Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2015

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 69 MB
6. 1. 2015 1/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
 
Částka 2
pdf 82 MB
7. 1. 2015 3/2015 Sb.
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
 
Částka 3
pdf 511 kB
5. 1. 2015 4/2015 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví obor služby
RS01/2015
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 
Částka 4
pdf 3705 kB
9. 1. 2015 5/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
6/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 5
pdf 17 MB
12. 1. 2015 7/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 26 a 36 nabývají účinnosti 1.9.2015.
 
Částka 6
pdf 566 kB
16. 1. 2015 8/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 7
pdf 26 MB
21. 1. 2015 9/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
 
Částka 8
pdf 511 kB
21. 1. 2015 10/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 9
pdf 599 kB
23. 1. 2015 11/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
12/2015 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 10
pdf 1794 kB
29. 1. 2015 13/2015 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 8/2014.
14/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 
Částka 11
pdf 555 kB
30. 1. 2015 15/2015 Sb.
Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 5 až 9 a § 9 nabývají účinnosti 1.9.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2016.
16/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 10 nabývá účinnosti 21.3.2015.
17/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
RS02/2015
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 
Částka 12
pdf 559 kB
3. 2. 2015 18/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
19/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
20/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
21/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015
22/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
 
Částka 13
pdf 637 kB
5. 2. 2015 23/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 69 nabývá účinnosti 5.2.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2016.
24/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 20.2.2015. Ustanovení § 10d nabývá účinnosti 1.7.2015.
25/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 20.2.2015.
26/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 14
pdf 512 kB
6. 2. 2015 27/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
28/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 15
pdf 22 MB
13. 2. 2015 29/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
30/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 16
pdf 515 kB
13. 2. 2015 31/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.
32/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.
33/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.
 
Částka 17
pdf 793 kB
20. 2. 2015 34/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
35/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
 
Částka 18
pdf 722 kB
26. 2. 2015 36/2015 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic
37/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
38/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 19
pdf 698 kB
6. 3. 2015 39/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
40/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
41/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 4, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 5, pokud jde o § 3b odst. 4, nabývají účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 20
pdf 20 MB
10. 3. 2015 42/2015 Sb.
Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
 
Částka 21
pdf 10 MB
12. 3. 2015 43/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 1.1.2018.
 
Částka 22
pdf 513 kB
13. 3. 2015 44/2015 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
45/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 23
pdf 735 kB
17. 3. 2015 46/2015 Sb.
Sdělení o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
47/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015
 
Částka 24
pdf 3227 kB
23. 3. 2015 48/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb
 
Částka 25
pdf 939 kB
27. 3. 2015 49/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
50/2015 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
51/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
 
Částka 26
pdf 643 kB
27. 3. 2015 52/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
53/2015 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 27
pdf 6783 kB
31. 3. 2015 54/2015 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
55/2015 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
56/2015 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 
Částka 28
pdf 784 kB
2. 4. 2015 57/2015 Sb.
Nařízení o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
58/2015 Sb.
Nařízení o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
59/2015 Sb.
Nařízení o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 
Částka 29
pdf 2978 kB
2. 4. 2015 60/2015 Sb.
Nařízení o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
 
Částka 30
pdf 2935 kB
3. 4. 2015 61/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
62/2015 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
 
Částka 31
pdf 3830 kB
7. 4. 2015 63/2015 Sb.
Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
64/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 865 kB
9. 4. 2015 65/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
66/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 33
pdf 103 MB
15. 4. 2015 67/2015 Sb.
Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
 
Částka 34
pdf 523 kB
15. 4. 2015 68/2015 Sb.
Nařízení o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
69/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
70/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
71/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 35
pdf 11 MB
15. 4. 2015 72/2015 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
 
Částka 36
pdf 2298 kB
15. 4. 2015 73/2015 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
74/2015 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
75/2015 Sb.
Nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
76/2015 Sb.
Nařízení o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
 
Částka 37
pdf 6548 kB
17. 4. 2015 77/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
78/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
79/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
80/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
81/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
82/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 17, 18, 21, 29, 40, 41, 83 a 90 a ustanovení čl. IV nabývají účinnosti 1.9.2015. Ustanovení čl. I bodů 7 až 11, 13 až 16, 23, 27, 28, 42, 56, 67, 68, 71, 89 a 92 a ustanovení čl. III bodů 1, 3 a 4 nabývají účinnosti 1.9.2016.
83/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
84/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
85/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 2.5.2015.
86/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
87/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
88/2015 Sb.
Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
 
Částka 38
pdf 2156 kB
17. 4. 2015 89/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
90/2015 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Žďákovský obloukový most" po 5 000 Kč
91/2015 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 
Částka 39
pdf 525 kB
20. 4. 2015 92/2015 Sb.
Nařízení o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
93/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
94/2015 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 40
pdf 2756 kB
20. 4. 2015 95/2015 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
96/2015 Sb.
Sdělení o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
97/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 41
pdf 2651 kB
28. 4. 2015 98/2015 Sb.
Nařízení o provedení § 101a zákona o sociálních službách
99/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
Částka 42
pdf 517 kB
30. 4. 2015 100/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
101/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
102/2015 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 43
pdf 577 kB
4. 5. 2015 103/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
104/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
105/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 44
pdf 686 kB
4. 5. 2015 106/2015 Sb.
Nařízení o oborech státní služby
 
Částka 45
pdf 17 MB
7. 5. 2015 107/2015 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2015 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2015 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
110/2015 Sb.
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
111/2015 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 46
pdf 11 MB
13. 5. 2015 112/2015 Sb.
Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
 
Částka 47
pdf 520 kB
13. 5. 2015 113/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
 
Částka 48
pdf 561 kB
14. 5. 2015 114/2015 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2030, 0,95 %
 
Částka 49
pdf 1944 kB
14. 5. 2015 115/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
 
Částka 50
pdf 520 kB
18. 5. 2015 116/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
117/2015 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
118/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
119/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 51
pdf 514 kB
21. 5. 2015 120/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
121/2015 Sb.
Sdělení o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
 
Částka 52
pdf 28 MB
26. 5. 2015 122/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
 
Částka 53
pdf 8575 kB
26. 5. 2015 123/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
124/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 54
pdf 750 kB
29. 5. 2015 125/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu Pozn.: Ustanovení části druhé článku III bodů 1 až 7 a části druhé článku IV nabývají účinnosti 1.12.2015. Ustanovení části druhé článku III bodů 8 až 17 nabývají účinnosti 30.10.2016.
126/2015 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným
 
Částka 55
pdf 519 kB
4. 6. 2015 127/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
128/2015 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
129/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
130/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 56
pdf 834 kB
5. 6. 2015 131/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části bodu 107, pokud jde o § 17b a ustanovení bodu 112 nabývají účinnosti 1.8.2017. Ustanovení části první části bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o § 25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd) nabývají účinnosti 1.1.2020. Ustanovení části první části bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8 a části třinácté bodu 31 nabývají účinnosti 1.1.2019. Ustanovení části čtrnácté nabývají účinnosti 5.6.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 57
pdf 1216 kB
11. 6. 2015 132/2015 Sb.
Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
133/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 58
pdf 1021 kB
16. 6. 2015 134/2015 Sb.
Nařízení o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
135/2015 Sb.
Nařízení o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
136/2015 Sb.
Nařízení o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
137/2015 Sb.
Nařízení o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
138/2015 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
 
Částka 59
pdf 569 kB
16. 6. 2015 139/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
140/2015 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
141/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015
 
Částka 60
pdf 2767 kB
19. 6. 2015 142/2015 Sb.
Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
 
Částka 61
pdf 644 kB
23. 6. 2015 143/2015 Sb.
Nařízení o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
144/2015 Sb.
Nařízení o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
145/2015 Sb.
Nařízení o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
146/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
147/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
148/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.
149/2015 Sb.
Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014
 
Částka 62
pdf 566 kB
25. 6. 2015 150/2015 Sb.
Nařízení o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
151/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 2 a 4 nabývají účinnosti 21.12.2015.
152/2015 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2026, 1,00 %
 
Částka 63
pdf 4431 kB
26. 6. 2015 153/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou
154/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 64
pdf 590 kB
29. 6. 2015 155/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
156/2015 Sb.
Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
 
Částka 65
pdf 590 kB
29. 6. 2015 157/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. III bodu 1 nabývá účinnosti 30.6.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.7.2015.
 
Částka 66
pdf 665 kB
30. 6. 2015 158/2015 Sb.
Nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
159/2015 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
160/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 67
pdf 2513 kB
1. 7. 2015 161/2015 Sb.
Nařízení o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
162/2015 Sb.
Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
 
Částka 68
pdf 544 kB
1. 7. 2015 163/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
164/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé čl. III bodu 20, pokud jde o § 49 odst. 3, nabývá účinnosti 1.1.2016.
165/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
166/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
167/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
168/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 69
pdf 3551 kB
3. 7. 2015 169/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů č. 4 až 7 nabývají účinnosti 1.1.2021.
170/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
 
Částka 70
pdf 1906 kB
10. 7. 2015 171/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
172/2015 Sb.
Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
 
Částka 71
pdf 520 kB
15. 7. 2015 173/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
174/2015 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
175/2015 Sb.
Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky
 
Částka 72
pdf 5551 kB
21. 7. 2015 176/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech ", které postoupily do skrutinia," zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 
Částka 73
pdf 1988 kB
23. 7. 2015 177/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19.2.2015
 
Částka 74
pdf 700 kB
24. 7. 2015 178/2015 Sb.
Nařízení o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
179/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
180/2015 Sb.
Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
181/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
 
Částka 75
pdf 916 kB
27. 7. 2015 182/2015 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
183/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
184/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 753 kB
29. 7. 2015 185/2015 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
186/2015 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 77
pdf 2870 kB
3. 8. 2015 187/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 78
pdf 2806 kB
4. 8. 2015 188/2015 Sb.
Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu
189/2015 Sb.
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
190/2015 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 79
pdf 518 kB
5. 8. 2015 191/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
192/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
193/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 80
pdf 515 kB
10. 8. 2015 194/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
195/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
196/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
 
Částka 81
pdf 5717 kB
14. 8. 2015 197/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
198/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
199/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
 
Částka 82
pdf 592 kB
17. 8. 2015 200/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 12 a 19 nabývají účinnosti 1. 1. 2016 a ustanovení čl. V bodu 34 nabývá účinnosti 1. 2. 2016.
201/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 83
pdf 793 kB
17. 8. 2015 202/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
203/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 16 a čl. III nabývají účinnosti 17.8.2015, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.10.2015.
204/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4 až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3 nabývají účinnosti 1.10.2015, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.10.2016.
205/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 
Částka 84
pdf 1609 kB
20. 8. 2015 206/2015 Sb.
Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
207/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
208/2015 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
 
Částka 85
pdf 511 kB
20. 8. 2015 209/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 86
pdf 701 kB
25. 8. 2015 210/2015 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera
211/2015 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem
 
Částka 87
pdf 1166 kB
28. 8. 2015 212/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 88
pdf 16 MB
31. 8. 2015 213/2015 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 89
pdf 514 kB
31. 8. 2015 214/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 90
pdf 886 kB
4. 9. 2015 215/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.10.2015. Ustanovení čl. I bodu 7, pokud jde o § 11 odst. 3, nabývá účinnosti 1.10.2016.
216/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
 
Částka 91
pdf 2110 kB
9. 9. 2015 217/2015 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
218/2015 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015-2017, 0,00 %
 
Částka 92
pdf 865 kB
10. 9. 2015 219/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
220/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodů 1, 9 až 13 a čl. II nabývají účinnosti 1.1.2016.
221/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
222/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
223/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz část třetí čl. IV zákona.
 
Částka 93
pdf 7955 kB
11. 9. 2015 224/2015 Sb.
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
225/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
226/2015 Sb.
Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 
Částka 94
pdf 3518 kB
11. 9. 2015 227/2015 Sb.
Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
228/2015 Sb.
Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
229/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
 
Částka 95
pdf 580 kB
11. 9. 2015 230/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
231/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
 
Částka 96
pdf 2079 kB
14. 9. 2015 232/2015 Sb.
Nařízení o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
233/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 97
pdf 5179 kB
14. 9. 2015 234/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
235/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 98
pdf 657 kB
17. 9. 2015 236/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
237/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
238/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice
RS03/2015
Sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 
Částka 99
pdf 567 kB
24. 9. 2015 239/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
240/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
241/2015 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2023, 0,45 %
 
Částka 100
pdf 4090 kB
30. 9. 2015 242/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
243/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
244/2015 Sb.
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
245/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 a bodu 6, pokud jde o § 3b, nabývají účinnosti 1.9.2016.
246/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015
247/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015
 
Částka 101
pdf 1182 kB
1. 10. 2015 248/2015 Sb.
Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
249/2015 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenová rozhodnutí č. 1/2015 a 2/2015 byla uveřejněna v částce 3/2015 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 102
pdf 1036 kB
2. 10. 2015 250/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, , pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
251/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
252/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 103
pdf 517 kB
6. 10. 2015 253/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
254/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
255/2015 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 104
pdf 7401 kB
9. 10. 2015 256/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
257/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
258/2015 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015 Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 8/2015.
259/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 105
pdf 872 kB
9. 10. 2015 260/2015 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Mariánský most v Ústí nad Labem"
261/2015 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
 
Částka 106
pdf 6052 kB
14. 10. 2015 262/2015 Sb.
Vyhláška o regulačním výkaznictví
 
Částka 107
pdf 5670 kB
14. 10. 2015 263/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
264/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
265/2015 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma
 
Částka 108
pdf 864 kB
14. 10. 2015 266/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II bodu 2 nabývají účinnosti 29.10.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2016.
267/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 142 nabývá účinnosti 1.4.2016.
268/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 11, 37 a 38 a čl. II bodu 4 nabývají účinnosti 13.11.2015.
 
Částka 109
pdf 1688 kB
16. 10. 2015 269/2015 Sb.
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
270/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
RS04/2015
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.
 
Částka 110
pdf 698 kB
21. 10. 2015 271/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
272/2015 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
 
Částka 111
pdf 7501 kB
23. 10. 2015 273/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 112
pdf 857 kB
23. 10. 2015 274/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
275/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 113
pdf 4077 kB
26. 10. 2015 276/2015 Sb.
Nařízení o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 
Částka 114
pdf 4075 kB
26. 10. 2015 277/2015 Sb.
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
 
Částka 115
pdf 905 kB
26. 10. 2015 278/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 6 a 8 nabývají účinnosti 1.1.2016.
279/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
 
Částka 116
pdf 9 MB
29. 10. 2015 280/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
281/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 117
pdf 864 kB
29. 10. 2015 282/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
283/2015 Sb.
Nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
284/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
285/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
286/2015 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
 
Částka 118
pdf 512 kB
30. 10. 2015 287/2015 Sb.
Nařízení o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016
 
Částka 119
pdf 2052 kB
3. 11. 2015 288/2015 Sb.
Vyhláška o provádění ohňostrojných prací
289/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
290/2015 Sb.
Sdělení o stanovisku pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem
 
Částka 120
pdf 1349 kB
3. 11. 2015 291/2015 Sb.
Nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 
Částka 121
pdf 14 MB
5. 11. 2015 292/2015 Sb.
Nařízení o Chráněné krajinné oblasti Brdy
293/2015 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
 
Částka 122
pdf 103 MB
9. 11. 2015 294/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 
Částka 123
pdf 9032 kB
9. 11. 2015 295/2015 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
 
Částka 124
pdf 672 kB
9. 11. 2015 296/2015 Sb.
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 
Částka 125
pdf 1861 kB
10. 11. 2015 297/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 126
pdf 1792 kB
10. 11. 2015 298/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
299/2015 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 
Částka 127
pdf 564 kB
10. 11. 2015 300/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 9 a 11, pokud jde o § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b) nabývají účinnosti 1.12.2015. Ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 1.1.2016.
301/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.
 
Částka 128
pdf 10 MB
23. 11. 2015 302/2015 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
 
Částka 129
pdf 527 kB
23. 11. 2015 303/2015 Sb.
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
304/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
305/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 130
pdf 5662 kB
25. 11. 2015 306/2015 Sb.
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem Pozn.: Ustanovení přílohy č. 2 nabývají účinnosti 1.1.2016. Ustanovení přílohy č. 3 pozbývají platnosti 1.1.2016.
307/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
 
Částka 131
pdf 921 kB
27. 11. 2015 308/2015 Sb.
Nařízení o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
309/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
310/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
311/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 132
pdf 1329 kB
27. 11. 2015 312/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
313/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 
Částka 133
pdf 775 kB
3. 12. 2015 314/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 134
pdf 518 kB
3. 12. 2015 315/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 12 nabývá účinnosti 1.1.2017. Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.1.2018.
316/2015 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 3/2015 bylo uveřejněno v částce 4/2015 Energetického regulačního věstníku a nabylo účinnosti 1.12.2015. Cenové rozhodnutí č. 4/2015 bylo uveřejněno v částce 5/2015 Energetického regulačního věstníku a nabývá účinnosti 1.1.2016. Cenové rozhodnutí č. 5/2015 bylo uveřejněno v částce 6/2015 Energetického regulačního věstníku a nabývá účinnosti 1.11.2016.
 
Částka 135
pdf 739 kB
7. 12. 2015 317/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
318/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 2 až 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2 nabývají účinnosti 10.12.2015. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2016.
319/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
320/2015 Sb.
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) Pozn.: Na základě přechodného ustanovení v § 51 odst. 6 je v ASPI zavedeno nařízení vlády č. 263/2013 Sb. jako prováděcí předpis k zákonu č. 320/2015 Sb.
 
Částka 136
pdf 615 kB
7. 12. 2015 321/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
322/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb.
323/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 137
pdf 710 kB
7. 12. 2015 324/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 120, pokud jde o § 36b, nabývá účinnosti 1.1.2017.
325/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví Pozn.: Též označována jako "účetní vyhláška".
 
Částka 138
pdf 75 MB
9. 12. 2015 326/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
 
Částka 139
pdf 566 kB
9. 12. 2015 327/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 37 nabývá účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 140
pdf 1669 kB
9. 12. 2015 328/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
329/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
330/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
331/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
332/2015 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
333/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
 
Částka 141
pdf 4529 kB
11. 12. 2015 334/2015 Sb.
Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
335/2015 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 6/2015 bylo uveřejněno v částce 7/2015 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 7/2015 bylo uveřejněno v částce 8/2015 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí č. 8/2015 bylo uveřejněno v částce 9/2015 Energetického regulačního věstníku. Cenová rozhodnutí nabývají účinnosti 1.1.2016.
 
Částka 142
pdf 1230 kB
11. 12. 2015 336/2015 Sb.
Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
 
Částka 143
pdf 584 kB
14. 12. 2015 337/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
338/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
339/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
 
Částka 144
pdf 554 kB
14. 12. 2015 340/2015 Sb.
Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Pozn.: Ustanovení § 6 a 7 nabývají účinnosti 1.7.2017.
341/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
342/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 145
pdf 760 kB
16. 12. 2015 343/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
344/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Částka 146
pdf 1581 kB
18. 12. 2015 345/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
RS05/2015
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
 
Částka 147
pdf 3226 kB
18. 12. 2015 346/2015 Sb.
Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
 
Částka 148
pdf 1384 kB
18. 12. 2015 347/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
348/2015 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
 
Částka 149
pdf 3995 kB
21. 12. 2015 349/2015 Sb.
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem Pozn.: Ustanovení § 62, 68, 71, 72, 74,§ 80 až 83, § 86 až 107, příloh č. 5 až 15, 17 a 18 nabývají účinnosti 1.7.2016.
 
Částka 150
pdf 20 MB
21. 12. 2015 350/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 151
pdf 667 kB
21. 12. 2015 351/2015 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
352/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
353/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2017.
354/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
355/2015 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 152
pdf 3191 kB
21. 12. 2015 356/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 153
pdf 522 kB
21. 12. 2015 357/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
358/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
359/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
360/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 772 kB
21. 12. 2015 361/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími Pozn.: Ustanovení čl. I § 1 písm. c), d) a e) nabývají účinnosti 1.7.2016. Ustanovení čl. I § 1 písm. f) nabývá účinnosti 1.7.2017. Ustanovení čl. I § 1 písm. a) a b) pozbývají platnosti 30.6.2016. Ustanovení čl. I § 1 písm. e) pozbývá platnosti 30.6.2017.
362/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
363/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
 
Částka 155
pdf 10 MB
21. 12. 2015 364/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
 
Částka 156
pdf 517 kB
23. 12. 2015 365/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
366/2015 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
 
Částka 157
pdf 9 MB
23. 12. 2015 367/2015 Sb.
Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 
Částka 158
pdf 5242 kB
23. 12. 2015 368/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 9 nabývají účinnosti 1.7.2016.
 
Částka 159
pdf 35 MB
28. 12. 2015 369/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
370/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
371/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
372/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
373/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
 
Částka 160
pdf 1107 kB
28. 12. 2015 374/2015 Sb.
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
375/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 67, 70 a 72 nabývají účinnosti 1.6.2016.
 
Částka 161
pdf 716 kB
28. 12. 2015 376/2015 Sb.
Zákon o ukončení důchodového spoření Pozn.: Ustanovení § 29 bodů 1, 3 a 5 nabývají účinnosti 1.1.2018.
377/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Pozn.: Ustanovení části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé nabývají účinnosti 1.1.2017. Ustanovení části třetí, sedmé, jedenácté, dvacáté čtvrté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé nabývají účinnosti 1.1.2018.
378/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 28, 37, 53, 54, čl. II odst. 1, čl. III bodu 1, čl. IV, čl. V, čl. VI a čl. VII nabývají účinnosti 1.2.2016.
379/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
380/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
381/2015 Sb.
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
382/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 32 nabývá účinnosti 1.7.2016. Ustanovení čl. I bodů 9, 12, 13 a 26 nabývají účinnosti 1.7.2017. Ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2021.
 
Částka 162
pdf 8010 kB
28. 12. 2015 383/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
384/2015 Sb.
Sdělení Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016 Pozn.: Katastrální pracoviště katastrálních úřadů uvedená v čl. I vznikla dnem 1.1.2004.
 
Částka 163
pdf 539 kB
28. 12. 2015 385/2015 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
386/2015 Sb.
Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
387/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
388/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
389/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
390/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
 
Částka 164
pdf 583 kB
28. 12. 2015 391/2015 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 5 a čl. II bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2017.
392/2015 Sb.
Nařízení o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
393/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
394/2015 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
395/2015 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
396/2015 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
397/2015 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
398/2015 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
399/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 
Částka 165
pdf 6058 kB
29. 12. 2015 400/2015 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
 
Částka 166
pdf 3113 kB
30. 12. 2015 401/2015 Sb.
Nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 
Částka 167
pdf 731 kB
28. 12. 2015 402/2015 Sb.
Nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
403/2015 Sb.
Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
404/2015 Sb.
Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
405/2015 Sb.
Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
406/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
 
Částka 168
pdf 13 MB
31. 12. 2015 407/2015 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
 
Částka 169
pdf 10 MB
31. 12. 2015 408/2015 Sb.
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou