Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2014

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2830 kB
7. 1. 2014 2/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
1/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 2
pdf 521 kB
9. 1. 2014 3/2014 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
4/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
RS01/2014
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
 
Částka 3
pdf 2490 kB
14. 1. 2014 5/2014 Sb.
Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 
Částka 4
pdf 619 kB
17. 1. 2014 6/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
7/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
8/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
9/2014 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 8/2013.
 
Částka 5
pdf 523 kB
21. 1. 2014 10/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
11/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Pozn.: Ustanovení bodů 13 a 14 nabývají účinnosti 1.1.2015. Ustanovení § 93 odst. 7 nařízení vlády č. 243/2013 Sb. pozbývá platnosti 22.7.2020.
12/2014 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 6
pdf 4099 kB
21. 1. 2014 13/2014 Sb.
Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
 
Částka 7
pdf 513 kB
21. 1. 2014 14/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. ledna 2014 (II. kolo)
 
Částka 8
pdf 565 kB
30. 1. 2014 15/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
16/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
17/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 1.1.2015.
18/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
19/2014 Sb.
Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
RS02/2014
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 9
pdf 1270 kB
7. 2. 2014 20/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
21/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
22/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
 
Částka 10
pdf 3417 kB
18. 2. 2014 23/2014 Sb.
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 
Částka 11
pdf 518 kB
19. 2. 2014 24/2014 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
25/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
26/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
27/2014 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 12
pdf 919 kB
24. 2. 2014 28/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývají platnosti 2.12.2016.
 
Částka 13
pdf 1650 kB
28. 2. 2014 29/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
30/2014 Sb.
Nařízení o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
31/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
 
Částka 14
pdf 5853 kB
13. 3. 2014 32/2014 Sb.
Nařízení o zacházení s pyrotechnickými výrobky
33/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
34/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
35/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
36/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
37/2014 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 15
pdf 107 kB
17. 3. 2014 38/2014 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2018, 0,85 %
39/2014 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
 
Částka 16
pdf 864 kB
17. 3. 2014 40/2014 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání
 
Částka 17
pdf 516 kB
18. 3. 2014 41/2014 Sb.
Nařízení o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
42/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
43/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014
 
Částka 18
pdf 2436 kB
21. 3. 2014 44/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 19
pdf 669 kB
21. 3. 2014 45/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.
46/2014 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
47/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
 
Částka 20
pdf 6571 kB
28. 3. 2014 48/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bod 46, pokud jde o přílohy č. 1 až 8 a přílohu č. 19, a bod 47, pokud jde o přílohu č. 19a, nabývají účinnosti dnem 1. září 2014, čl. I bod 47, pokud jde o přílohu č. 19a formuláře C až F v řádku IV, nabývá účinnosti dnem 1. září 2015 a čl. I bod 47, pokud jde o přílohu č. 20, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
49/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 
Částka 21
pdf 604 kB
31. 3. 2014 50/2014 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
51/2014 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
52/2014 Sb.
Sdělení o přijetí rozhodnutí č. Org. 24/14 o atrahování působnosti
 
Částka 22
pdf 93 MB
7. 4. 2014 53/2014 Sb.
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
54/2014 Sb.
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
55/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady
 
Částka 23
pdf 1043 kB
7. 4. 2014 56/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
57/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
58/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
59/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
60/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
61/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14, pokud jde o § 34 odst. 10 písm. b) a § 34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o § 34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18 a čl. V nabývají účinnosti 1.7.2014.
62/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
63/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 24
pdf 1177 kB
7. 4. 2014 64/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
65/2014 Sb.
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce
 
Částka 25
pdf 3168 kB
9. 4. 2014 66/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
67/2014 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
 
Částka 26
pdf 1236 kB
9. 4. 2014 68/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 24.4.2014.
69/2014 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
70/2014 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 27
pdf 543 kB
14. 4. 2014 71/2014 Sb.
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
72/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
73/2014 Sb.
Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 
Částka 28
pdf 513 kB
24. 4. 2014 74/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
75/2014 Sb.
Sdělení kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 
Částka 29
pdf 5477 kB
25. 4. 2014 76/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 
Částka 30
pdf 2038 kB
25. 4. 2014 77/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 
Částka 31
pdf 725 kB
30. 4. 2014 78/2014 Sb.
Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
79/2014 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov" po 5 000 Kč
 
Částka 32
pdf 526 kB
7. 5. 2014 80/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 19.6.2014. Ustanovení čl. I bodů 4, 10 a 11 nabývají účinnosti 1.6.2015.
 
Částka 33
pdf 524 kB
9. 5. 2014 81/2014 Sb.
Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
82/2014 Sb.
Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
 
Částka 34
pdf 1057 kB
14. 5. 2014 83/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 35
pdf 655 kB
15. 5. 2014 84/2014 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2027, VAR %
 
Částka 36
pdf 3145 kB
15. 5. 2014 85/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 37
pdf 604 kB
21. 5. 2014 86/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
87/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
88/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
89/2014 Sb.
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
90/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 15 nabývají účinnosti 1.7.2014.
 
Částka 38
pdf 743 kB
23. 5. 2014 91/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 39
pdf 3782 kB
27. 5. 2014 92/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014
 
Částka 40
pdf 11 MB
29. 5. 2014 93/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
94/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č.
95/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 41
pdf 9 MB
4. 6. 2014 96/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.
97/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Pozn.: Bod 43 nabývá účinnosti 31.12.2016.
 
Částka 42
pdf 339 kB
5. 6. 2014 98/2014 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %
99/2014 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2019, FIX %
100/2014 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %
 
Částka 43
pdf 381 kB
9. 6. 2014 101/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
102/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
 
Částka 44
pdf 101 kB
9. 6. 2014 103/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
104/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
105/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb. Pozn.: Čl. I bod 2 nabývá účinnosti dnem 1.10.2014.
 
Částka 45
pdf 603 kB
13. 6. 2014 106/2014 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
107/2014 Sb.
Nařízení o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
108/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje
 
Částka 46
pdf 2130 kB
18. 6. 2014 109/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části páté nabývá účinnosti 1.1.2015.
110/2014 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
111/2014 Sb.
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013
 
Částka 47
pdf 92 kB
20. 6. 2014 112/2014 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
113/2014 Sb.
Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
114/2014 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 
Částka 48
pdf 43 MB
26. 6. 2014 115/2014 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
 
Částka 49
pdf 3430 kB
26. 6. 2014 116/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 50
pdf 210 kB
26. 6. 2014 117/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 51
pdf 100 kB
30. 6. 2014 118/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
119/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
120/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
121/2014 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 52
pdf 709 kB
9. 7. 2014 122/2014 Sb.
Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy Pozn.: Ustanovení § 9 odst. 8 nabývá účinnosti 1.9.2015.
123/2014 Sb.
Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
124/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
 
Částka 53
pdf 673 kB
9. 7. 2014 125/2014 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
126/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 54
pdf 717 kB
11. 7. 2014 127/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 55
pdf 1203 kB
11. 7. 2014 128/2014 Sb.
Nařízení o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
129/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
130/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
 
Částka 56
pdf 2031 kB
17. 7. 2014 131/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
 
Částka 57
pdf 777 kB
21. 7. 2014 132/2014 Sb.
Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
133/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
134/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
 
Částka 58
pdf 1073 kB
22. 7. 2014 135/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi Pozn.: Odlišné nabytí a pozbytí účinnosti viz čl. X zákona.
 
Částka 59
pdf 716 kB
22. 7. 2014 136/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti 1.8.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
137/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
138/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
139/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
140/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
141/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
 
Částka 60
pdf 1049 kB
23. 7. 2014 142/2014 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
143/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 61
pdf 1386 kB
24. 7. 2014 144/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
145/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
146/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
 
Částka 62
pdf 33 MB
29. 7. 2014 147/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
148/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
149/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
150/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
151/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
152/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
153/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
154/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší Pozn.: Ustanovení bodu 7 nabývá účinnosti 1.1.2015. Ustanovení bodu 8 nabývá účinnosti 1.1.2020.
155/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Pozn.: Ustanovení bodu 3 nabývá účinnosti 1.10.2014.
 
Částka 63
pdf 524 kB
29. 7. 2014 156/2014 Sb.
Nařízení o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
157/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
 
Částka 64
pdf 731 kB
31. 7. 2014 158/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 65
pdf 1180 kB
1. 8. 2014 159/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů
160/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií
 
Částka 66
pdf 5314 kB
4. 8. 2014 161/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
162/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 67
pdf 3758 kB
7. 8. 2014 163/2014 Sb.
Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
164/2014 Sb.
Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
 
Částka 68
pdf 520 kB
8. 8. 2014 165/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
 
Částka 69
pdf 23 MB
13. 8. 2014 166/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
 
Částka 70
pdf 571 kB
18. 8. 2014 167/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
168/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
169/2014 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 71
pdf 878 kB
18. 8. 2014 170/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 
Částka 72
pdf 624 kB
20. 8. 2014 171/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
172/2014 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 
Částka 73
pdf 516 kB
25. 8. 2014 173/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
174/2014 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 74
pdf 16 MB
28. 8. 2014 175/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
176/2014 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
177/2014 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj
 
Částka 75
pdf 698 kB
29. 8. 2014 178/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
179/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
180/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
181/2014 Sb.
Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
182/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části třetí čl. III nabývá účinnosti 1.1.2015.
183/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
184/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39 nabývají účinnosti 1.6.2015. Ustanovení čl. III nabývá účinnosti 30.8.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.10.2014.
185/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Část třetí nabývá účinnosti 29.8.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.10.2014.
 
Částka 76
pdf 16 MB
29. 8. 2014 186/2014 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 77
pdf 795 kB
2. 9. 2014 187/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
188/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího
 
Částka 78
pdf 962 kB
2. 9. 2014 189/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
190/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře
 
Částka 79
pdf 49 MB
3. 9. 2014 191/2014 Sb.
Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
192/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 80
pdf 555 kB
5. 9. 2014 193/2014 Sb.
Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
 
Částka 81
pdf 2609 kB
12. 9. 2014 194/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
195/2014 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
 
Částka 82
pdf 750 kB
12. 9. 2014 196/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 až 8 a bodu 32 nabývají účinnosti 1.10.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
197/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
198/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 83
pdf 2754 kB
25. 9. 2014 199/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 
Částka 84
pdf 3502 kB
26. 9. 2014 200/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 14 a 23 nabývají účinnosti 1.1.2015.
 
Částka 85
pdf 533 kB
26. 9. 2014 201/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2 a 10 a čl. II bodu 1 nabývají účinnosti 1.10.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.12.2014.
202/2014 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
203/2014 Sb.
Sdělení o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014
 
Částka 86
pdf 518 kB
26. 9. 2014 204/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
205/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
206/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 87
pdf 7701 kB
30. 9. 2014 207/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 88
pdf 544 kB
30. 9. 2014 208/2014 Sb.
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
209/2014 Sb.
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
210/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)
 
Částka 89
pdf 517 kB
2. 10. 2014 211/2014 Sb.
Nařízení o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
212/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
 
Částka 90
pdf 725 kB
10. 10. 2014 213/2014 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Železobetonový most v Karviné-Darkově" po 5 000 Kč
214/2014 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
 
Částka 91
pdf 563 kB
14. 10. 2014 215/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
216/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 
Částka 92
pdf 822 kB
14. 10. 2014 217/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
 
Částka 93
pdf 2591 kB
20. 10. 2014 218/2014 Sb.
Nařízení o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
219/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
220/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 
Částka 94
pdf 639 kB
21. 10. 2014 221/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
222/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
223/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)
 
Částka 95
pdf 1223 kB
23. 10. 2014 224/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
225/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
226/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
227/2014 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
 
Částka 96
pdf 557 kB
23. 10. 2014 228/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
229/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 1.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
230/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 97
pdf 514 kB
31. 10. 2014 231/2014 Sb.
Nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
232/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 98
pdf 9 MB
6. 11. 2014 233/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
 
Částka 99
pdf 1013 kB
6. 11. 2014 234/2014 Sb.
Zákon o státní službě Pozn.: Ustanovení § 13, 184, 185, 186, 187, 202 a 206 nabývají účinnosti 6.11.2014. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2015. Též označován jako "Služební zákon".
235/2014 Sb.
Usnesení k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014
 
Částka 100
pdf 512 kB
3. 11. 2014 236/2014 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015
 
Částka 101
pdf 643 kB
7. 11. 2014 237/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
238/2014 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989
 
Částka 102
pdf 11 MB
13. 11. 2014 239/2014 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
 
Částka 103
pdf 3437 kB
13. 11. 2014 240/2014 Sb.
Nařízení o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
241/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
242/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
 
Částka 104
pdf 8713 kB
14. 11. 2014 243/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
244/2014 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
245/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
246/2014 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 105
pdf 557 kB
14. 11. 2014 247/2014 Sb.
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 29.11.2014.
248/2014 Sb.
Usnesení k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
 
Částka 106
pdf 752 kB
14. 11. 2014 249/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb.
Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
 
Částka 107
pdf 660 kB
19. 11. 2014 251/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
252/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 a čl. V bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 19.11.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
253/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
254/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 25, 31, 39 a 40 nabývají účinnosti 1.1.2017.
255/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
256/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
257/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
258/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
259/2014 Sb.
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
260/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 108
pdf 701 kB
19. 11. 2014 261/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 15 až 35 nabývají účinnosti 1.2.2015. Ustanovení čl. IV nabývají účinnosti 19.11.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.12.2014.
262/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
263/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
264/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
265/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
266/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
 
Částka 109
pdf 674 kB
21. 11. 2014 267/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení částí patnácté až osmnácté nabývají účinnosti 31.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
 
Částka 110
pdf 762 kB
24. 11. 2014 268/2014 Sb.
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 9 písm. d) a § 77 nabývají účinnosti 1.4.2018.
 
Částka 111
pdf 6427 kB
25. 11. 2014 269/2014 Sb.
Nařízení o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
270/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
271/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
272/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
273/2014 Sb.
Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank
274/2014 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 112
pdf 2000 kB
28. 11. 2014 275/2014 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
276/2014 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1/2014 bylo uveřejněno v částce 4/2014 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 113
pdf 692 kB
28. 11. 2014 277/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
278/2014 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015
 
Částka 114
pdf 521 kB
2. 12. 2014 279/2014 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015
280/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
281/2014 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
RS03/2014
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 
Částka 115
pdf 581 kB
9. 12. 2014 282/2014 Sb.
Nařízení o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Pozn.: Ustanovení § 2, 4, 5 a 7 nabývají účinnosti 1.1.2015. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.4.2015.
283/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
284/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 116
pdf 517 kB
8. 12. 2014 285/2014 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
286/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 117
pdf 517 kB
11. 12. 2014 287/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
288/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
289/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
290/2014 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 2/2014 bylo uveřejněno v částce 5/2014 Energetického regulačního věstníku, cenové rozhodnutí č. 3/2014 v částce 6/2014 Energetického regulačního věstníku a cenové rozhodnutí č. 4/2014 v částce 7/2014 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 118
pdf 948 kB
15. 12. 2014 291/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 119
pdf 1584 kB
16. 12. 2014 292/2014 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
293/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
294/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
295/2014 Sb.
Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
296/2014 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2014.
297/2014 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
RS04/2014
Sdělení o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.
 
Částka 120
pdf 15 MB
18. 12. 2014 298/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 121
pdf 9 MB
18. 12. 2014 299/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
 
Částka 122
pdf 56 MB
18. 12. 2014 300/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
301/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 123
pdf 10 MB
18. 12. 2014 302/2014 Sb.
Nařízení o katalogu správních činností
303/2014 Sb.
Nařízení kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb.
Nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
305/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
306/2014 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 
Částka 124
pdf 1966 kB
18. 12. 2014 307/2014 Sb.
Nařízení o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
308/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pozn.: Ustanovení části dvanácté bodů 5 a 7 nabývají účinnosti 1.10.2015.
309/2014 Sb.
Nařízení o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
310/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
311/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 125
pdf 1903 kB
18. 12. 2014 312/2014 Sb.
Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 
Částka 126
pdf 11 MB
19. 12. 2014 313/2014 Sb.
Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
 
Částka 127
pdf 3458 kB
19. 12. 2014 314/2014 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky
315/2014 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
316/2014 Sb.
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
317/2014 Sb.
Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 
Částka 128
pdf 548 kB
19. 12. 2014 318/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
319/2014 Sb.
Nařízení o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
320/2014 Sb.
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin
321/2014 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
322/2014 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
323/2014 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 
Částka 129
pdf 8549 kB
23. 12. 2014 324/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
325/2014 Sb.
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
326/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 130
pdf 517 kB
23. 12. 2014 327/2014 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
328/2014 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 
Částka 131
pdf 909 kB
29. 12. 2014 329/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 5 nabývá účinnosti 29.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
330/2014 Sb.
Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act v platnost. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 18. prosince 2014.
331/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části šesté nabývají účinnosti 31.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
332/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
333/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.7.2015. Ustanovení čl. I bodů 2, 3, 7 a 10 nabývají účinnosti 1.1.2018.
334/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
335/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
336/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu Pozn.: Ustanovení čl. V nabývají účinnosti 29.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
 
Částka 132
pdf 8509 kB
29. 12. 2014 337/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
338/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 133
pdf 575 kB
29. 12. 2014 339/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
340/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 134
pdf 19 MB
31. 12. 2014 341/2014 Sb.
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 
Částka 135
pdf 24 MB
31. 12. 2014 342/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 5, 13, 14, 15, 18 a 60 nabývají účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 136
pdf 35 MB
31. 12. 2014 343/2014 Sb.
Vyhláška o registraci vozidel Pozn.: Ustanovení § 23 písm. b) a písm. c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za slovem "znaménko" a odst. 5, § 29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm. e) a § 31 odst. 2 nabývají účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 137
pdf 572 kB
31. 12. 2014 344/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 
Částka 138
pdf 5498 kB
31. 12. 2014 345/2014 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
 
Částka 139
pdf 522 kB
31. 12. 2014 346/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
347/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
348/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
349/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 140
pdf 517 kB
31. 12. 2014 350/2014 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
351/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 141
pdf 5717 kB
31. 12. 2014 352/2014 Sb.
Nařízení o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 
Částka 142
pdf 886 kB
31. 12. 2014 353/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
354/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
355/2014 Sb.
Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
356/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
357/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
358/2014 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
 
Částka 143
pdf 668 kB
31. 12. 2014 359/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
360/2014 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78 nabývají účinnosti 1.1.2016. Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti 31.12.2014. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2015.
361/2014 Sb.
Nařízení o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), pokud jde o cukrovou řepu, nabývá účinnosti 1.9.2015.
 
Částka 144
pdf 834 kB
31. 12. 2014 362/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 12, pokud jde o doplnění odst. 3 do náplně podseskupení položek 413, bodu 14, bodu 39, bodu 49, pokud jde o doplnění odst. 3 do náplně podseskupení položek 534 a bodu 51 nabývají účinnosti 1.1.2016.
363/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
364/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 
Částka 145
pdf 1030 kB
31. 12. 2014 365/2014 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
366/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
367/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
368/2014 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů