Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2013

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 514 kB
2. 1. 2013 1/2013 Sb.
Rozhodnutí o amnestii
 
Částka 2
pdf 723 kB
7. 1. 2013 2/2013 Sb.
Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
3/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 3
pdf 8121 kB
8. 1. 2013 4/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
5/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice
6/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2019, 1,50%
 
Částka 4
pdf 513 kB
8. 1. 2013 7/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
8/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013
 
Částka 5
pdf 1340 kB
14. 1. 2013 9/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 6
pdf 1263 kB
16. 1. 2013 10/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 7
pdf 525 kB
17. 1. 2013 11/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, nabývá zákon účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. 1.2.2013.
12/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
13/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
14/2013 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2012.
 
Částka 8
pdf 563 kB
22. 1. 2013 15/2013 Sb.
Sdělení jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %
16/2013 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
17/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
18/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 9
pdf 512 kB
25. 1. 2013 19/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
20/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 10
pdf 3574 kB
30. 1. 2013 22/2013 Sb.
Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
23/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny
21/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček
 
Částka 11
pdf 517 kB
29. 1. 2013 24/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
25/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
 
Částka 12
pdf 1265 kB
4. 2. 2013 26/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 13
pdf 3004 kB
6. 2. 2013 27/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 14
pdf 818 kB
6. 2. 2013 28/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
 
Částka 15
pdf 515 kB
8. 2. 2013 29/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
30/2013 Sb.
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012
31/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 16
pdf 588 kB
18. 2. 2013 32/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
33/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
34/2013 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
35/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %
36/2013 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 10/2012.
37/2013 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 1/2013.
 
Částka 17
pdf 2902 kB
18. 2. 2013 38/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 31/08 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "nebo dopravní prostředek"
39/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
 
Částka 18
pdf 1312 kB
20. 2. 2013 40/2013 Sb.
Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu
41/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
42/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 31/09 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 
Částka 19
pdf 1140 kB
25. 2. 2013 43/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení čl. 1 bodu 10 nabývá účinnosti 1.1.2014.
44/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 20
pdf 624 kB
25. 2. 2013 45/2013 Sb.
Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Pozn.: Ustanovení § 39 až 43, § 44 odst. 2, § 47 odst. 1, 2, 3 a 6, § 48 odst. 2 a § 49 písm. f/ nabývají účinnosti 1.4.2013. Ustanovení § 52 bodu 1 a § 53 nabývají účinnosti 1.5.2013. Ustanovení § 52 bodů 2 a 4 až 8 a § 55 bodů 1 až 5, 9, 10, 13 a 14 nabývají účinnosti 25.2.2013. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.8.2013.
 
Částka 21
pdf 512 kB
28. 2. 2013 46/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.
 
Částka 22
pdf 554 kB
4. 3. 2013 47/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
48/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
49/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
50/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé čl. II bodů 2, 7 až 18 a 20 nabývají účinnosti 1.3.2014.
 
Částka 23
pdf 517 kB
6. 3. 2013 51/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
52/2013 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
53/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
54/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 24
pdf 3275 kB
6. 3. 2013 55/2013 Sb.
Sdělení o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice
 
Částka 25
pdf 2606 kB
8. 3. 2013 56/2013 Sb.
Nařízení o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
 
Částka 26
pdf 610 kB
11. 3. 2013 57/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
58/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
59/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
 
Částka 27
pdf 651 kB
11. 3. 2013 60/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.
61/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
 
Částka 28
pdf 3762 kB
14. 3. 2013 62/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 
Částka 29
pdf 4176 kB
14. 3. 2013 63/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 
Částka 30
pdf 4253 kB
14. 3. 2013 64/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.
65/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 31
pdf 530 kB
14. 3. 2013 66/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
67/2013 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 
Částka 32
pdf 1550 kB
19. 3. 2013 68/2013 Sb.
Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
69/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 33
pdf 822 kB
19. 3. 2013 70/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 133, pokud jde o § 70 odst. 3 až 6, nabývá účinnosti 2.7.2013. Ustanovení čl. I bodů 101, 126 a 127 nabývají účinnosti uplynutím 3 let ode dne vyhlášení aktů vydaných Evropskou komisí v přenesené působnosti podle čl. I bodu 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU z 8.6.2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce. Ustanovení čl. I bodů 84, 96 a 248 nabývají účinnosti 4.8.2013. Ustanovení čl. I bodů 70, 78, 109, 112, 144, 180 ž 182 a 240 nabývají účinnosti 28.10.2013. Ustanovení čl. I bodu 204 nabývá účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. I bodů 154, 157, 230 a 263 nabývají účinnosti 1.1.2018.
 
Částka 34
pdf 901 kB
25. 3. 2013 71/2013 Sb.
Nařízení o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
72/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
73/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
74/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 
Částka 35
pdf 525 kB
26. 3. 2013 75/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
76/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
77/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 36
pdf 5115 kB
29. 3. 2013 78/2013 Sb.
Vyhláška o energetické náročnosti budov
 
Částka 37
pdf 4222 kB
3. 4. 2013 79/2013 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 
Částka 38
pdf 1449 kB
3. 4. 2013 80/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
81/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara
82/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 
Částka 39
pdf 917 kB
5. 4. 2013 83/2013 Sb.
Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
84/2013 Sb.
Nařízení o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
85/2013 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 40
pdf 36 MB
10. 4. 2013 86/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 41
pdf 2985 kB
10. 4. 2013 87/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
88/2013 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
89/2013 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
90/2013 Sb.
Sdělení Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013
 
Částka 42
pdf 839 kB
10. 4. 2013 91/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.
92/2013 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 43
pdf 717 kB
12. 4. 2013 93/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
94/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 44
pdf 512 kB
16. 4. 2013 95/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013
 
Částka 45
pdf 518 kB
22. 4. 2013 96/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
97/2013 Sb.
Sdělení o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
 
Částka 46
pdf 635 kB
25. 4. 2013 98/2013 Sb.
Ústavní zákon , kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
99/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
100/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III naývají účinnosti 1.7.2013. Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.1.2014.
101/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
102/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
103/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48 a 49 a čl. III bodu 23 nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. III bodů 4, 9, 10, 13 a 15 nabývají účinnosti 10.5.2013.
 
Částka 47
pdf 1161 kB
30. 4. 2013 104/2013 Sb.
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Pozn.: Autory komentáře jsou Miroslav Kubíček a Přemysl Polák.
105/2013 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9 a 23 nabývají účinnosti 1.11.2013, ustanovení čl. I bodu 40 nabývá účinnosti 30.4.2013. Ostatní části zákona nabývají účinnosti 1.1.2014.
 
Částka 48
pdf 1602 kB
30. 4. 2013 106/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
107/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 
Částka 49
pdf 568 kB
30. 4. 2013 108/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
109/2013 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
110/2013 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 50
pdf 1448 kB
30. 4. 2013 111/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
112/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 51
pdf 783 kB
7. 5. 2013 113/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
114/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
115/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
 
Částka 52
pdf 2750 kB
7. 5. 2013 116/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
117/2013 Sb.
Sdělení č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů
 
Částka 53
pdf 8301 kB
16. 5. 2013 118/2013 Sb.
Vyhláška o energetických specialistech
 
Částka 54
pdf 2288 kB
21. 5. 2013 119/2013 Sb.
Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů
120/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 55
pdf 758 kB
21. 5. 2013 121/2013 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Dřevěný most v Lenoře" po 5 000 Kč
122/2013 Sb.
Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
123/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 56
pdf 1078 kB
23. 5. 2013 124/2013 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku
 
Částka 57
pdf 2096 kB
27. 5. 2013 125/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 58
pdf 675 kB
27. 5. 2013 126/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2014
127/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016, FIX %
128/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018, FIX %
129/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018, FIX %
130/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020, CPI %
 
Částka 59
pdf 520 kB
30. 5. 2013 131/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 60
pdf 1028 kB
30. 5. 2013 132/2013 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st.36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře
 
Částka 61
pdf 2244 kB
31. 5. 2013 133/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
 
Částka 62
pdf 527 kB
31. 5. 2013 134/2013 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
 
Částka 63
pdf 764 kB
4. 6. 2013 135/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
136/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
137/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta
138/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 64
pdf 516 kB
3. 6. 2013 139/2013 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
140/2013 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání
 
Částka 65
pdf 759 kB
6. 6. 2013 141/2013 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
142/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna
 
Částka 66
pdf 513 kB
5. 6. 2013 143/2013 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013
144/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
 
Částka 67
pdf 517 kB
13. 6. 2013 145/2013 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
146/2013 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
147/2013 Sb.
Nařízení o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
148/2013 Sb.
Rozhodnutí o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
 
Částka 68
pdf 578 kB
20. 6. 2013 149/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2 a 6 až 9 nabývají účinnosti 1.1.2014.
150/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
151/2013 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
152/2013 Sb.
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
 
Částka 69
pdf 806 kB
20. 6. 2013 153/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů
154/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 
Částka 70
pdf 764 kB
21. 6. 2013 155/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
156/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
157/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
158/2013 Sb.
Zákon o Květnovém povstání českého lidu
159/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
160/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 1 a 2 a části druhé čl. II nabývají účinnosti 1.9.2013. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2014.
161/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
162/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
163/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
164/2013 Sb.
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
165/2013 Sb.
Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
166/2013 Sb.
Sdělení o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
 
Částka 71
pdf 652 kB
21. 6. 2013 167/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
168/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 19 nabývá účinnosti 1.1.2014.
169/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 47 nabývá účinnosti 1.1.2015. Ustanovení čl. I bodu 57 nabývá účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. I bodů 24, 58 až 67 a 104 nabývají účinnosti 1.1.2016.
170/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 72
pdf 90 kB
20. 6. 2013 171/2013 Sb.
Rozhodnutí o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
172/2013 Sb.
Rozhodnutí o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
 
Částka 73
pdf 548 kB
26. 6. 2013 173/2013 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
175/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
176/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 28/12 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
 
Částka 74
pdf 11 MB
27. 6. 2013 177/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/13 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
 
Částka 75
pdf 1869 kB
28. 6. 2013 178/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 795 kB
28. 6. 2013 179/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
180/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
181/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
182/2013 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013
183/2013 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje
184/2013 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 
Částka 77
pdf 969 kB
2. 7. 2013 185/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
186/2013 Sb.
Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
187/2013 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
188/2013 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 78
pdf 517 kB
4. 7. 2013 189/2013 Sb.
Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 
Částka 79
pdf 528 kB
10. 7. 2013 190/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
191/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
 
Částka 80
pdf 7189 kB
12. 7. 2013 192/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
 
Částka 81
pdf 4599 kB
12. 7. 2013 193/2013 Sb.
Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
194/2013 Sb.
Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
195/2013 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014
 
Částka 82
pdf 524 kB
17. 7. 2013 196/2013 Sb.
Nařízení o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013
197/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 83
pdf 33 MB
23. 7. 2013 198/2013 Sb.
Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
199/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
200/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
201/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
202/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
203/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
204/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
205/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
206/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
207/2013 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 84
pdf 1686 kB
23. 7. 2013 208/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele o náležitostech vedení deníku obchodníka s cennými papíry
 
Částka 85
pdf 516 kB
23. 7. 2013 209/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
210/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 86
pdf 540 kB
24. 7. 2013 211/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
212/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
213/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
214/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
215/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
216/2013 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
217/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 87
pdf 89 kB
23. 7. 2013 218/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. července 2013
 
Částka 88
pdf 631 kB
30. 7. 2013 219/2013 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
220/2013 Sb.
Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
221/2013 Sb.
Vyhláška kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
222/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 89
pdf 1753 kB
30. 7. 2013 223/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 37, pokud jde o označení kosmetických přípravků, nabývá účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. I bodu 41 nabývá účinnosti 30.7.2013. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2013. Tento předpis souvisí s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation).
224/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
 
Částka 90
pdf 878 kB
31. 7. 2013 225/2013 Sb.
Vyhláška kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
 
Částka 91
pdf 1054 kB
2. 8. 2013 226/2013 Sb.
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
227/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 17.8.2013.
228/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 17.8.2013.
229/2013 Sb.
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
230/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
231/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
232/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
233/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
234/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
235/2013 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
 
Částka 92
pdf 3414 kB
5. 8. 2013 236/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
237/2013 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
238/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 13 odst. 8, § 16a odst. 1 písm. f/, odst. 9 až 11, pokud se týkají poplatku za lůžkovou péči podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f), ustanovení § 32 odst. 5 a § 44 odst. 5 a odst. 6 ve slovech "uložená podle odstavců 1 až 5" a § 44 odst. 2 a odst. 3 ve slovech uložená podle odstavců 1 a 2" zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění po novelizaci provedené zákonem č. 458/2011 Sb., se ruší uplynutím dne 31. prosince 2013.
 
Částka 93
pdf 270 kB
6. 8. 2013 239/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o § 5 odst. 7, nabývá účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o § 7b až 7d, ustanovení čl. I bodu 59, pokud jde o § 48a odst. 1 slova "údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly,", a ustanovení čl. I bodu 129 nabývají účinnosti 1.1.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
 
Částka 94
pdf 859 kB
19. 8. 2013 240/2013 Sb.
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Pozn.: Též označován jako "ZISIF". Autory komentáře jsou Jan Šovar, Aleš Králík, Jiří Beran a Daniela Doležalová.
241/2013 Sb.
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
 
Částka 95
pdf 868 kB
19. 8. 2013 242/2013 Sb.
Nařízení o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
243/2013 Sb.
Nařízení o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 
Částka 96
pdf 7804 kB
19. 8. 2013 244/2013 Sb.
Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
245/2013 Sb.
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu Pozn.: V souladu s § 665 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb. a v souvislosti se sdělením Ministerstva financí č. 203/2014 Sb. se uplynutím dne 17.3.2016 zrušuje vyhláška č. 245/2013 Sb.
246/2013 Sb.
Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
247/2013 Sb.
Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
248/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
249/2013 Sb.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
250/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
 
Částka 97
pdf 549 kB
19. 8. 2013 251/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
252/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy Pozn.: Ustanovení § 3 a § 5 ods. 4 nabývají účinnosti 1.9.2014. Ustanovení § 2 ods. 4 a § 5 ods. 7 nabývají účinnosti 1.1.2016.
253/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 
Částka 98
pdf 593 kB
19. 8. 2013 254/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
255/2013 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 99
pdf 1435 kB
23. 8. 2013 256/2013 Sb.
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Pozn.: Autory komentáře jsou Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek a Helena Šandová.
257/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
258/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
259/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 
Částka 100
pdf 4584 kB
26. 8. 2013 260/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
261/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
262/2013 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti podle § 399 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 101
pdf 19 MB
30. 8. 2013 263/2013 Sb.
Nařízení o paušální výši úhrady nákladů zásahu Pozn.: Na základě přechodného ustanovení v § 51 odst. 6 zákona č. 320/2015 Sb. je v ASPI zavedeno nařízení vlády č. 263/2013 Sb. jako prováděcí předpis k zákonu č. 320/2015 Sb.
264/2013 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 102
pdf 512 kB
28. 8. 2013 265/2013 Sb.
Rozhodnutí o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
266/2013 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 
Částka 103
pdf 523 kB
30. 8. 2013 267/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
268/2013 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2013.
 
Částka 104
pdf 635 kB
2. 9. 2013 269/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
270/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
271/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana
 
Částka 105
pdf 654 kB
10. 9. 2013 272/2013 Sb.
Zákon o prekursorech drog Pozn.: Ustanovení § 35 ods. 2, § 36 ods. 1 a 3, § 37 a 38 nabývají účinnosti 1.7.2014.
273/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
274/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 106
pdf 728 kB
10. 9. 2013 275/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
276/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
277/2013 Sb.
Zákon o směnárenské činnosti
278/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
279/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
280/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 107
pdf 8841 kB
12. 9. 2013 281/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
282/2013 Sb.
Nařízení o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
283/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 108
pdf 8255 kB
17. 9. 2013 284/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
285/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 
Částka 109
pdf 740 kB
17. 9. 2013 286/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
287/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 
Částka 110
pdf 73 MB
20. 9. 2013 288/2013 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
 
Částka 111
pdf 1490 kB
20. 9. 2013 289/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
290/2013 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
291/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 112
pdf 1190 kB
27. 9. 2013 292/2013 Sb.
Zákon o zvláštních řízeních soudních Pozn.: Též označován jako "Zákon o nesporném řízení".
293/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
294/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 113
pdf 517 kB
27. 9. 2013 295/2013 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013
296/2013 Sb.
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
297/2013 Sb.
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014
 
Částka 114
pdf 2161 kB
27. 9. 2013 298/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
299/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech "nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134"
 
Částka 115
pdf 11 MB
27. 9. 2013 300/2013 Sb.
Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
301/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
302/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 116
pdf 1162 kB
30. 9. 2013 303/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
304/2013 Sb.
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 
Částka 117
pdf 646 kB
2. 10. 2013 305/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
306/2013 Sb.
Zákon o zrušení karty sociálních systémů
307/2013 Sb.
Zákon o povinném značení lihu Pozn.: Ustanovení § 77 odst. 4 nabývá účinnosti 2.10.2013, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.12.2013.
308/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu Pozn.: Části osmá až desátá nabývají účinnosti 1.1.2014.
309/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
310/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 8 a 9 nabývají účinnosti 1.1.2014. Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 a 15 nabývají účinnosti 1.7.2014.
 
Částka 118
pdf 654 kB
4. 10. 2013 311/2013 Sb.
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
312/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 47 nabývá účinnosti 1.1.2015
313/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 50 nabývá účinnosti 4.10.2013. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2014.
 
Částka 119
pdf 963 kB
4. 10. 2013 314/2013 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
315/2013 Sb.
Vyhláška o směnárenské činnosti
 
Částka 120
pdf 14 MB
9. 10. 2013 316/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
317/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
 
Částka 121
pdf 1788 MB
14. 10. 2013 318/2013 Sb.
Nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 
Částka 122
pdf 793 kB
8. 10. 2013 319/2013 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho
320/2013 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Železniční most v Žampachu" po 5 000 Kč
321/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 123
pdf 663 kB
10. 10. 2013 322/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 124
pdf 656 kB
10. 10. 2013 323/2013 Sb.
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
324/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.
 
Částka 125
pdf 1107 kB
11. 10. 2013 325/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
326/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
 
Částka 126
pdf 1348 kB
11. 10. 2013 327/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.
 
Částka 127
pdf 674 kB
16. 10. 2013 328/2013 Sb.
Nařízení o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
 
Částka 128
pdf 831 kB
23. 10. 2013 329/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
330/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
331/2013 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014
 
Částka 129
pdf 4735 kB
25. 10. 2013 332/2013 Sb.
Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
333/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 130
pdf 5190 kB
29. 10. 2013 334/2013 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
335/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
336/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 131
pdf 514 kB
29. 10. 2013 337/2013 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
338/2013 Sb.
Nařízení o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
339/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
 
Částka 132
pdf 666 kB
30. 10. 2013 340/2013 Sb.
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
341/2013 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45 nabývají účinnosti 1.1.2015.
342/2013 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 133
pdf 8506 kB
30. 10. 2013 343/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
 
Částka 134
pdf 1604 kB
5. 11. 2013 344/2013 Sb.
Zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení část čtyřicáté první nabývá účinnosti dne 1.12.2013. Ostatní ustanovení zákonného opatření nabývají účinnosti 1.1.2014.
 
Částka 135
pdf 11 MB
5. 11. 2013 345/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 136
pdf 1390 kB
6. 11. 2013 346/2013 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
347/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 137
pdf 11 MB
8. 11. 2013 348/2013 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
 
Částka 138
pdf 2209 kB
8. 11. 2013 349/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
350/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
 
Částka 139
pdf 521 kB
8. 11. 2013 351/2013 Sb.
Nařízení , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
352/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 
Částka 140
pdf 905 kB
11. 11. 2013 353/2013 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
354/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
355/2013 Sb.
Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
356/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 141
pdf 33 MB
18. 11. 2013 357/2013 Sb.
Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
358/2013 Sb.
Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
359/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
 
Částka 142
pdf 2221 kB
18. 11. 2013 360/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
361/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
362/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
 
Částka 143
pdf 1359 kB
20. 11. 2013 363/2013 Sb.
Nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
364/2013 Sb.
Nařízení o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
365/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
366/2013 Sb.
Nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
367/2013 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2/2013 bylo uveřejněno v částce 5/2013 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 144
pdf 2556 kB
25. 11. 2013 368/2013 Sb.
Sdělení Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014 Pozn.: Katastrální pracoviště katastrálních úřadů uvedená v čl. I vznikla dnem 1.1.2004.
369/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
370/2013 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 145
pdf 726 kB
26. 11. 2013 371/2013 Sb.
Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 146
pdf 514 kB
26. 11. 2013 372/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
373/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013
 
Částka 147
pdf 2836 kB
29. 11. 2013 374/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 10 nabývá účinnosti 1.1.2014.
375/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 148
pdf 527 kB
29. 11. 2013 376/2013 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu
 
Částka 149
pdf 892 kB
29. 11. 2013 377/2013 Sb.
Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
 
Částka 150
pdf 514 kB
29. 11. 2013 378/2013 Sb.
Rozhodnutí o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
379/2013 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření Senátu
380/2013 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření Senátu
381/2013 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření Senátu
382/2013 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření Senátu
 
Částka 151
pdf 849 kB
4. 12. 2013 383/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
384/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2016 II, FIX %
385/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
386/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
387/2013 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2020 II, CPI
 
Částka 152
pdf 731 kB
5. 12. 2013 388/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
389/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
390/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
391/2013 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
 
Částka 153
pdf 2315 kB
6. 12. 2013 392/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
393/2013 Sb.
Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
394/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
395/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v někt erých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 3580 kB
6. 12. 2013 396/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
 
Částka 155
pdf 103 kB
9. 12. 2013 397/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
398/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
 
Částka 156
pdf 176 kB
9. 12. 2013 399/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
 
Částka 157
pdf 564 kB
11. 12. 2013 400/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
401/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 158
pdf 1613 kB
12. 12. 2013 402/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
403/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.
404/2013 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2013.
405/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
406/2013 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
 
Částka 159
pdf 12 MB
13. 12. 2013 407/2013 Sb.
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
408/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
409/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 31.3.2014.
410/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
411/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 160
pdf 2207 kB
13. 12. 2013 412/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
413/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 161
pdf 4068 kB
16. 12. 2013 414/2013 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 
Částka 162
pdf 709 kB
16. 12. 2013 415/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
416/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti
417/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
418/2013 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3/2013 bylo uveřejněno v částce 6/2013 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 4/2013 bylo uveřejněno v částce 7/2013 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 5/2013 bylo uveřejněno v částce 8/2013 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 6/2013 bylo uveřejněno v částce 9/2013 Energetického regulačního věstníku. Cenová rozhodnutí nabývají účinnosti 1.1.2014.
 
Částka 163
pdf 2115 kB
18. 12. 2013 419/2013 Sb.
Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
420/2013 Sb.
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
 
Částka 164
pdf 1618 kB
20. 12. 2013 421/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
422/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
423/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
 
Částka 165
pdf 32 MB
20. 12. 2013 424/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
425/2013 Sb.
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
 
Částka 166
pdf 1304 kB
23. 12. 2013 426/2013 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
427/2013 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
 
Částka 167
pdf 7005 kB
23. 12. 2013 428/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 168
pdf 2557 kB
23. 12. 2013 429/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
430/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 169
pdf 879 kB
23. 12. 2013 431/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 170
pdf 1692 kB
23. 12. 2013 432/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
433/2013 Sb.
Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
 
Částka 171
pdf 11 MB
23. 12. 2013 434/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
435/2013 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
436/2013 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
437/2013 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti
438/2013 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 7/2013 bylo uveřejněno v částce 10/2013 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 172
pdf 523 kB
23. 12. 2013 439/2013 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
440/2013 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 
Částka 173
pdf 9485 kB
31. 12. 2013 441/2013 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 
Částka 174
pdf 974 kB
31. 12. 2013 442/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 175
pdf 52 MB
31. 12. 2013 443/2013 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
444/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
445/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
446/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
447/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
448/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
449/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
450/2013 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
451/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 176
pdf 1368 kB
31. 12. 2013 452/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 
Částka 177
pdf 1310 kB
31. 12. 2013 453/2013 Sb.
Nařízení o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
454/2013 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
455/2013 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
456/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
457/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
458/2013 Sb.
Nařízení o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
459/2013 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
460/2013 Sb.
Nařízení o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
461/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
462/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
 
Částka 178
pdf 12 MB
31. 12. 2013 463/2013 Sb.
Nařízení o seznamech návykových látek
464/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 20 a 67 nabývají účinnosti 31.12.2013. Ustanovení bodů 26, 28, 61 a 62 nabývají účinnosti 1.1.2015. Ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 1.1.2014.
 
Částka 179
pdf 1468 kB
31. 12. 2013 465/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
466/2013 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 180
pdf 605 kB
31. 12. 2013 467/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
468/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
469/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
470/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
471/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 181
pdf 109 MB
31. 12. 2013 472/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 182
pdf 3542 kB
31. 12. 2013 473/2013 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4, 18, 36, 41, 79, 80, 88, 94, 108, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 128, 154, 155, 156, 157 a 158 nabývají účinnosti 1.1.2015.
 
Částka 183
pdf 539 kB
31. 12. 2013 474/2013 Sb.
Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
 
Částka 184
pdf 4870 kB
31. 12. 2013 475/2013 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti 31.12.2013, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2014.
476/2013 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů