Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2019

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 346 kB
7. 1. 2019 1/2019 Sb.
Nařízení o oborech státní služby
2/2019 Sb.
Vyhláška o evidenci krytých bloků
 
Částka 2
pdf 173 kB
10. 1. 2019 3/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 10.1.2019. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.2.2019.
5/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 
Částka 3
pdf 134 kB
17. 1. 2019 6/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1.2.2019.
7/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
8/2019 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
 
Částka 4
pdf 84 kB
17. 1. 2019 9/2019 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
 
Částka 5
pdf 6321 kB
18. 1. 2019 10/2019 Sb.
Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat Pozn.: Ustanovení § 2 nabývá účinnosti 1.4.2019. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2019.
 
Částka 6
pdf 310 kB
18. 1. 2019 11/2019 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
12/2019 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
13/2019 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
14/2019 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
15/2019 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
 
Částka 7
pdf 1676 kB
21. 1. 2019 16/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 8
pdf 137 kB
24. 1. 2019 17/2019 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %
18/2019 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
19/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
 
Částka 9
pdf 378 kB
24. 1. 2019 20/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
21/2019 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
 
Částka 10
pdf 242 kB
29. 1. 2019 22/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
23/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
24/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
 
Částka 11
pdf 92 kB
1. 2. 2019 25/2019 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
26/2019 Sb.
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
27/2019 Sb.
Sdělení o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
 
Částka 12
pdf 4067 kB
7. 2. 2019 28/2019 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
29/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
30/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/ /2016 Sb.
 
Částka 13
pdf 171 kB
7. 2. 2019 31/2019 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 25 a 34 nabývají účinnosti 1.6.2022. Ustanovení části třetí nabývají účinnosti 1.11.2019. Ustanovení části páté nabývají účinnosti 7.2.2019. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2019.
32/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 14
pdf 117 kB
12. 2. 2019 33/2019 Sb.
Nařízení o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
34/2019 Sb.
Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
 
Částka 15
pdf 192 kB
14. 2. 2019 35/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1.3.2019.
36/2019 Sb.
Nařízení o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 16
pdf 137 kB
14. 2. 2019 37/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 17
pdf 988 kB
15. 2. 2019 38/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
39/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
40/2019 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
41/2019 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 18
pdf 92 kB
15. 2. 2019 42/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 5 nabývají účinnosti 1 .1 2020.
43/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
 
Částka 19
pdf 167 kB
15. 2. 2019 44/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 2.3.2019. Ustanovení čl. I bodu 35, pokud jde o písmeno j) bod 1, a bodu 36, pokud jde o odstavec 16 písm. a) body 1 a 2 a písm. b) a odstavce 17, 18, 21 nabývají účinnosti 1.1.2020 a ustanovení čl. I bodů 3, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 a čl. III nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
45/2019 Sb.
Zákon . kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2020.
46/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
47/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 6, 8, 9 a 10 nabývají účinnosti 1.7.2019.
48/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
49/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
50/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 20
pdf 3700 kB
21. 2. 2019 51/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 21
pdf 97 kB
21. 2. 2019 52/2019 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %
53/2019 Sb.
Sdělení o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
 
Částka 22
pdf 133 kB
21. 2. 2019 54/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
55/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
56/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
 
Částka 23
pdf 729 kB
26. 2. 2019 57/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
58/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
59/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
60/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
61/2019 Sb.
Sdělení o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
 
Částka 24
pdf 301 kB
28. 2. 2019 62/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
Částka 25
pdf 450 kB
28. 2. 2019 63/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
64/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
 
Částka 26
pdf 179 kB
7. 3. 2019 65/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 27
pdf 98 kB
7. 3. 2019 66/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 28
pdf 91 kB
8. 3. 2019 67/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu Pozn.: Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
68/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
69/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 29
pdf 3565 kB
14. 3. 2019 70/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
71/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 30
pdf 11 MB
14. 3. 2019 72/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 31
pdf 21 MB
14. 3. 2019 73/2019 Sb.
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
 
Částka 32
pdf 122 kB
14. 3. 2019 74/2019 Sb.
Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie Pozn.: Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. Zákon pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31. prosince 2020, tento zákon, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 6, § 9, § 12 odst. 2, § 18 až 21 a § 23 odst. 3, pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2020.
 
Částka 33
pdf 2572 kB
19. 3. 2019 75/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 34
pdf 88 kB
19. 3. 2019 76/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
 
Částka 35
pdf 177 kB
21. 3. 2019 77/2019 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %
78/2019 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %
 
Částka 36
pdf 192 kB
21. 3. 2019 79/2019 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
 
Částka 37
pdf 311 kB
27. 3. 2019 80/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI bodů 4 a 16, čl. VII bodů 5 a 6, 14 až 29, 37 a 58 až 63 a čl. VIII nabývají účinnosti 27.3.2019, ustanovení čl. I bodu 11, čl. V bodů 27 a 104 a čl. VII bodu 40 nabývají účinnosti 1.1.2020, ustanovení čl. V bodů 112, 238 až 243 nabývají účinnosti 1.1.2021. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.4.2019.
 
Částka 38
pdf 11 MB
27. 3. 2019 81/2019 Sb.
Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
82/2019 Sb.
Vyhláška o tabákových nálepkách
 
Částka 39
pdf 9531 kB
27. 3. 2019 83/2019 Sb.
Nařízení o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
84/2019 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 
Částka 40
pdf 100 kB
27. 3. 2019 85/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 12 nabývá účinnosti 1.4.2019. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.7.2019.
86/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 
Částka 41
pdf 2358 kB
29. 3. 2019 87/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
88/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
89/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
Částka 42
pdf 97 kB
2. 4. 2019 90/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
91/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
92/2019 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
93/2019 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
94/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
 
Částka 43
pdf 284 kB
5. 4. 2019 95/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
96/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
 
Částka 44
pdf 116 kB
9. 4. 2019 97/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
98/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
99/2019 Sb.
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
100/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 45
pdf 99 kB
12. 4. 2019 101/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
102/2019 Sb.
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
103/2019 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
104/2019 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 20018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
105/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 46
pdf 245 kB
16. 4. 2019 106/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 84 a 85 nabývají účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.
107/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
108/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5
109/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
 
Částka 47
pdf 398 kB
24. 4. 2019 110/2019 Sb.
Zákon o zpracování osobních údajů
111/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 
Částka 48
pdf 1963 kB
24. 4. 2019 112/2019 Sb.
Nařízení o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
113/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 49
pdf 5346 kB
26. 4. 2019 114/2019 Sb.
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
 
Částka 50
pdf 117 kB
2. 5. 2019 115/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
116/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
117/2019 Sb.
Sdělení o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 
Částka 51
pdf 1085 kB
14. 5. 2019 118/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
119/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
 
Částka 52
pdf 134 kB
16. 5. 2019 120/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
121/2019 Sb.
Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
122/2019 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
123/2019 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
124/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
 
Částka 53
pdf 276 kB
16. 5. 2019 125/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
126/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
127/2019 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč
 
Částka 54
pdf 31 MB
22. 5. 2019 128/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.6.2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 2 a bodu 3, pokud jde o tabulku č. 6, které nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16.4.2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES v Úředním věstníku Evropské unie.
 
Částka 55
pdf 185 kB
24. 5. 2019 129/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
 
Částka 56
pdf 802 kB
24. 5. 2019 130/2019 Sb.
Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
 
Částka 57
pdf 3524 kB
28. 5. 2019 131/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
132/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
 
Částka 58
pdf 91 kB
30. 5. 2019 133/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
134/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 59
pdf 41 MB
4. 6. 2019 135/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97 nabývají účinnosti 4.12.2019. Ustanovení čl. I bodů 88, 93, 94 a 95 nabývají účinnosti 1.1.2020.
136/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
137/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 17 nabývají účinnosti 4.12.2019.
138/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
139/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 12 nabývá účinnosti 4.12.2019.
 
Částka 60
pdf 334 kB
4. 6. 2019 140/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
141/2019 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
142/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
 
Částka 61
pdf 98 kB
13. 6. 2019 143/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
144/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
145/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 62
pdf 555 kB
19. 6. 2019 146/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 2 a 26 nabývají účinnosti 22.7.2019. Ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25 nabývají účinnosti 1.3.2020.
147/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
 
Částka 63
pdf 305 kB
27. 6. 2019 148/2019 Sb.
Nařízení o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 20 nabývá účinnosti 1.8.2022.
 
Částka 64
pdf 1261 kB
27. 6. 2019 149/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
150/2019 Sb.
Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
151/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel
152/2019 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
153/2019 Sb.
Sdělení o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
154/2019 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
155/2019 Sb.
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
 
Částka 65
pdf 105 kB
27. 6. 2019 156/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 60 nabývá účinnosti 1.1.2020.
 
Částka 66
pdf 247 kB
27. 6. 2019 157/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
158/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
 
Částka 67
pdf 118 kB
27. 6. 2019 159/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 68
pdf 3110 kB
27. 6. 2019 160/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. Pozn.: Body 2 a 3 nabývají účinnosti 14.12.2019.
 
Částka 69
pdf 3420 kB
27. 6. 2019 161/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
 
Částka 70
pdf 85 kB
27. 6. 2019 162/2019 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 71
pdf 174 kB
1. 7. 2019 163/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
164/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Pozn.: Ustanovení čl. IV a čl. V nabývají účinnosti 1.7.2019. Ustanovení čl. I bodů 22 a 24 nabývají účinnosti 1.1.2022. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2020.
165/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 72
pdf 2248 kB
4. 7. 2019 166/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
 
Částka 73
pdf 220 kB
9. 7. 2019 167/2019 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %
168/2019 Sb.
Sdělení . jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %
169/2019 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %
 
Částka 74
pdf 124 MB
11. 7. 2019 170/2019 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
 
Částka 75
pdf 2003 kB
11. 7. 2019 171/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
172/2019 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
173/2019 Sb.
Nález ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 76
pdf 3229 kB
11. 7. 2019 174/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
175/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
 
Částka 77
pdf 260 kB
16. 7. 2019 176/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 168 a 173 a čl. II bodu 7 nabývají účinnosti 1.9.2019. Ustanovení čl. I bodu 149, pokud jde o § 155a, nabývá účinnosti 1.7.2020. Ustanovení čl. I bodu 149, pokud jde o § 155b, bodů 152 a 154 nabývají účinnosti 1.1.2021.
177/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
178/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
179/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 78
pdf 155 kB
19. 7. 2019 180/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 nabývají účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
181/2019 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
182/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
183/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
 
Částka 79
pdf 1128 kB
25. 7. 2019 184/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
185/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
186/2019 Sb.
Nález ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 
Částka 80
pdf 472 kB
25. 7. 2019 187/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
 
Částka 81
pdf 731 kB
31. 7. 2019 188/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 82
pdf 96 kB
31. 7. 2019 189/2019 Sb.
Nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
 
Částka 83
pdf 5157 kB
8. 8. 2019 190/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
191/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
192/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
193/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
194/2019 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 84
pdf 1739 kB
8. 8. 2019 195/2019 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
196/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství Pozn.: Ustanovení čl. IV nabývají účinnosti 1.12020. Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti 1.9.2020.
197/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
198/2019 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
 
Částka 85
pdf 269 kB
15. 8. 2019 199/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
200/2019 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
201/2019 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 86
pdf 106 kB
15. 8. 2019 202/2019 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
203/2019 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů