Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2017

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 26 MB
9. 1. 2017 3/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
5/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
6/2017 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
7/2017 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Pozn.: Cenový předpis byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 9/2016.
RS01/2017
Sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
2/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 
Částka 2
pdf 2442 kB
13. 1. 2017 8/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
9/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
RS02/2017
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 
Částka 3
pdf 124 MB
20. 1. 2017 11/2017 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
10/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
 
Částka 4
pdf 596 kB
25. 1. 2017 12/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
13/2017 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 5
pdf 561 kB
25. 1. 2017 14/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Čl. I bod 17, čl. II bod 6 a čl. IV nabývají účinnosti 9.2.2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2017.
15/2017 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
16/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 6
pdf 566 kB
31. 1. 2017 17/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 11 odst. 1 písm. b), bodu 2, pokud jde o § 12 odst. 2 písm. c), bodu 5, pokud jde o § 17 odst. 6, a bodů 9 až 12, pokud jde o přílohy č. 3 až 8 nabývají účinnosti dnem 1.4.2017.
18/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
19/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
20/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most
 
Částka 7
pdf 616 kB
3. 2. 2017 21/2017 Sb.
Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
22/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 8
pdf 704 kB
6. 2. 2017 23/2017 Sb.
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 21.2.2017. Ustanovení § 17 ods. 3 nabývá účinnosti 1.1.2018.
24/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 21.2.2017. Ustanovení části dvanácté nabývá účinnosti 1.1.2018.
25/2017 Sb.
Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 21.2.2017.
26/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti 1.3.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.4.2017.
 
Částka 9
pdf 513 kB
7. 2. 2017 27/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
28/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
 
Částka 10
pdf 588 kB
9. 2. 2017 29/2017 Sb.
Vyhláška o báňsko-technické evidenci
30/2017 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
31/2017 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %
32/2017 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %
 
Částka 11
pdf 517 kB
14. 2. 2017 33/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1.3.2017.
34/2017 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
35/2017 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
 
Částka 12
pdf 650 kB
14. 2. 2017 36/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 5 odst. 5 písm. b), nabývá účinnosti dnem 1.6.2017.
37/2017 Sb.
Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
38/2017 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
39/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 13
pdf 2772 kB
15. 2. 2017 40/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 14
pdf 1675 kB
17. 2. 2017 41/2017 Sb.
Nařízení o údajích centrálního registru administrativních budov
 
Částka 15
pdf 566 kB
20. 2. 2017 42/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání Pozn.: Ustanovení Čl. I bod 2. nabývá účinnosti 1.1.2021.
43/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
44/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
45/2017 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %
 
Částka 16
pdf 6028 kB
24. 2. 2017 46/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4, 5 a 7 nabývají účinnosti 1.5.2017.
 
Částka 17
pdf 5000 kB
27. 2. 2017 47/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
48/2017 Sb.
Nařízení o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
49/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
 
Částka 18
pdf 3043 kB
27. 2. 2017 50/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
 
Částka 19
pdf 13 MB
28. 2. 2017 51/2017 Sb.
Nařízení o Chráněné krajinné oblasti Poodří
52/2017 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
53/2017 Sb.
Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
54/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 20
pdf 784 kB
3. 3. 2017 55/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
56/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
57/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
58/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
59/2017 Sb.
Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
 
Částka 21
pdf 3011 kB
3. 3. 2017 60/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
61/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
62/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
63/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
64/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
65/2017 Sb.
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 
Částka 22
pdf 997 kB
6. 3. 2017 66/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 8, čl. I bodu 13, čl. I bodu 20, pokud jde o § 51, 52 a § 53 odst. 2, čl. I bodu 21, pokud jde o § 53b odst. 1, 2, 3 a § 53c odst. 1 až 8, a čl. I bodů 22, 24, 26, 27, 28, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 60, 64, 66, 67, 68 a 69 nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536//2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. Ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o § 53 odst. 1, 3 a 4, a čl. I bodu 21, pokud jde o § 53a, § 53b odst. 4, 5 a § 53c odst. 9 a čl. I bodů 65 a 70 nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES. Ustanovení čl. I bodů 3, 4, 5, 7, 10, 16, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 54, 58, 61, 62 a 63 nabývají účinnosti 1.12.2017.
67/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
68/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 23
pdf 928 kB
6. 3. 2017 69/2017 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
70/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 24
pdf 686 kB
6. 3. 2017 71/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 
Částka 25
pdf 568 kB
8. 3. 2017 72/2017 Sb.
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
 
Částka 26
pdf 4224 kB
10. 3. 2017 73/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
 
Částka 27
pdf 681 kB
13. 3. 2017 74/2017 Sb.
Nařízení o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády Pozn.: Část čtvrtá nabývá účinnosti 1.9.2020.
75/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
 
Částka 28
pdf 3053 kB
17. 3. 2017 76/2017 Sb.
Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
77/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
78/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6, pokud jde o § 22, nabývá účinnosti 10.12.2017. Ustanovení čl. I bodu 18 nabývá účinnosti 9.12.2018.
79/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
 
Částka 29
pdf 3252 kB
20. 3. 2017 80/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
81/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
82/2017 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 30
pdf 977 kB
22. 3. 2017 83/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
84/2017 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
85/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 31
pdf 43 MB
27. 3. 2017 86/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 32
pdf 5947 kB
29. 3. 2017 87/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 
Částka 33
pdf 3172 kB
29. 3. 2017 88/2017 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
 
Částka 34
pdf 547 kB
29. 3. 2017 89/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 
Částka 35
pdf 583 kB
29. 3. 2017 90/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění volební zákony a některé další zákony
91/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 
Částka 36
pdf 697 kB
30. 3. 2017 92/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
93/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části třetí čl. IV bodu 3 nabývá účinnosti 1.7.2017.
94/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 37
pdf 1787 kB
31. 3. 2017 95/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 
Částka 38
pdf 541 kB
31. 3. 2017 96/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
97/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Body 2 a 4 nabývají účinnosti 24.11.2017.
 
Částka 39
pdf 1107 kB
5. 4. 2017 98/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 13 a čl. III nabývají účinnosti 20.4.2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2017.
99/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
100/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
101/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2, 15, 16, 27, 33, 34, 36, 39 a 41 nabývají účinnosti 5.4.2017, ustanovení čl. I bodů 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 a 43 nabývají účinnosti 1.9.2017, ustanovení čl. I bodu 11 a čl. III nabývají účinnosti 1.9.2020, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2018.
102/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
103/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
104/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
 
Částka 40
pdf 28 MB
5. 4. 2017 105/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
106/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
107/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
110/2017 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
111/2017 Sb.
Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 41
pdf 2580 kB
7. 4. 2017 112/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
113/2017 Sb.
Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
114/2017 Sb.
Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí Pozn.: Ustanovení § 3 a přílohy č. 2 nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.
 
Částka 42
pdf 520 kB
13. 4. 2017 115/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
116/2017 Sb.
Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
117/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 43
pdf 743 kB
13. 4. 2017 118/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
119/2017 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Bouzov" po 5 000 Kč
120/2017 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
121/2017 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
122/2017 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 44
pdf 15 MB
20. 4. 2017 123/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 16a, ustanovení čl. I bodu 50, pokud jde o přílohu č. 1, a ustanovení čl. III bodů 1 až 5 nabývají účinnosti 1.1.2018.
124/2017 Sb.
Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
125/2017 Sb.
Nařízení o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
126/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
 
Částka 45
pdf 4009 kB
24. 4. 2017 127/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
 
Částka 46
pdf 228 kB
26. 4. 2017 128/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
129/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
130/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
131/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
132/2017 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 47
pdf 104 kB
28. 4. 2017 133/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 23 nabývá účinnosti 3.1.2018.
134/2017 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 
Částka 48
pdf 552 kB
2. 5. 2017 135/2017 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
136/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 49
pdf 24 MB
5. 5. 2017 137/2017 Sb.
Nařízení o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
138/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 50
pdf 540 kB
12. 5. 2017 139/2017 Sb.
Nařízení o plánování obrany státu
140/2017 Sb.
Nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
141/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
142/2017 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
143/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 51
pdf 541 kB
17. 5. 2017 144/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 52
pdf 1594 kB
22. 5. 2017 145/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 8 až 16 nabývají účinnosti 6.6.2017. Ustanovení čl. II bodů 1, 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 18.11. 2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2018.
146/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
147/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
148/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
149/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 18 nabývají účinnosti 1.1. 2018.
150/2017 Sb.
Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
151/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
152/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 37, pokud jde o § 6q odst. 2 a 3, nabývají účinnosti 18.11.2017. Ustanovení části první čl. I bodů 14, 23, 24, 41, 58, 59, 60, 66 až 68 a 70 a části druhé nabývají účinnosti 1.1.2018.
153/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
 
Částka 53
pdf 717 kB
23. 5. 2017 154/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
155/2017 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
156/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
 
Částka 54
pdf 3101 kB
29. 5. 2017 157/2017 Sb.
Nařízení o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
158/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
159/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
 
Částka 55
pdf 115 kB
2. 6. 2017 160/2017 Sb.
Nařízení o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
161/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 56
pdf 136 kB
2. 6. 2017 162/2017 Sb.
Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
 
Částka 57
pdf 307 kB
2. 6. 2017 163/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
 
Částka 58
pdf 94 kB
7. 6. 2017 164/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
165/2017 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 59
pdf 410 kB
9. 6. 2017 166/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
167/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
 
Částka 60
pdf 360 kB
13. 6. 2017 168/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
169/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
 
Částka 61
pdf 217 kB
16. 6. 2017 170/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti daní Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1.7.2017.
 
Částka 62
pdf 124 kB
16. 6. 2017 171/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 63
pdf 2380 kB
21. 6. 2017 172/2017 Sb.
Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
173/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
174/2017 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 64
pdf 457 kB
22. 6. 2017 175/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
176/2017 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
177/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 65
pdf 1873 kB
26. 6. 2017 178/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
179/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
180/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
181/2017 Sb.
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
182/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 
Částka 66
pdf 796 kB
28. 6. 2017 183/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích Pozn.: Ustanovení části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII nabývá účinnosti 1.8.2017. Ustanovení části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII nabývají účinnosti 1.1.2018.
 
Částka 67
pdf 2506 kB
29. 6. 2017 184/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
185/2017 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 68
pdf 1837 kB
30. 6. 2017 186/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
187/2017 Sb.
Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
188/2017 Sb.
Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
189/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
 
Částka 69
pdf 701 kB
30. 6. 2017 190/2017 Sb.
Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
191/2017 Sb.
Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 70
pdf 5675 kB
30. 6. 2017 192/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
 
Částka 71
pdf 294 kB
10. 7. 2017 193/2017 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
194/2017 Sb.
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů Pozn.: Ustanovení části druhé bodů 12 až 17 nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 25.07.2017.
195/2017 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
196/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
 
Částka 72
pdf 396 kB
12. 7. 2017 197/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
198/2017 Sb.
Zákon ,kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
199/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
200/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 10, 35, 37 až 39, 43 až 45 a části čtvrté a šesté nabývají účinnosti 1.10.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2018.
201/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
202/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.8.2017. Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti 13.7.2017. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2018.
 
Částka 73
pdf 512 kB
14. 7. 2017 204/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III bodů 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII nabývají účinnosti 13.8.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 3.1.2018.
 
Částka 74
pdf 201 kB
14. 7. 2017 205/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
206/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 3 až 6, bodů 8 a 9, bodů 25 až 30 a bodu 33 nabývají účinnosti 1.10.2017.
 
Částka 75
pdf 2610 kB
14. 7. 2017 207/2017 Sb.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 1585 kB
14. 7. 2017 208/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
209/2017 Sb.
Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
210/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
211/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
212/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 77
pdf 526 kB
18. 7. 2017 213/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
214/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 78
pdf 95 kB
18. 7. 2017 215/2017 Sb.
Nařízení o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
 
Částka 79
pdf 318 kB
21. 7. 2017 216/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
 
Částka 80
pdf 92 MB
27. 7. 2017 217/2017 Sb.
Nařízení o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
218/2017 Sb.
Nařízení o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
219/2017 Sb.
Nařízení o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
220/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
221/2017 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
 
Částka 81
pdf 350 kB
31. 7. 2017 222/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Čl. I bod 201 nabývá účinnosti 1.8.2018.
223/2017 Sb.
Nařízení o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
224/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 82
pdf 384 kB
31. 7. 2017 225/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
226/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
227/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 83
pdf 747 kB
31. 7. 2017 228/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 20 nabývá účinnosti 1.1.2018.
229/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
 
Částka 84
pdf 4193 kB
31. 7. 2017 230/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
231/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 85
pdf 241 kB
31. 7. 2017 232/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
233/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
234/2017 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 86
pdf 1657 kB
4. 8. 2017 235/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 53 nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.
236/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
237/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 87
pdf 130 kB
9. 8. 2017 238/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
239/2017 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
240/2017 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
241/2017 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
242/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 88
pdf 1688 kB
15. 8. 2017 243/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
244/2017 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
245/2017 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
 
Částka 89
pdf 279 kB
18. 8. 2017 246/2017 Sb.
Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
247/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 27 nabývá účinnosti 1.1.2019.
248/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
249/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
250/2017 Sb.
Zákon o elektronické identifikaci
251/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci Pozn.: Část pátá nabývá účinnosti 1.10.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.7.2018.
252/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 nabývá účinnosti 1.2.2018.
253/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
254/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
255/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 90
pdf 387 kB
18. 8. 2017 256/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
257/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
258/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 1, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 38, 40 a 41 nabývají účinnosti 1.7.2018.
259/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 10 a 51, čl. III bodu 15 a čl. VII bodu 93 nabývají účinnosti 18.8.2017, ustanovení čl. VII bodu 10 a čl. VIII bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2018, ustanovení čl. I bodů 2 až 9, 12 až 36, 38, 39, 43, 44, 48 a 50, čl. II, čl. VII bodů 44, 56, 60 a 62 a čl. IX bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 1.1.2019, ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů 12 až 15, 17 až 30, 32, 33, 35, 37 až 39, 41, 45 až 47, 49 až 51, 53, 54, 59, 61, 63 až 69, 73 až 80, 82 až 84 a 86 až 90, čl. VIII bodu 3 a čl. IX bodů 1 a 2 nabývají účinnosti 1.1.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.2.2018.
260/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
261/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2017 Sb.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
263/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
264/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
265/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 91
pdf 130 kB
18. 8. 2017 266/2017 Sb.
Nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
267/2017 Sb.
Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
 
Částka 92
pdf 1398 kB
22. 8. 2017 268/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
269/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
 
Částka 93
pdf 96 MB
25. 8. 2017 270/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 12 a 14 nabývají účinnosti 1.12.2017, ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti dnem 1.9.2018.
 
Částka 94
pdf 94 kB
25. 8. 2017 271/2017 Sb.
Nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
 
Částka 95
pdf 275 kB
28. 8. 2017 272/2017 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
273/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
274/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 96
pdf 88 kB
28. 8. 2017 275/2017 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky
 
Částka 97
pdf 16 MB
30. 8. 2017 276/2017 Sb.
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
277/2017 Sb.
Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
278/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
 
Částka 98
pdf 106 kB
30. 8. 2017 279/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
280/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 99
pdf 4003 kB
4. 9. 2017 281/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
282/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
283/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.
 
Částka 100
pdf 260 kB
13. 9. 2017 284/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
285/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
 
Částka 101
pdf 284 kB
13. 9. 2017 286/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
287/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
288/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
 
Částka 102
pdf 142 kB
15. 9. 2017 289/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
290/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 10 a čl. IV nabývají účinnosti 15.9.2017 a ustanovení čl. III bodů 2 až 4 nabývají účinnosti 1.11.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2018.
291/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 103
pdf 203 kB
15. 9. 2017 292/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
293/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
294/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
295/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části čtvrté čl. VI bodu 1, pokud jde o § 1 odst. 2 písm. e) a j), bodu 3, pokud jde o § 6a odst. 1 písm. i), bodu 4, pokud jde o § 6a odst. 2, bodu 5, pokud jde o § 6a odst. 4 a 5, bodu 11, pokud jde o § 11d, 11f a 11h, a bodu 13, pokud jde o § 13b odst. 1 písm. e) nabývají účinnosti 1.1.2019.
296/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části páté čl. VIII bodů 2 až 15 nabývají účinnosti 1.11.2019.
 
Částka 104
pdf 845 kB
19. 9. 2017 297/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.1.2019 a ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2020.
298/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
299/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
300/2017 Sb.
Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)
301/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
302/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Pozn.: ustanovení části první čl. I bodu 9 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
303/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
304/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: ustanovení části první čl. I bodu 16 a čl. II bodu 5 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.
305/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
306/2017 Sb.
Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 
Částka 105
pdf 564 kB
19. 9. 2017 307/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
308/2017 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
309/2017 Sb.
Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 
Částka 106
pdf 136 kB
19. 9. 2017 310/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 107
pdf 2095 kB
25. 9. 2017 311/2017 Sb.
Nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
312/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
313/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
 
Částka 108
pdf 137 kB
27. 9. 2017 314/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
315/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
316/2017 Sb.
Nařízení o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
317/2017 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 109
pdf 593 kB
2. 10. 2017 318/2017 Sb.
Nařízení o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
319/2017 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
 
Částka 110
pdf 174 kB
4. 10. 2017 320/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
321/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
322/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
323/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
324/2017 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 111
pdf 1113 kB
6. 10. 2017 325/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
326/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
327/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
328/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 112
pdf 1352 kB
11. 10. 2017 329/2017 Sb.
Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
330/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 
Částka 113
pdf 340 kB
11. 10. 2017 331/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
 
Částka 114
pdf 288 kB
12. 10. 2017 332/2017 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Pernštejn" po 5 000 Kč
333/2017 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
 
Částka 115
pdf 1684 kB
16. 10. 2017 334/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 9, pokud jde o přílohu č. 2, nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.
335/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
336/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
337/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
 
Částka 116
pdf 2253 kB
16. 10. 2017 338/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
 
Částka 117
pdf 1202 kB
19. 10. 2017 339/2017 Sb.
Nařízení o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
340/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
341/2017 Sb.
Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
342/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 5 nabývá účinnosti 1.1.2018.
343/2017 Sb.
Nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
344/2017 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
 
Částka 118
pdf 2333 kB
19. 10. 2017 345/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
 
Částka 119
pdf 4079 kB
20. 10. 2017 346/2017 Sb.
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
347/2017 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 120
pdf 93 kB
24. 10. 2017 348/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
349/2017 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
350/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
351/2017 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 
Částka 121
pdf 25 MB
24. 10. 2017 352/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
Částka 122
pdf 33 MB
30. 10. 2017 353/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
354/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 123
pdf 98 kB
30. 10. 2017 355/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
356/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
 
Částka 124
pdf 88 kB
27. 10. 2017 357/2017 Sb.
Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
358/2017 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
 
Částka 125
pdf 10 MB
31. 10. 2017 359/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
 
Částka 126
pdf 389 kB
31. 10. 2017 360/2017 Sb.
Nařízení . kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
 
Částka 127
pdf 101 kB
7. 11. 2017 361/2017 Sb.
Nařízení o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
362/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
363/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 128
pdf 129 kB
7. 11. 2017 364/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
365/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
367/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
368/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
369/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
 
Částka 129
pdf 460 kB
13. 11. 2017 370/2017 Sb.
Zákon o platebním styku
371/2017 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Pozn.: Ustanovení čl. IX bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2018. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 13.1.2018.
372/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6. nabývá účinnosti 1.12.2017.
 
Částka 130
pdf 10 MB
13. 11. 2017 373/2017 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
 
Částka 131
pdf 11 MB
13. 11. 2017 374/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
375/2017 Sb.
Nařízení o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 
Částka 132
pdf 278 kB
14. 11. 2017 376/2017 Sb.
Nařízení o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
377/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
378/2017 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 133
pdf 840 kB
22. 11. 2017 379/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
380/2017 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
381/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 134
pdf 141 kB
23. 11. 2017 384/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
382/2017 Sb.
Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
383/2017 Sb.
Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
 
Částka 135
pdf 798 kB
24. 11. 2017 385/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017
 
Částka 136
pdf 3922 kB
29. 11. 2017 386/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 7 nabývá účinnost dnem 1. ledna 2018.
387/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
388/2017 Sb.
Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
389/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
 
Částka 137
pdf 299 kB
29. 11. 2017 390/2017 Sb.
Nařízení o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
391/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
 
Částka 138
pdf 226 kB
29. 11. 2017 392/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Pozn.: Čl. I body 1 až 11 a 33 až 39 nabývají účinnosti 3.1.2018.
393/2017 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti
394/2017 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
395/2017 Sb.
Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
 
Částka 139
pdf 104 kB
29. 11. 2017 396/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
397/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
398/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 140
pdf 4880 kB
30. 11. 2017 399/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 141
pdf 382 kB
30. 11. 2017 400/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 
Částka 142
pdf 4539 kB
30. 11. 2017 401/2017 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
402/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Body 22, 27 a 34 nabývají účinnosti 13.1.2018.
 
Částka 143
pdf 699 kB
4. 12. 2017 403/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
404/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
 
Částka 144
pdf 7696 kB
7. 12. 2017 405/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 
Částka 145
pdf 290 kB
7. 12. 2017 406/2017 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
407/2017 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
408/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
409/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 146
pdf 194 kB
7. 12. 2017 410/2017 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
411/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
412/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
413/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
414/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
415/2017 Sb.
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
 
Částka 147
pdf 15 MB
8. 12. 2017 416/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
 
Částka 148
pdf 136 kB
8. 12. 2017 417/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
418/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
419/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
 
Částka 149
pdf 3291 kB
11. 12. 2017 420/2017 Sb.
Sdělení o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
421/2017 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
422/2017 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 150
pdf 8372 kB
11. 12. 2017 423/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
 
Částka 151
pdf 566 kB
11. 12. 2017 424/2017 Sb.
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
RS03/2017
Sdělení o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.
 
Částka 152
pdf 223 kB
11. 12. 2017 425/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
426/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
427/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
428/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
 
Částka 153
pdf 16 MB
13. 12. 2017 429/2017 Sb.
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 154
pdf 10 MB
14. 12. 2017 430/2017 Sb.
Nařízení o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
431/2017 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
432/2017 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
433/2017 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
 
Částka 155
pdf 11 MB
14. 12. 2017 434/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby menovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
435/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 
Částka 156
pdf 3812 kB
15. 12. 2017 436/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 
Částka 157
pdf 749 kB
15. 12. 2017 437/2017 Sb.
Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
438/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
439/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
440/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 158
pdf 172 kB
15. 12. 2017 441/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
442/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
443/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
444/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
445/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
446/2017 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
447/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
Částka 159
pdf 4424 kB
15. 12. 2017 448/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. I bod 51, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a k této vyhlášce, nabývají účinnosti 1.9.2018. Čl. I body 12, 24 až 42, 44 až 46 a bodu 51, pokud jde o přílohy č. 18 a 20 k této vyhlášce, nabývají účinnosti 1.1.2020.
 
Částka 160
pdf 339 kB
15. 12. 2017 449/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 až 8, 10 až 18, 27 a 28 nabývají účinnosti 1.4.2018.
450/2017 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
451/2017 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
 
Částka 161
pdf 7154 kB
20. 12. 2017 452/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 162
pdf 480 kB
20. 12. 2017 453/2017 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
454/2017 Sb.
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
455/2017 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
 
Částka 163
pdf 14 MB
21. 12. 2017 456/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 a čl. III nabývají účinnosti 1.1.2018. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2018.
 
Částka 164
pdf 1288 kB
21. 12. 2017 457/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 165
pdf 1971 kB
21. 12. 2017 458/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
459/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
460/2017 Sb.
Sdělení k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
 
Částka 166
pdf 5590 kB
22. 12. 2017 461/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 167
pdf 3451 kB
22. 12. 2017 462/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
463/2017 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
464/2017 Sb.
Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
465/2017 Sb.
Sdělení o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
 
Částka 168
pdf 18 MB
28. 12. 2017 466/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
467/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
468/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 169
pdf 138 kB
28. 12. 2017 469/2017 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
470/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 170
pdf 305 kB
21. 12. 2017 471/2017 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
472/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
473/2017 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 171
pdf 3398 kB
29. 12. 2017 474/2017 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
 
Částka 172
pdf 111 kB
29. 12. 2017 475/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
476/2017 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření