Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2016

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 727 kB
8. 1. 2016 4/2016 Sb.
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
1/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
2/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
3/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
 
Částka 2
pdf 571 kB
15. 1. 2016 5/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
6/2016 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016-2019, 0,00 %
7/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 3
pdf 29 MB
19. 1. 2016 8/2016 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
9/2016 Sb.
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
10/2016 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 9/2015 bylo uveřejněno v částce 10/2015 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 4
pdf 726 kB
19. 1. 2016 11/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
12/2016 Sb.
Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
 
Částka 5
pdf 514 kB
19. 1. 2016 13/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
14/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
 
Částka 6
pdf 2736 kB
21. 1. 2016 15/2016 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlšáky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
 
Částka 7
pdf 1681 kB
22. 1. 2016 16/2016 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
17/2016 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016-2018, 0,00 %
 
Částka 8
pdf 31 MB
25. 1. 2016 18/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
19/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
20/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
21/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
22/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
23/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
24/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
25/2016 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 9
pdf 515 kB
25. 1. 2016 26/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 10
pdf 88 MB
28. 1. 2016 27/2016 Sb.
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 
Částka 11
pdf 23 MB
29. 1. 2016 28/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
 
Částka 12
pdf 847 kB
29. 1. 2016 29/2016 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
30/2016 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady
 
Částka 13
pdf 1842 kB
29. 1. 2016 31/2016 Sb.
Nařízení o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
32/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
33/2016 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
34/2016 Sb.
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
35/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
36/2016 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 19/2015.
 
Částka 14
pdf 27 MB
29. 1. 2016 37/2016 Sb.
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 4 a 5 nabývají účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 15
pdf 763 kB
3. 2. 2016 38/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
39/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
40/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
41/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
42/2016 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
 
Částka 16
pdf 1331 kB
3. 2. 2016 43/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
44/2016 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
 
Částka 17
pdf 788 kB
5. 2. 2016 45/2016 Sb.
Zákon o službě vojáků v záloze
46/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
47/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
48/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
49/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
50/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
 
Částka 18
pdf 600 kB
8. 2. 2016 51/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. II, pokud jde o body 5 až 10, nabývají účinnosti 8.2.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.3.2016.
52/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 
Částka 19
pdf 574 kB
12. 2. 2016 53/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
54/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
55/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 20
pdf 547 kB
15. 2. 2016 56/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 21
pdf 629 kB
19. 2. 2016 57/2016 Sb.
Nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 
Částka 22
pdf 10 MB
22. 2. 2016 58/2016 Sb.
Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 
Částka 23
pdf 984 kB
24. 2. 2016 59/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
60/2016 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 24
pdf 2299 kB
25. 2. 2016 61/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 10 a 14 nabývají účinnosti 1.1.2017. Ustanovení části první čl. I bodu 9 pozbývá platnosti 31.1.2016.
62/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
63/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
64/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
65/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
 
Částka 25
pdf 515 kB
25. 2. 2016 66/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
67/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
68/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 26
pdf 2032 kB
4. 3. 2016 69/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
 
Částka 27
pdf 4217 kB
7. 3. 2016 70/2016 Sb.
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
71/2016 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 
Částka 28
pdf 522 kB
7. 3. 2016 72/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 29
pdf 403 MB
18. 3. 2016 74/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
73/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 
Částka 30
pdf 2230 kB
14. 3. 2016 75/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 a čl. II nabývají účinnosti 1.1.2017.
76/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
77/2016 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
 
Částka 31
pdf 524 kB
17. 3. 2016 78/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
79/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
80/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
81/2016 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí Pozn.: Cenové rozhodnutí č. 1/2016 bylo uveřejněno v částce 1/2016 Energetického regulačního věstníku.
 
Částka 32
pdf 5997 kB
21. 3. 2016 82/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
83/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
RS01/2016
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 
Částka 33
pdf 2203 kB
21. 3. 2016 84/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
85/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 34
pdf 12 MB
23. 3. 2016 86/2016 Sb.
Nařízení o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
 
Částka 35
pdf 1768 kB
23. 3. 2016 87/2016 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 36
pdf 667 kB
31. 3. 2016 88/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. V a VI nabývají účinnosti 1.4.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.5.2016.
89/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
90/2016 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Pozn.: Ustanovení § 47 odst. 2 nabývá účinnosti 12.6.2018.
91/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 37
pdf 512 kB
23. 3. 2016 92/2016 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s bezpečnostními opatřeními přijatými po teroristických útocích v Belgii
 
Částka 38
pdf 2651 kB
31. 3. 2016 93/2016 Sb.
Vyhláška o Katalogu odpadů
94/2016 Sb.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
95/2016 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Pozn.: Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2015.
 
Částka 39
pdf 1796 kB
31. 3. 2016 96/2016 Sb.
Nařízení o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
 
Částka 40
pdf 2474 kB
6. 4. 2016 97/2016 Sb.
Nařízení o technických požadavcích na výbušniny Pozn.: Ustanovení § 11 nabývá účinnosti 21.4.2016.
98/2016 Sb.
Nařízení o sazbách úhrady
99/2016 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
100/2016 Sb.
Nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
101/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
102/2016 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
103/2016 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 41
pdf 2897 kB
6. 4. 2016 104/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
105/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
106/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
107/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
108/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 
Částka 42
pdf 938 kB
6. 4. 2016 109/2016 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Kost" po 5 000 Kč
110/2016 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy
111/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 43
pdf 642 kB
13. 4. 2016 112/2016 Sb.
Zákon o evidenci tržeb Pozn.: Ustanovení § 10 až 17 a § 32 nabývají účinnosti 1.9.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.12.2016.
113/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 1 až 3 a čl. III bodu 2 nabývají účinnosti 1.5.2016. Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.9.2016. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.12.2016.
 
Částka 44
pdf 519 kB
13. 4. 2016 114/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
115/2016 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 
Částka 45
pdf 4136 kB
18. 4. 2016 116/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
117/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
118/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
119/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
 
Částka 46
pdf 5712 kB
18. 4. 2016 120/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 
Částka 47
pdf 4459 kB
18. 4. 2016 121/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
122/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
 
Částka 48
pdf 619 kB
19. 4. 2016 123/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 10 nabývá účinnosti 1. ledna 2017.
124/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. dubna 2016
 
Částka 49
pdf 721 kB
25. 4. 2016 125/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
126/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Část sedmá nabývá účinnosti 1. září 2016.
127/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
128/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
129/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
130/2016 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2015 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
131/2016 Sb.
Sdělení , kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
 
Částka 50
pdf 667 kB
25. 4. 2016 132/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
133/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
 
Částka 51
pdf 1588 kB
29. 4. 2016 134/2016 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz § 279 zákona.
135/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
 
Částka 52
pdf 1099 kB
29. 4. 2016 136/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 
Částka 53
pdf 790 kB
2. 5. 2016 137/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1.9.2016), s výjimkou ustanovení čl. II bodů 11 až 14, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení (17.5.2016).
 
Částka 54
pdf 579 kB
6. 5. 2016 138/2016 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
139/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 73 až 97 nabývají účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 55
pdf 6950 kB
6. 5. 2016 140/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
141/2016 Sb.
Vyhláška o vyznačování hranic vojenských újezdů a vyznačování bezpečnostních a ochranných pásem na území vojenských újezdů (o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů)
142/2016 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
 
Částka 56
pdf 1751 kB
6. 5. 2016 143/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
144/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 57
pdf 10 MB
11. 5. 2016 145/2016 Sb.
Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
146/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 58
pdf 747 kB
17. 5. 2016 147/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
148/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
149/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
150/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
151/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
 
Částka 59
pdf 949 kB
17. 5. 2016 152/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
153/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
154/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb.
 
Částka 60
pdf 565 kB
20. 5. 2016 155/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
156/2016 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
157/2016 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016
 
Částka 61
pdf 1553 kB
23. 5. 2016 158/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
159/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení Pozn.: Ustanovení čl. 1 bodů 1 až 5, 9, 16 až 24, 33 až 38 a čl. II nabývají účinnosti 3.7.2016.
160/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 62
pdf 617 kB
23. 5. 2016 161/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
162/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 63
pdf 2250 kB
23. 5. 2016 163/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
164/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
165/2016 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
 
Částka 64
pdf 709 kB
27. 5. 2016 166/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5, 6, 8, 9, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32 nabývají účinnosti 1.9.2016.
167/2016 Sb.
Nařízení o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí
 
Částka 65
pdf 3701 kB
31. 5. 2016 168/2016 Sb.
Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
169/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
170/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
171/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 66
pdf 877 kB
8. 6. 2016 172/2016 Sb.
Nařízení o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
173/2016 Sb.
Nařízení o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
174/2016 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
175/2016 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
176/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 67
pdf 1685 kB
8. 6. 2016 177/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 68
pdf 563 kB
8. 6. 2016 178/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 10 a 11, 15, 17, 19 až 24, 47 až 50, 52 až 54, 84, 86, 88 a 93 nabývají účinnosti 1.1.2017, ustanovení čl. I bodů 12 a 18, 32 a 59 nabývají účinnosti 1.9.2017, ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.9.2018, ustanovení bodů 9 a 14 nabývají účinnosti 1.9.2020 a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45 nabývají účinnosti 1.11.2020.
179/2016 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
 
Částka 69
pdf 641 kB
9. 6. 2016 180/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o § 9a odst. 1 písm. c), a čl. I bodu 31 nabývají účinnosti 1.1.2017. Ustanovení čl. I bodu 36, pokud jde o § 11 odst. 2, nabývá účinnosti 1.1.2018. Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 1 a 2, nabývá účinnosti 20.5.2019. Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 3 a 4, nabývá účinnosti 20.5.2024. Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12d odst. 1 písm. e), pozbývá platnosti 19.5.2019. Ustanovení čl. I bodu 38, pokud jde o § 12a odst. 2, pozbývá platnosti 19.5.2020. Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12e písm. c) a § 12f písm. c), pozbývá platnosti 19.5.2024.
181/2016 Sb.
Nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
182/2016 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 70
pdf 573 kB
13. 6. 2016 183/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
184/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
185/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15 a 18 až 21 a čl. V nabývají účinnosti 1.7.2018.
 
Částka 71
pdf 688 kB
15. 6. 2016 186/2016 Sb.
Zákon o hazardních hrách Pozn.: Ustanovení § 86 až 89, § 91, 92, § 97 až 100 a § 109 až 112 nabývají účinnosti 15.6.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.
187/2016 Sb.
Zákon o dani z hazardních her Pozn.: Ustanovení § 8 odst. 2 nabývá účinnosti 15.6.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.
188/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her Pozn.: Část dvanáctá nabývá účinnosti 15.6.2016. Ostatní části nabývají účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 72
pdf 783 kB
17. 6. 2016 189/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
190/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 2 a bodu 4, části druhé čl. II bodu 2, části třetí čl. III bodu 2, části čtvrté čl. IV bodu 2, části páté čl. V bodu 2, části šesté čl. VI bodu 2, části sedmé čl. VII bodu 2 a části osmé čl. VIII bodu 2 nabývají účinnosti 1.8.2017.
191/2016 Sb.
Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) Pozn.: Ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti 1.2.2017.
192/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 10, 18 až 29, 114, 115, 119, 130 až 132 nabývají účinnosti 1.7.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.
193/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
194/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení článku I bodů 61 a 62 nabývají účinnosti 1.7.2017
195/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 73
pdf 820 kB
17. 6. 2016 196/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 
Částka 74
pdf 5349 kB
17. 6. 2016 197/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky Pozn.: Ustanovení části deváté čl. X bodů 2 a 3, 5 až 7, 9 až 11 a 17 nabývají účinnosti 1.10.2016.
RS02/2016
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
 
Částka 75
pdf 3556 kB
22. 6. 2016 198/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.
199/2016 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
200/2016 Sb.
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
201/2016 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 1366 kB
22. 6. 2016 202/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 77
pdf 8867 kB
29. 6. 2016 203/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
204/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
205/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
206/2016 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
 
Částka 78
pdf 5722 kB
29. 6. 2016 207/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
 
Částka 79
pdf 720 kB
29. 6. 2016 208/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 80
pdf 37 MB
30. 6. 2016 209/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 45, 47 až 49, 51 a 57 nabývají účinnosti 1.9.2016.
 
Částka 81
pdf 1482 kB
4. 7. 2016 210/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
211/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 114b odst. 5 a slov "§ 114b odst. 5" v § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 82
pdf 625 kB
11. 7. 2016 212/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
213/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
214/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
 
Částka 83
pdf 696 kB
13. 7. 2016 215/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 18 až 49 nabývají účinnosti 1.1.2017.
216/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 794 kB
15. 7. 2016 217/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
218/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 85
pdf 6123 kB
18. 7. 2016 219/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
 
Částka 86
pdf 569 kB
19. 7. 2016 220/2016 Sb.
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
221/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. července 2016
 
Částka 87
pdf 553 kB
20. 7. 2016 222/2016 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
223/2016 Sb.
Zákon o prodejní době v maloobchodě
 
Částka 88
pdf 604 kB
21. 7. 2016 224/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
225/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
226/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
227/2016 Sb.
Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
228/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic Pozn.: Ustanovení § 6 nabývá účinnosti dnem 1.2.2017.
 
Částka 89
pdf 682 kB
22. 7. 2016 229/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 22, 25 až 27, 33, 40 až 43, 61, 62, 66, 71, 83, 103, pokud jde o § 73a odst. 9, 116, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132 a 140 a čl. IX nabývají účinnosti 6.8.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.8.2017.
 
Částka 90
pdf 555 kB
22. 7. 2016 230/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
231/2016 Sb.
Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 
Částka 91
pdf 1794 kB
22. 7. 2016 232/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
233/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Štěpánovice č. 1/2015, tržní řád
234/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 
Částka 92
pdf 3805 kB
27. 7. 2016 235/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
236/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé čl. II bodů 4 a 5 nabývají účinnosti 1.1.2017.
237/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 93
pdf 1328 kB
27. 7. 2016 238/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
239/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
 
Částka 94
pdf 512 kB
29. 7. 2016 240/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
241/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 95
pdf 664 kB
29. 7. 2016 242/2016 Sb.
Zákon celní zákon Pozn.: Ustanovení § 56 odst. 2 písm. d) nabývá účinnosti 1.9.2016.
243/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona Pozn.: Ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18 nabývají účinnosti 1.8.2016. Ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3 nabývají účinnosti 1.9.2016.
 
Částka 96
pdf 5196 kB
29. 7. 2016 244/2016 Sb.
Nařízení k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
245/2016 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
246/2016 Sb.
Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
247/2016 Sb.
Sdělení o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 
Částka 97
pdf 713 kB
3. 8. 2016 248/2016 Sb.
Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
249/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 98
pdf 674 kB
3. 8. 2016 250/2016 Sb.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Pozn.: Též označován jako "přestupkový zákon" nebo "zákon o přestupcích".
251/2016 Sb.
Zákon o některých přestupcích Pozn.: Též označován jako "přestupkový zákon" nebo "zákon o přestupcích".
252/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 99
pdf 16 MB
5. 8. 2016 253/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
254/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
255/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
256/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 100
pdf 2660 kB
5. 8. 2016 257/2016 Sb.
Zákon o spotřebitelském úvěru
258/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
 
Částka 101
pdf 19 MB
8. 8. 2016 259/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
260/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
261/2016 Sb.
Vyhláška o tabákových výrobcích
262/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 
Částka 102
pdf 2161 kB
10. 8. 2016 263/2016 Sb.
Zákon atomový zákon
264/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
 
Částka 103
pdf 806 kB
19. 8. 2016 265/2016 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Bezděz" po 5 000 Kč
266/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
267/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
268/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
 
Částka 104
pdf 589 kB
24. 8. 2016 269/2016 Sb.
Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
270/2016 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 
Částka 105
pdf 2812 kB
29. 8. 2016 271/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 106
pdf 16 MB
31. 8. 2016 272/2016 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 107
pdf 5853 kB
31. 8. 2016 273/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
274/2016 Sb.
Nařízení o standardech pro akreditace ve vysokém školství
275/2016 Sb.
Nařízení o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
276/2016 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
277/2016 Sb.
Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami Pozn.: Ustanovení § 1, § 2 odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6 nabývají účinnosti 1.1.2017.
278/2016 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
279/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
 
Částka 108
pdf 529 kB
31. 8. 2016 280/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 10 nabývá účinnosti 1.1.2017, ustanovení části první čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.9.2017, a ustanovení části první čl. I bodů 12, 18 a 19 nabývají účinnosti 1.9.2020. Ustanovení části první čl. I bodu 11 pozbývá platnosti 31.8.2020.
281/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
 
Částka 109
pdf 634 kB
5. 9. 2016 282/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 
Částka 110
pdf 1008 kB
12. 9. 2016 283/2016 Sb.
Nařízení o stanovení prioritních dopravních záměrů
284/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
 
Částka 111
pdf 10 MB
12. 9. 2016 285/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
286/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
287/2016 Sb.
Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
288/2016 Sb.
Sdělení o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
 
Částka 112
pdf 726 kB
12. 9. 2016 289/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
290/2016 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
291/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
292/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 113
pdf 1469 kB
19. 9. 2016 293/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Pozn.: Nabývá účinnosti 19.10.2016 s výjimkou ustanovení § 22a odst. 4 až 6, § 22b odst. 2 a § 22ba odst. 3, která nabývají účinnosti 1.10.2016.
294/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
 
Částka 114
pdf 517 kB
19. 9. 2016 295/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
296/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 115
pdf 625 kB
19. 9. 2016 297/2016 Sb.
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
298/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. XVIII, XIX, XXVI, XXVII a čl. LXX nabývají účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 116
pdf 669 kB
21. 9. 2016 299/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 117
pdf 583 kB
21. 9. 2016 300/2016 Sb.
Zákon o centrální evidenci účtů Pozn.: Ustanovení § 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 až 4, § 10 odst. 2 písm. c), § 13 až 15, pokud jde o § 19 odst. 3, a § 17 nabývají účinnosti 1.1.2018.
301/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
302/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 25 až 27 a 28, pokud jde o § 19b až § 19e, a částí druhé a čtvrté až šesté nabývají účinnosti 21.9.2016, ustanovení části první čl. I bodu 28, pokud jde o § 19c odst. 3 písm. f) nabývá účinnosti 1.1. 2020, § 19e odst. 3 písm. f) nabývá účinnosti 1.1.2019, ustanovení části první čl. I bodů 20 a 30, pokud jde o § 20 odst. 1 písm. b), a bodů 34, 36, 38, 40 a 41, pokud jde o § 20a odst. 3 nabývají účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.
303/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
 
Částka 118
pdf 973 kB
23. 9. 2016 304/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 119
pdf 1473 kB
23. 9. 2016 305/2016 Sb.
Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
306/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
307/2016 Sb.
Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
 
Částka 120
pdf 3240 kB
23. 9. 2016 308/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 121
pdf 18 MB
26. 9. 2016 309/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 
Částka 122
pdf 3067 kB
26. 9. 2016 310/2016 Sb.
Nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
311/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 15 a 17 nabývají účinnosti 1.1.2017 a ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.10.2017.
312/2016 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
313/2016 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 123
pdf 649 kB
26. 9. 2016 314/2016 Sb.
Nařízení o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
315/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 124
pdf 951 kB
29. 9. 2016 316/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.
317/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
318/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
 
Částka 125
pdf 627 kB
3. 10. 2016 319/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
320/2016 Sb.
Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Pozn.: Ustanovení § 4 a 10 nabývá účinnosti 1.12.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.4.2017.
 
Částka 126
pdf 737 kB
3. 10. 2016 321/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
322/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění volební zákony a další související zákony
323/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
324/2016 Sb.
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
RS03/2016
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 
Částka 127
pdf 574 kB
7. 10. 2016 325/2016 Sb.
Nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
326/2016 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
327/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti 1.1.2017.
 
Částka 128
pdf 5447 kB
10. 10. 2016 328/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení
 
Částka 129
pdf 657 kB
10. 10. 2016 329/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
330/2016 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
331/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 130
pdf 1738 kB
11. 10. 2016 332/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
 
Částka 131
pdf 1506 kB
17. 10. 2016 333/2016 Sb.
Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
334/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
335/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností
 
Částka 132
pdf 566 kB
18. 10. 2016 336/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
337/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. Pozn.: Ustanovení části druhé čl. II bodů 7 a 13 nabývají účinnosti 1.1.2018.
338/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
339/2016 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 133
pdf 631 kB
18. 10. 2016 340/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)
 
Částka 134
pdf 746 kB
26. 10. 2016 341/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
342/2016 Sb.
Nařízení o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
343/2016 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017
344/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 135
pdf 1982 kB
26. 10. 2016 345/2016 Sb.
Nařízení o lodní výstroji
 
Částka 136
pdf 516 kB
26. 10. 2016 346/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.
347/2016 Sb.
Nařízení o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
Částka 137
pdf 7963 kB
31. 10. 2016 348/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 138
pdf 520 kB
31. 10. 2016 349/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
350/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 139
pdf 577 kB
31. 10. 2016 351/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
352/2016 Sb.
Nařízení o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu
353/2016 Sb.
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
354/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 140
pdf 10 MB
4. 11. 2016 355/2016 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
 
Částka 141
pdf 5611 kB
4. 11. 2016 356/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení konkrétních ochranných opatření
 
Částka 142
pdf 17 MB
4. 11. 2016 357/2016 Sb.
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
 
Částka 143
pdf 8169 kB
9. 11. 2016 358/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
359/2016 Sb.
Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
360/2016 Sb.
Vyhláška o monitorování radiační situace
361/2016 Sb.
Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
362/2016 Sb.
Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
 
Částka 144
pdf 515 kB
8. 11. 2016 363/2016 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
364/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. listopadu 2016
 
Částka 145
pdf 518 kB
11. 11. 2016 365/2016 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
 
Částka 146
pdf 683 kB
11. 11. 2016 366/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
 
Částka 147
pdf 1693 kB
14. 11. 2016 367/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
368/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Část třetí, jedenáctá a dvanáctá nabývají účinnosti 1.1.2018.
369/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 80 a 91 nabývají účinnosti 1.1.2020.
370/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 148
pdf 4895 kB
14. 11. 2016 371/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
372/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 149
pdf 999 kB
16. 11. 2016 373/2016 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 
Částka 150
pdf 5196 kB
18. 11. 2016 374/2016 Sb.
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
375/2016 Sb.
Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti
376/2016 Sb.
Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
 
Částka 151
pdf 20 MB
18. 11. 2016 377/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
378/2016 Sb.
Vyhláška o umístění jaderného zařízení
379/2016 Sb.
Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
 
Částka 152
pdf 511 kB
22. 11. 2016 380/2016 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 
Částka 153
pdf 2815 kB
25. 11. 2016 381/2016 Sb.
Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
382/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 2135 kB
30. 11. 2016 383/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Částka 155
pdf 1036 kB
30. 11. 2016 384/2016 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
385/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
386/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 156
pdf 1470 kB
2. 12. 2016 387/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bod 28 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Částka 157
pdf 3134 kB
2. 12. 2016 388/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
389/2016 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
 
Částka 158
pdf 734 kB
2. 12. 2016 390/2016 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
 
Částka 159
pdf 1337 kB
5. 12. 2016 391/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 6 nabývají účinnosti 22.7.2019. Ustanovení čl. I bodů 9 a 10 nabývají účinnosti dnem 6. 11.2017.
392/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
 
Částka 160
pdf 2525 kB
7. 12. 2016 393/2016 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
394/2016 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
 
Částka 161
pdf 765 kB
7. 12. 2016 395/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 162
pdf 2629 kB
12. 12. 2016 396/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
397/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Pozn.: Ustanovení § 12 odst. 5 a 6, § 14 odst. 5 a 6 a § 18 písm. c) až h) nabývají účinnosti 1.7.2017.
398/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
 
Částka 163
pdf 540 kB
12. 12. 2016 399/2016 Sb.
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
400/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
401/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
402/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
403/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 164
pdf 1272 kB
12. 12. 2016 RS04/2016
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
404/2016 Sb.
Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
 
Částka 165
pdf 1010 kB
12. 12. 2016 405/2016 Sb.
Sdělení o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
406/2016 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 166
pdf 1796 kB
14. 12. 2016 407/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
408/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na systém řízení
409/2016 Sb.
Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 
Částka 167
pdf 525 kB
14. 12. 2016 410/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
411/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
412/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 168
pdf 519 kB
14. 12. 2016 413/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 169
pdf 939 kB
19. 12. 2016 414/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
415/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
416/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
 
Částka 170
pdf 7322 kB
19. 12. 2016 417/2016 Sb.
Vyhláška o některých způsobech označování potravin Pozn.: Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), § 2 odst. 4 písm. a) a b) a § 4 odst. 4 nabývají účinnosti dnem 1.7.2017.
418/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
419/2016 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
420/2016 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
 
Částka 171
pdf 90 MB
21. 12. 2016 421/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 17, 94 a 96 nabývají účinnosti 1.1.2018.
 
Částka 172
pdf 190 MB
23. 12. 2016 422/2016 Sb.
Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje Pozn.: Ustanovení § 75 odst. 4, § 76 písm. b) bodu 2 a písm. c) bodu 2 a § 77 odst. 1 písm. b) bodů 4 a 6 a písm. d) bodů 1 a 2 nabývají účinnosti 1.2.2018. Ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2021.
 
Částka 173
pdf 597 kB
23. 12. 2016 423/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
424/2016 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
425/2016 Sb.
Nařízení o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data Pozn.: Ustanovení bodu 2 přílohy nabývá účinnosti 1.7.2018.
 
Částka 174
pdf 1130 kB
23. 12. 2016 426/2016 Sb.
Nařízení o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
 
Částka 175
pdf 523 kB
23. 12. 2016 427/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
428/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
429/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
430/2016 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
 
Částka 176
pdf 1766 kB
23. 12. 2016 431/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů
432/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
 
Částka 177
pdf 1403 kB
23. 12. 2016 433/2016 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
434/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. b., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
435/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
436/2016 Sb.
Sdělení o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
 
Částka 178
pdf 1319 kB
23. 12. 2016 437/2016 Sb.
Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
RS05/2016
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
 
Částka 179
pdf 831 kB
23. 12. 2016 438/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
439/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
440/2016 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
441/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 180
pdf 2986 kB
27. 12. 2016 442/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
443/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
444/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 181
pdf 571 kB
27. 12. 2016 445/2016 Sb.
Nařízení o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
446/2016 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
447/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
448/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 182
pdf 541 kB
27. 12. 2016 449/2016 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
450/2016 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 183
pdf 685 kB
29. 12. 2016 451/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
452/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42 a 43 a čl. III nabývají účinnosti 13.1.2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.3.2017.
453/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.7. 2017. Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2019.
454/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
455/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
456/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. II bodů 1 až 3 a čl. XII a XIII nabývají účinnosti 29.12.2016. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2017.
 
Částka 184
pdf 5266 kB
30. 12. 2016 457/2016 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
 
Částka 185
pdf 580 kB
30. 12. 2016 458/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
459/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
460/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6 nabývají účinnosti 30.12.2016. Ustanovení části první čl. I bodů 13 až 22 a čl. II bodů 3 až 5, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2018. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 28.2.2017.
461/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
462/2016 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 186
pdf 629 kB
30. 12. 2016 463/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
464/2016 Sb.
Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
465/2016 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
466/2016 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
RS06/2016
Sdělení o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení