012 110/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 
Částka 43
pdf 846 kB
4. 4. 2012 111/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.
112/2012 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka
113/2012 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Barokní most v Náměšti nad Oslavou" po 5 000 Kč
114/2012 Sb.
Sdělení o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 44
pdf 1259 kB
6. 4. 2012 115/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
116/2012 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
117/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu Pozn.: Ustanovení části třetí a § 39 a 40 nabývají účinnosti 1.1.2013.
118/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012
 
Částka 45
pdf 923 kB
11. 4. 2012 119/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. VII bodu 1 nabývá účinnosti 11.4.2012, ostatní části zákona nabývají účinnosti 1.6.2012.
120/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
121/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
122/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
123/2012 Sb.
Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 
Částka 46
pdf 777 kB
12. 4. 2012 124/2012 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
125/2012 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
126/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
127/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 47
pdf 783 kB
16. 4. 2012 128/2012 Sb.
Úplné znění vyhlašuje úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 48
pdf 14 MB
18. 4. 2012 129/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
 
Částka 49
pdf 540 kB
20. 4. 2012 130/2012 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
131/2012 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
132/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku
 
Částka 50
pdf 6340 kB
27. 4. 2012 133/2012 Sb.
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
134/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny
135/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
136/2012 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
137/2012 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
138/2012 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 51
pdf 513 kB
4. 5. 2012 139/2012 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
140/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 52
pdf 696 kB
7. 5. 2012 141/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
142/2012 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
 
Částka 53
pdf 1106 kB
10. 5. 2012 143/2012 Sb.
Nařízení o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
144/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
 
Částka 54
pdf 3097 kB
17. 5. 2012 145/2012 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 5/2012.
146/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
147/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 55
pdf 633 kB
22. 5. 2012 148/2012 Sb.
Nařízení o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
149/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
150/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2017, FIX %
151/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %
152/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2013
153/2012 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 56
pdf 26 MB
25. 5. 2012 154/2012 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
155/2012 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
156/2012 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
157/2012 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
158/2012 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
159/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 57
pdf 519 kB
25. 5. 2012 160/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
161/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 2332 kB
30. 5. 2012 162/2012 Sb.
Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
163/2012 Sb.
Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
164/2012 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 
Částka 59
pdf 642 kB
30. 5. 2012 165/2012 Sb.
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz § 62 zákona.
166/2012 Sb.
Usnesení k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012
 
Částka 60
pdf 682 kB
30. 5. 2012 167/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 61
pdf 614 kB
30. 5. 2012 168/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
169/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
170/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
171/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
172/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: S výjimkou části druhé a čtvrté, nabývá zákon účinnosti dnem 1.8.2012.
173/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
174/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 62
pdf 2242 kB
30. 5. 2012 175/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3, 5 a 6 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.
176/2012 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
177/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
178/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
179/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
 
Částka 63
pdf 2994 kB
1. 6. 2012 180/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
181/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 33/11 o návrhu městského soudu v Brně na zrušení ustanovení bodu 2 čl. I části první zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 
Částka 64
pdf 662 kB
4. 6. 2012 182/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 65
pdf 2288 kB
6. 6. 2012 183/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
184/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
185/2012 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
186/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 65 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 66
pdf 607 kB
12. 6. 2012 187/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
188/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
189/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
190/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 12/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009
 
Částka 67
pdf 8640 kB
12. 6. 2012 191/2012 Sb.
Zákon o evropské občanské iniciativě
192/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. III bodů 6 a 11 a čl. IV bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2013. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 12.7.2012.
193/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
194/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
195/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
 
Částka 68
pdf 251 kB
13. 6. 2012 196/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4, 5, 59 a 60 nabývají účinnosti 13.6.2012, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.9.2012.
197/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
198/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
199/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o § 52 odst. 5 písm. f), nabývá účinnosti 1.1.2013. Ustanovení části první čl. I bodu 7, pokud jde o § 5 odst. 2, bodu 57, pokud jde o § 79a odst. 1 písm. c), a bodu 62, pokud jde o § 79e odst. 1 písm. a), nabývají účinnosti 1.1.2014. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2012.
200/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
 
Částka 69
pdf 1848 kB
13. 6. 2012 201/2012 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší Pozn.: Ustanovení § 11 odst. 5 a § 15 odst. 1 až 5 a 7 až 14 nabývají účinnosti 1.1.2013. Ustanovení § 15 odst. 6 nabývá účinnosti 1.1.2017. Ustanovení části I přílohy č. 10 nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení bodu 1.5. části B přílohy č. 4 nabývá účinnosti 7.1.2013.
 
Částka 70
pdf 556 kB
13. 6. 2012 202/2012 Sb.
Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Pozn.: Autorem komentáře je Jiří Grygar.
 
Částka 71
pdf 11 MB
15. 6. 2012 203/2012 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 
Částka 72
pdf 2507 kB
18. 6. 2012 204/2012 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
205/2012 Sb.
Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
206/2012 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
207/2012 Sb.
Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
 
Částka 73
pdf 1984 kB
19. 6. 2012 208/2012 Sb.
Nařízení o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
209/2012 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka
 
Částka 74
pdf 2626 kB
19. 6. 2012 210/2012 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
 
Částka 75
pdf 2236 kB
20. 6. 2012 211/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
212/2012 Sb.
Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
213/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
 
Částka 76
pdf 4933 kB
25. 6. 2012 214/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
215/2012 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Pozn.: Ustanovení § 3 a 4 nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 77
pdf 4521 kB
29. 6. 2012 216/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
217/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
218/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1/2012 bylo uveřejněno v částce 4/2012 Energetického regulačního věstníku.
219/2012 Sb.
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2011
220/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ve věci návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, některých ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a článku II bodu 2 zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 78
pdf 584 kB
29. 6. 2012 221/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 79
pdf 659 kB
26. 6. 2012 222/2012 Sb.
Zákon kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
223/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 80
pdf 639 kB
29. 6. 2012 224/2012 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
225/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
226/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
227/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
228/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
 
Částka 81
pdf 2172 kB
4. 7. 2012 229/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
230/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
231/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
232/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
233/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
234/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 23/11 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31.12.2010
 
Částka 82
pdf 640 kB
4. 7. 2012 235/2012 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
236/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
237/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
238/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
239/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části šesté čl. XI bodu 2, části patnácté a šestnácté nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.
240/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
241/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
242/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě
 
Částka 83
pdf 31 MB
13. 7. 2012 243/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
244/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
245/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 23/09 ve věci návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 514 kB
13. 7. 2012 246/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
247/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
248/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 85
pdf 517 kB
17. 7. 2012 249/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
250/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2012.
251/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 3/2012.
252/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012
 
Částka 86
pdf 631 kB
19. 7. 2012 253/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
254/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části třetí, čl. V nabývá účinnosti 1.11.2012.
255/2012 Sb.
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
 
Částka 87
pdf 1766 kB
23. 7. 2012 256/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bod 26 až 32 nabývají účinnosti 23.7.2012. Ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 1.9.2012.
257/2012 Sb.
Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 2 nabývá účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 88
pdf 592 kB
26. 7. 2012 258/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
259/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
260/2012 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
261/2012 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 5/2012.
 
Částka 89
pdf 4052 kB
27. 7. 2012 262/2012 Sb.
Nařízení o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Pozn.: Ustanovení § 9 odst. 2 a 4 nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení § 9 odst. 1 pozbývá platnosti 1.1.2016.
263/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
264/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
 
Částka 90
pdf 587 kB
31. 7. 2012 265/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
266/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 91
pdf 7223 kB
3. 8. 2012 267/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 
Částka 92
pdf 2278 kB
8. 8. 2012 268/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
269/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 13, 16, 17, 18 a čl. II bodu 5 nabývají účinnosti 1.10.2012.
270/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 93
pdf 650 kB
9. 8. 2012 271/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
272/2012 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 94
pdf 530 kB
22. 8. 2012 273/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
274/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 95
pdf 636 kB
22. 8. 2012 275/2012 Sb.
Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Pozn.: Části čtvrtá, sedmá, pokud jde o bod 3, a devátá, pokud jde o body 5 až 10, nabývají účinnosti 8.3.2013.
 
Částka 96
pdf 528 kB
22. 8. 2012 276/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
277/2012 Sb.
Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora
 
Částka 97
pdf 615 kB
27. 8. 2012 278/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.
279/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.
280/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 98
pdf 20 MB
30. 8. 2012 281/2012 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 99
pdf 3221 kB
30. 8. 2012 282/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.
283/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
284/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.
 
Částka 100
pdf 26 MB
5. 9. 2012 285/2012 Sb.
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
286/2012 Sb.
Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
287/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky
 
Částka 101
pdf 644 kB
31. 8. 2012 288/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 102
pdf 790 kB
5. 9. 2012 289/2012 Sb.
Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
290/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
291/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
292/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
293/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 103
pdf 905 kB
10. 9. 2012 294/2012 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 
Částka 104
pdf 533 kB
10. 9. 2012 295/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 105
pdf 1597 kB
13. 9. 2012 296/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
297/2012 Sb.
Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
298/2012 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
299/2012 Sb.
Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
300/2012 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské
301/2012 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2012.
 
Částka 106
pdf 555 kB
14. 9. 2012 302/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
303/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
 
Částka 107
pdf 995 kB
17. 9. 2012 304/2012 Sb.
Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 
Částka 108
pdf 748 kB
19. 9. 2012 305/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 109
pdf 1983 kB
24. 9. 2012 306/2012 Sb.
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 
Částka 110
pdf 601 kB
24. 9. 2012 307/2012 Sb.
Nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
 
Částka 111
pdf 532 kB
24. 9. 2012 308/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
309/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
 
Částka 112
pdf 2930 kB
21. 9. 2012 310/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
311/2012 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 113
pdf 587 kB
26. 9. 2012 312/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 
Částka 114
pdf 940 kB
27. 9. 2012 313/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
 
Částka 115
pdf 713 kB
27. 9. 2012 314/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
315/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
316/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
 
Částka 116
pdf 661 kB
27. 9. 2012 317/2012 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
 
Částka 117
pdf 584 kB
3. 10. 2012 318/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7 a § 7 odst. 4 písm. b), nabývají účinnosti 1.1.2015.
319/2012 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012
320/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 118
pdf 81 MB
5. 10. 2012 321/2012 Sb.
Nařízení o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
 
Částka 119
pdf 1304 kB
3. 10. 2012 327/2012 Sb.
Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
322/2012 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky
323/2012 Sb.
Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
324/2012 Sb.
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
325/2012 Sb.
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013
326/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
328/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.
 
Částka 120
pdf 1011 kB
8. 10. 2012 329/2012 Sb.
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb., zákonem č. 190/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 424/2010 Sb. a zákonem č. 167/2012 Sb.
 
Částka 121
pdf 1123 kB
12. 10. 2012 330/2012 Sb.
Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 
Částka 122
pdf 530 kB
12. 10. 2012 331/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
332/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 123
pdf 560 kB
15. 10. 2012 333/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
334/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
335/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
336/2012 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013
 
Částka 124
pdf 2043 kB
15. 10. 2012 337/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
338/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012
 
Částka 125
pdf 914 kB
17. 10. 2012 339/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
340/2012 Sb.
Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi
341/2012 Sb.
Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu
 
Částka 126
pdf 1217 kB
19. 10. 2012 342/2012 Sb.
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
 
Částka 127
pdf 12 MB
19. 10. 2012 343/2012 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
 
Částka 128
pdf 878 kB
22. 10. 2012 344/2012 Sb.
Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
345/2012 Sb.
Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 
Částka 129
pdf 4041 kB
22. 10. 2012 346/2012 Sb.
Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
347/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů Pozn.: Ustanovení § 7 nabývá účinnosti 1.1.2013.
348/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
349/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 130
pdf 785 kB
22. 10. 2012 350/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
 
Částka 131
pdf 1651 kB
22. 10. 2012 351/2012 Sb.
Nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv
 
Částka 132
pdf 657 kB
22. 10. 2012 352/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
353/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu
 
Částka 133
pdf 761 kB
29. 10. 2012 354/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
355/2012 Sb.
Nařízení o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
356/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
357/2012 Sb.
Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a g), odst. 2 písm. c) a e), odst. 3 písm. a) bod 6, písm. c) bod 4, písm. d) bod 5, písm. e) bod 5 a písm. f), odst. 4 a odst. 6 písm. d) a e) nabývají účinnosti 1.1.2013.
358/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 134
pdf 755 kB
29. 10. 2012 359/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 53, pokud jde o § 15 odst. 6, pozbývá platnosti 12.7.2013. Ustanovení čl. I bodu 25, pokud jde o § 5e a § 5g odst. 2, pozbývá platnosti 9.12.2019.
360/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 135
pdf 635 kB
1. 11. 2012 361/2012 Sb.
Nařízení o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
362/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
363/2012 Sb.
Sdělení o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
364/2012 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí č. Org. 49/12 o atrahování působnosti
 
Částka 136
pdf 709 kB
5. 11. 2012 365/2012 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze
366/2012 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Negrelliho viadukt v Praze" po 5 000 Kč
 
Částka 137
pdf 1843 kB
9. 11. 2012 367/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
368/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
 
Částka 138
pdf 2545 kB
9. 11. 2012 369/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 139
pdf 2671 kB
9. 11. 2012 370/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 15 a 17 až 20 nabývají účinnosti 1.1.2013.
371/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 140
pdf 643 kB
14. 11. 2012 372/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů
373/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %
374/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2014
375/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %
376/2012 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2015, FIX %
 
Částka 141
pdf 2107 kB
16. 11. 2012 377/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
378/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
379/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.
380/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.
381/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
382/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 142
pdf 1147 kB
16. 11. 2012 383/2012 Sb.
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 4 a 5, § 12, § 23 a 24, § 25 odst. 1 až 5 a 8 a 27 nabývají účinnosti 16.11.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
384/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 16.11.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
385/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
386/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 30 MB
23. 11. 2012 387/2012 Sb.
Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
388/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
389/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
 
Částka 144
pdf 853 kB
23. 11. 2012 390/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 8.12.2012.
391/2012 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012
392/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
393/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
394/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.
395/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
 
Částka 145
pdf 1135 kB
26. 11. 2012 396/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti 26.11.2012. Ustanovení části druhé čl. III bodu 64 nabývá účinnosti 1.7.2013. Ustanovení části první čl. I bodu 78 a části druhé čl. III bodu 65 nabývají účinnosti 1.1.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 146
pdf 611 kB
27. 11. 2012 397/2012 Sb.
Zákon o pojistném na důchodové spoření Pozn.: Autory komentáře jsou Lenka Geržová a Stanislav Kouba.
398/2012 Sb.
Usnesení k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012
399/2012 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá část první, druhá a dvacátá šestá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 12.12.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2013.
400/2012 Sb.
Usnesení k zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012
 
Částka 147
pdf 776 kB
27. 11. 2012 401/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. X nabývá účinnosti 27.11.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
402/2012 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 5. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2012
 
Částka 148
pdf 589 kB
27. 11. 2012 403/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
404/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
405/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
406/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 149
pdf 732 kB
27. 11. 2012 407/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti 1.1.2014. Ustanovení části sedmnácté nabývají účinnosti 1.1.2015 (nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb.). Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 150
pdf 1748 kB
30. 11. 2012 408/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
409/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb.
410/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
411/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice
412/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
413/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
414/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 151
pdf 6338 kB
30. 11. 2012 415/2012 Sb.
Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 
Částka 152
pdf 1791 kB
30. 11. 2012 416/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
417/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2/2012 bylo uveřejněno v částce 6/2012 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 153
pdf 21 MB
4. 12. 2012 418/2012 Sb.
Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování Pozn.: Ustanovení § 2 pozbývá platnosti 9.12.2015. Ustanovení § 4 pozbývá platnosti 9.12.2019.
419/2012 Sb.
Vyhláška o ochraně pokusných zvířat
420/2012 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013
 
Částka 154
pdf 3094 kB
5. 12. 2012 421/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
422/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu
423/2012 Sb.
Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu
424/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb.
425/2012 Sb.
Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
426/2012 Sb.
Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
427/2012 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 155
pdf 560 kB
5. 12. 2012 428/2012 Sb.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) Pozn.: Ustanovení § 13 nabývá účinnosti 5.12.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 156
pdf 512 kB
30. 11. 2012 429/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 o dotacích z rozpočtu
 
Částka 157
pdf 6162 kB
7. 12. 2012 430/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
431/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
432/2012 Sb.
Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby
433/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality
434/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb
 
Částka 158
pdf 5921 kB
7. 12. 2012 435/2012 Sb.
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 
Částka 159
pdf 580 kB
7. 12. 2012 436/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 160
pdf 13 MB
10. 12. 2012 437/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů Pozn.: Tento nález ÚS souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
 
Částka 161
pdf 871 kB
13. 12. 2012 438/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
439/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)
 
Částka 162
pdf 2088 kB
13. 12. 2012 440/2012 Sb.
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
441/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 
Částka 163
pdf 2369 kB
13. 12. 2012 442/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013
443/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
444/2012 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
 
Částka 164
pdf 1131 kB
14. 12. 2012 445/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
446/2012 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti
447/2012 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3/2012 bylo uveřejněno v částce 7/2012 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 4/2012 bylo uveřejněno v částce 8/2012 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 5/2012 bylo uveřejněno v částce 9/2012 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 6/2012 bylo uveřejněno v částce 10/2012 Energetického regulačního věstníku. Cenová rozhodnutí nabývají účinnosti 1.1.2013.
 
Částka 165
pdf 831 kB
14. 12. 2012 448/2012 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
 
Částka 166
pdf 19 MB
17. 12. 2012 449/2012 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 167
pdf 2577 kB
17. 12. 2012 450/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
451/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 168
pdf 1091 kB
20. 12. 2012 452/2012 Sb.
Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
 
Částka 169
pdf 16 MB
20. 12. 2012 453/2012 Sb.
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
 
Částka 170
pdf 900 kB
20. 12. 2012 454/2012 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
455/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
456/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
457/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
RS03/2012
Sdělení o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 444/2012 Sb. ze dne 30. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
 
Částka 171
pdf 1023 kB
21. 12. 2012 458/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
459/2012 Sb.
Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
 
Částka 172
pdf 35 MB
21. 12. 2012 460/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
461/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 173
pdf 3127 kB
21. 12. 2012 462/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
463/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
464/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
465/2012 Sb.
Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
466/2012 Sb.
Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
 
Částka 174
pdf 2933 kB
27. 12. 2012 467/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 175
pdf 744 kB
27. 12. 2012 468/2012 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
469/2012 Sb.
Sdělení č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013
 
Částka 176
pdf 590 kB
27. 12. 2012 470/2012 Sb.
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
 
Částka 177
pdf 15 MB
27. 12. 2012 471/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.
472/2012 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
473/2012 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
474/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 178
pdf 9576 kB
31. 12. 2012 475/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 179
pdf 634 kB
31. 12. 2012 476/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
 
Částka 180
pdf 3714 kB
31. 12. 2012 477/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti 1.1.2014. Ustanovení § 8 nabývá účinnosti 30.5.2014.
478/2012 Sb.
Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
 
Částka 181
pdf 35 MB
31. 12. 2012 479/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
 
Částka 182
pdf 12 MB
31. 12. 2012 480/2012 Sb.
Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
 
Částka 183
pdf 1034 kB
31. 12. 2012 481/2012 Sb.
Nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
482/2012 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
483/2012 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
484/2012 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 
Částka 184
pdf 921 kB
31. 12. 2012 485/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů
486/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
487/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
488/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
489/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
490/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
491/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.
 
Částka 185
pdf 527 kB
31. 12. 2012 492/2012 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
493/2012 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 186
pdf 744 kB
31. 12. 2012 494/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 15.1.2013.
495/2012 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 5. června 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. června 2012
496/2012 Sb.
Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) Pozn.: Ustanovení § 27 nabývá účinnosti 1.1.2016.
497/2012 Sb.
Usnesení k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012
498/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
499/2012 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012
 
Částka 187
pdf 794 kB
27. 12. 2012 500/2012 Sb.
Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů Pozn.: Část osmá nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, část třináctá nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.
 
Částka 188
pdf 918 kB
31. 12. 2012 501/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části druhé, části třetí čl. IV, části čtvrté a části páté nabývají účinnosti 1.1.2014.
502/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části páté nabývají účinnosti 1.4.2013. Ustanovení části šesté nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení části sedmé nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (1.1.2015).
503/2012 Sb.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení § 10 odst. 3 pozbývá platnosti 1.1.2014. Ustanovení § 23 bodů 32, 34 až 39 nabývají účinnosti 1.10.2013.
 
Částka 189
pdf 15 MB
31. 12. 2012 504/2012 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
 
Částka 190
pdf 512 kB
31. 12. 2012 505/2012 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů