Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2018

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 164 kB
5. 1. 2018 1/2018 Sb.
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
 
Částka 2
pdf 1184 kB
9. 1. 2018 2/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 16 nabývá účinnosti 1.9.2018.
3/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
 
Částka 3
pdf 103 kB
9. 1. 2018 4/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
5/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
6/2018 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 4
pdf 138 kB
11. 1. 2018 7/2018 Sb.
Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 
Částka 5
pdf 3867 kB
16. 1. 2018 8/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
 
Částka 6
pdf 93 kB
16. 1. 2018 9/2018 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
10/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
 
Částka 7
pdf 1906 kB
19. 1. 2018 11/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 52 a 53, pokud jde o přílohu č. 4 část A oddíl II body 18.3. a 18.3.1 nabývají účinnosti 1.4. 2018.
 
Částka 8
pdf 173 kB
24. 1. 2018 12/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o písmena l) až r), nabývá účinnosti 1.1.2019.
 
Částka 9
pdf 1765 kB
29. 1. 2018 13/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
 
Částka 10
pdf 102 kB
29. 1. 2018 14/2018 Sb.
Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 
Částka 11
pdf 305 kB
30. 1. 2018 15/2018 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy
16/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
 
Částka 12
pdf 244 kB
7. 2. 2018 17/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
18/2018 Sb.
Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
19/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
20/2018 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
 
Částka 13
pdf 499 kB
9. 2. 2018 21/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
22/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
23/2018 Sb.
Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 
Částka 14
pdf 1837 kB
19. 2. 2018 24/2018 Sb.
Nařízení o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
25/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
26/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
 
Částka 15
pdf 135 kB
21. 2. 2018 27/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
28/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
29/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 16
pdf 8204 kB
21. 2. 2018 30/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
31/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 17
pdf 107 kB
22. 2. 2018 32/2018 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75 %
33/2018 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 %
 
Částka 18
pdf 99 kB
26. 2. 2018 34/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 19
pdf 103 kB
7. 3. 2018 35/2018 Sb.
Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
36/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 9 nabývá účinnosti 1.1.2019.
37/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle otorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
38/2018 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 20
pdf 149 kB
8. 3. 2018 39/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
40/2018 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 21
pdf 95 kB
13. 3. 2018 41/2018 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
42/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
 
Částka 22
pdf 14 MB
23. 3. 2018 43/2018 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 
Částka 23
pdf 1366 kB
23. 3. 2018 44/2018 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
 
Částka 24
pdf 21 MB
23. 3. 2018 45/2018 Sb.
Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
 
Částka 25
pdf 2624 kB
23. 3. 2018 46/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 256 kB
29. 3. 2018 47/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
48/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 27
pdf 13 MB
4. 4. 2018 49/2018 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
50/2018 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
51/2018 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
52/2018 Sb.
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
53/2018 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
54/2018 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 28
pdf 187 kB
4. 4. 2018 55/2018 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Zvíkov" po 5 000 Kč
56/2018 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
57/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
 
Částka 29
pdf 4214 kB
12. 4. 2018 58/2018 Sb.
Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
59/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
60/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 30
pdf 273 kB
12. 4. 2018 61/2018 Sb.
Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
 
Částka 31
pdf 1550 kB
12. 4. 2018 62/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
 
Částka 32
pdf 97 kB
18. 4. 2018 63/2018 Sb.
Nařízení o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
64/2018 Sb.
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
65/2018 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 
Částka 33
pdf 4218 kB
20. 4. 2018 66/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 
Částka 34
pdf 1754 kB
27. 4. 2018 67/2018 Sb.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
68/2018 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
69/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
 
Částka 35
pdf 2252 kB
27. 4. 2018 70/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
RS01/2018
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 
Částka 36
pdf 3538 kB
27. 4. 2018 71/2018 Sb.
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
 
Částka 37
pdf 147 kB
4. 5. 2018 72/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
73/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
74/2018 Sb.
Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
75/2018 Sb.
Sdělení o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 
Částka 38
pdf 407 kB
11. 5. 2018 76/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
 
Částka 39
pdf 2976 kB
15. 5. 2018 77/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
78/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 
Částka 40
pdf 8582 kB
18. 5. 2018 79/2018 Sb.
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
 
Částka 41
pdf 1023 kB
21. 5. 2018 80/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
 
Částka 42
pdf 4175 kB
21. 5. 2018 81/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
 
Částka 43
pdf 7398 kB
28. 5. 2018 82/2018 Sb.
Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 
Částka 44
pdf 101 kB
29. 5. 2018 83/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
84/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
 
Částka 45
pdf 96 kB
31. 5. 2018 85/2018 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
86/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 6 nabývají účinnosti 4.11.2018, ustanovení čl. I bodů 3 a 5 nabývají účinnosti 26.11.2018.
87/2018 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
88/2018 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 46
pdf 105 kB
31. 5. 2018 89/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
90/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
91/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 47
pdf 103 kB
31. 5. 2018 92/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. VIII bodů 2 a 6 nabývají účinnosti 1.6.2018. Ustanovení čl. IV bodů 2 až 4 a 7 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2019. Ustanovení čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10 a 12 nabývají účinnosti 1.1.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 31.5.2018.
 
Částka 48
pdf 105 kB
5. 6. 2018 93/2018 Sb.
Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
94/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 49
pdf 1762 kB
5. 6. 2018 95/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 55, pokud jde o přílohu č. 11, nabývá účinnosti 1.10.2018.
96/2018 Sb.
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
 
Částka 50
pdf 915 kB
5. 6. 2018 97/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
98/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
 
Částka 51
pdf 4670 kB
5. 6. 2018 99/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 52
pdf 3590 kB
8. 6. 2018 100/2018 Sb.
Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
 
Částka 53
pdf 159 kB
12. 6. 2018 101/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 17 nabývají účinnosti 21.11.2018 a ustanovení bodů 3 až 11 nabývají účinnosti 12.6.2019.
102/2018 Sb.
Nařízení o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
103/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
104/2018 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
105/2018 Sb.
Sdělení o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
106/2018 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 54
pdf 1509 kB
15. 6. 2018 107/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
108/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
109/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 55
pdf 5530 kB
15. 6. 2018 110/2018 Sb.
Vyhláška o tabákových nálepkách
 
Částka 56
pdf 327 kB
15. 6. 2018 111/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
112/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 5 nabývají účinnosti 1.6.2019.
113/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 4 nabývá účinnosti 15.6.2018. Ustanovení čl. I bodu 27 nabývá účinnosti 1.1.2021. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2019.
 
Částka 57
pdf 2679 kB
21. 6. 2018 114/2018 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
115/2018 Sb.
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
116/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
 
Částka 58
pdf 103 kB
21. 6. 2018 117/2018 Sb.
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky Pozn.: Ustanovení § 7 odst. 2 nabývá účinnosti 15.9.2018.
118/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 
Částka 59
pdf 894 kB
21. 6. 2018 119/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
120/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
121/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 60
pdf 1033 kB
21. 6. 2018 122/2018 Sb.
Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
 
Částka 61
pdf 38 MB
21. 6. 2018 123/2018 Sb.
Nařízení o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 
Částka 62
pdf 336 kB
22. 6. 2018 124/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
 
Částka 63
pdf 1534 kB
22. 6. 2018 125/2018 Sb.
Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
 
Částka 64
pdf 207 kB
22. 6. 2018 126/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 10 až 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 a 25 nabývají účinnosti 1.1.2019.
 
Částka 65
pdf 1239 kB
28. 6. 2018 127/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 36, 39, 41, 43 a 45 nabývají účinnosti 1.7.2018, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2019.
 
Částka 66
pdf 229 kB
28. 6. 2018 128/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
129/2018 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
130/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
131/2018 Sb.
Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
 
Částka 67
pdf 456 kB
28. 6. 2018 132/2018 Sb.
Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin Pozn.: Ustanovení § 2, 3, § 7 odst. 2 a § 10 nabývají účinnosti 1.1.2020.
 
Částka 68
pdf 92 kB
28. 6. 2018 133/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
134/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
 
Částka 69
pdf 2397 kB
29. 6. 2018 135/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 70
pdf 104 kB
9. 7. 2018 136/2018 Sb.
Nařízení o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
 
Částka 71
pdf 107 kB
9. 7. 2018 137/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 6, 13 až 15, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 36 až 38, 40 a 41nabývají účinnosti 1.11.2018.
 
Částka 72
pdf 961 kB
12. 7. 2018 138/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
139/2018 Sb.
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků Pozn.: Tato vyhláška nabývá účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
 
Částka 73
pdf 9597 kB
12. 7. 2018 140/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
141/2018 Sb.
Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
 
Částka 74
pdf 105 kB
12. 7. 2018 142/2018 Sb.
Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
 
Částka 75
pdf 12 MB
26. 7. 2018 143/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 76
pdf 303 kB
26. 7. 2018 144/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
145/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
146/2018 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea
 
Částka 77
pdf 139 kB
26. 7. 2018 147/2018 Sb.
Nařízení o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023
148/2018 Sb.
Sdělení o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
 
Částka 78
pdf 304 kB
2. 8. 2018 149/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
150/2018 Sb.
Sdělení , kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
 
Částka 79
pdf 170 kB
3. 8. 2018 151/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky Pozn.: Ustasnovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 1.9.2020.
 
Částka 80
pdf 404 kB
3. 8. 2018 152/2018 Sb.
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
153/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
154/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
 
Částka 81
pdf 107 kB
9. 8. 2018 155/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
156/2018 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
157/2018 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
 
Částka 82
pdf 11 MB
9. 8. 2018 158/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
159/2018 Sb.
Sdělení o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
 
Částka 83
pdf 198 kB
9. 8. 2018 160/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
161/2018 Sb.
Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
162/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 84
pdf 111 kB
9. 8. 2018 163/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 85
pdf 399 kB
14. 8. 2018 164/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
165/2018 Sb.
Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
166/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 86
pdf 120 kB
16. 8. 2018 167/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Čl. II nabývá účinnosti 1.9.2020.
168/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
169/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6, pokud jde o § 2e, nabývá účinnosti 1.8.2019. Ustanovení části páté nabývá účinnosti1.9.2018.
 
Částka 87
pdf 314 kB
16. 8. 2018 170/2018 Sb.
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
171/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
 
Částka 88
pdf 271 kB
16. 8. 2018 172/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 34 a 43 nabývají účinnosti 1.1. 2019 a ustanovení čl. I bodů 13, 21, 38, 39 a 45 nabývají účinnosti 1.1.2020.
173/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
174/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
175/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
176/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
177/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
178/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Část pátá nabývá účinnosti 1.10.2018.
179/2018 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
180/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
181/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
 
Částka 89
pdf 19 MB
23. 8. 2018 183/2018 Sb.
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 
Částka 90
pdf 2704 kB
23. 8. 2018 184/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
185/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
186/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 91
pdf 1822 kB
29. 8. 2018 187/2018 Sb.
Nařízení o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
188/2018 Sb.
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
 
Částka 92
pdf 1384 kB
29. 8. 2018 189/2018 Sb.
Nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
190/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 93
pdf 88 kB
31. 8. 2018 191/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 a čl. II bodu 2 nabývají účinnosti 1.1.2019.
 
Částka 94
pdf 28 MB
31. 8. 2018 192/2018 Sb.
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 95
pdf 196 kB
5. 9. 2018 193/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o § 40 odst. 6, a ustanovení čl. I bodů 11 až 16, 108 a 137 a článku V nabývají účinnosti 1.4.2019.
 
Částka 96
pdf 4123 kB
5. 9. 2018 194/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
195/2018 Sb.
Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
 
Částka 97
pdf 98 kB
12. 9. 2018 196/2018 Sb.
Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
 
Částka 98
pdf 297 kB
12. 9. 2018 197/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
198/2018 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Rabí" po 5 000 Kč
 
Částka 99
pdf 2191 kB
14. 9. 2018 199/2018 Sb.
Nařízení o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
200/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 100
pdf 8427 kB
14. 9. 2018 201/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 101
pdf 160 kB
20. 9. 2018 202/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
203/2018 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
 
Částka 102
pdf 105 kB
20. 9. 2018 204/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 37, pokud jde o § 38b písm. c) bod 2, nabývá účinnosti 9.2.2019.
205/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 103
pdf 205 kB
21. 9. 2018 206/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
 
Částka 104
pdf 6166 kB
27. 9. 2018 207/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
 
Částka 105
pdf 121 kB
27. 9. 2018 208/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
209/2018 Sb.
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
210/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2020.
 
Částka 106
pdf 43 MB
27. 9. 2018 211/2018 Sb.
Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
 
Částka 107
pdf 100 kB
27. 9. 2018 212/2018 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
213/2018 Sb.
Nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
214/2018 Sb.
Nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
215/2018 Sb.
Sdělení o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020
 
Částka 108
pdf 181 kB
4. 10. 2018 216/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 až 3 nabývají účinnosti 1.3.2019.
217/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
218/2018 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 109
pdf 97 kB
4. 10. 2018 219/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
220/2018 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 110
pdf 232 MB
9. 10. 2018 221/2018 Sb.
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
 
Částka 111
pdf 267 kB
9. 10. 2018 222/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
223/2018 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
224/2018 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
 
Částka 112
pdf 501 kB
9. 10. 2018 225/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
226/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
 
Částka 113
pdf 611 kB
12. 10. 2018 227/2018 Sb.
Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
RS02/2018
Sdělení o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.
 
Částka 114
pdf 215 kB
16. 10. 2018 228/2018 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
229/2018 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
230/2018 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
 
Částka 115
pdf 206 kB
16. 10. 2018 231/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
 
Částka 116
pdf 1793 kB
18. 10. 2018 232/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 117
pdf 3104 kB
18. 10. 2018 233/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
 
Částka 118
pdf 1496 kB
18. 10. 2018 234/2018 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
235/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
 
Částka 119
pdf 1016 kB
23. 10. 2018 236/2018 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
237/2018 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
238/2018 Sb.
Sdělení ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
 
Částka 120
pdf 258 kB
25. 10. 2018 239/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
240/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
 
Částka 121
pdf 8543 kB
25. 10. 2018 241/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
242/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
243/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 122
pdf 3749 kB
25. 10. 2018 244/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 123
pdf 39 MB
29. 10. 2018 245/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 124
pdf 880 kB
29. 10. 2018 246/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
247/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 125
pdf 1655 kB
31. 10. 2018 248/2018 Sb.
Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
249/2018 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
 
Částka 126
pdf 10 MB
7. 11. 2018 250/2018 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
 
Částka 127
pdf 4158 kB
7. 11. 2018 251/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 
Částka 128
pdf 197 kB
7. 11. 2018 252/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
253/2018 Sb.
Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
 
Částka 129
pdf 308 kB
9. 11. 2018 254/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
255/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
256/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 1.7.2020.
 
Částka 130
pdf 14 MB
15. 11. 2018 257/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
258/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 5 nabývá účinnosti 1.1.2019.
259/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 
Částka 131
pdf 720 kB
15. 11. 2018 260/2018 Sb.
Sdělení o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
 
Částka 132
pdf 3672 kB
15. 11. 2018 261/2018 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 133
pdf 86 kB
20. 11. 2018 262/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 134
pdf 344 kB
23. 11. 2018 263/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
264/2018 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 135
pdf 94 kB
29. 11. 2018 265/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
266/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
267/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
 
Částka 136
pdf 18 MB
29. 11. 2018 268/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 6 až 10 a 12 nabývají účinnosti dnem 1.12. 2018. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 15.2.2019.
 
Částka 137
pdf 15 MB
7. 12. 2018 269/2018 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
270/2018 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
271/2018 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
272/2018 Sb.
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 138
pdf 217 kB
7. 12. 2018 273/2018 Sb.
Nařízení kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
274/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
275/2018 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
276/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 139
pdf 211 kB
7. 12. 2018 277/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
278/2018 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %
 
Částka 140
pdf 467 kB
7. 12. 2018 279/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
 
Částka 141
pdf 100 kB
13. 12. 2018 280/2018 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
281/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
 
Částka 142
pdf 6117 kB
13. 12. 2018 282/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 6 nabývají účinnosti dnem 1. 1.2020.
283/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 386 kB
13. 12. 2018 284/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
285/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
286/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části druhé nabývají účinnosti 28.12.2018. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2019.
287/2018 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 144
pdf 291 kB
13. 12. 2018 288/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
289/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 145
pdf 95 kB
13. 12. 2018 290/2018 Sb.
Nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
291/2018 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 
Částka 146
pdf 105 kB
13. 12. 2018 292/2018 Sb.
Nařízení ,kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 a 6 nabývají účinnosti 1.1.2020.
293/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 147
pdf 2274 kB
20. 12. 2018 294/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
295/2018 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
 
Částka 148
pdf 816 kB
20. 12. 2018 296/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti 1.7.2019.
297/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
 
Částka 149
pdf 3004 kB
20. 12. 2018 298/2018 Sb.
Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
299/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 150
pdf 59 MB
20. 12. 2018 300/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
 
Částka 151
pdf 27 MB
20. 12. 2018 301/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
302/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
 
Částka 152
pdf 167 kB
20. 12. 2018 303/2018 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
304/2018 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
305/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 153
pdf 197 kB
20. 12. 2018 306/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
307/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
308/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
309/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 154
pdf 263 kB
20. 12. 2018 310/2018 Sb.
Vyhláška o krajských normativech
311/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
312/2018 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
313/2018 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
 
Částka 155
pdf 1149 kB
20. 12. 2018 314/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
315/2018 Sb.
Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
 
Částka 156
pdf 94 kB
20. 12. 2018 316/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
317/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
318/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
319/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 157
pdf 118 kB
20. 12. 2018 320/2018 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
321/2018 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
322/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
323/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
324/2018 Sb.
Nařízení o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
325/2018 Sb.
Nařízení o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
 
Částka 158
pdf 2776 kB
28. 12. 2018 326/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 54, pokud jde o § 52 odst. 6 písm. b), a čl. I bodu 55, pokud jde o § 52 odst. 9 písm. b), nabývají účinnosti 1.2.2019 a ustanovení čl. I bodu 59 a čl. I bodu 65 nabývají účinnosti 1.7.2019.
 
Částka 159
pdf 400 kB
28. 12. 2018 327/2018 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
328/2018 Sb.
Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
 
Částka 160
pdf 145 kB
28. 12. 2018 329/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
330/2018 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
331/2018 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 161
pdf 94 kB
28. 12. 2018 332/2018 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
333/2018 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
334/2018 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 162
pdf 99 kB
31. 12. 2018 335/2018 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. VI a VII nabývají účinnosti 31.12.2018. Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti 1.7.2019. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2019.
 
Částka 163
pdf 3443 kB
31. 12. 2018 336/2018 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019