Stejnopis sbírky zákonů
České republiky.

Ročník 2020

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 122 kB
3. 1. 2020 1/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66 nabývají účinnosti 3.1.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2021.
2/2020 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 2
pdf 12 MB
10. 1. 2020 3/2020 Sb.
Zákon . kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
4/2020 Sb.
Vyhláška o energetických specialistech
 
Částka 3
pdf 21 MB
10. 1. 2020 5/2020 Sb.
Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Pozn.: Ustanovení § 4, 5 a příloha č. 2 k této vyhlášce pozbývají platnosti uplynutím dne 13.12.2020.
6/2020 Sb.
Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
7/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
8/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
9/2020 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 4
pdf 372 kB
14. 1. 2020 10/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
RS01/2020
Sdělení 1. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, a 2. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 362/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
11/2020 Sb.
Sdělení o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 
Částka 5
pdf 198 kB
17. 1. 2020 12/2020 Sb.
Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 5 až 8 a § 10, § 20, § 21 bodu 7, § 22 bodů 1, 2, 5 až 30, 32 až 60, 62, 69 až 72, 77, 78, 80 až 85, 91, 95 až 98, 100 až 104, 106, 107, 109 až 112, 114 až 121, § 23 bodů 1, 3 a 5 až 7 a § 25 bodu 2 nabývají účinnosti 1.2.2022, ustanovení § 15, § 16 bodů 2 až 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 s výjimkou § 6l odst. 2, § 16 bodů 51 až 53, § 17, § 22 bodů 61, 63 až 68, 73 až 76, 79, 86 až 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 a 123, § 23 bodů 2 a 4 a § 26 nabývají účinnosti 1.8.2020, ustanovení § 22 bodu 31 nabývá účinnosti 1.1.2025 a ustanovení § 16 bodu 34 § 6l odst. 2 nabývá účinnosti 1.1.2021.
 
Částka 6
pdf 225 kB
17. 1. 2020 13/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
14/2020 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
15/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
 
Částka 7
pdf 103 kB
24. 1. 2020 16/2020 Sb.
Nařízení o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
 
Částka 8
pdf 509 kB
27. 1. 2020 17/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
18/2020 Sb.
Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
 
Částka 9
pdf 731 kB
27. 1. 2020 19/2020 Sb.
Nařízení o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
20/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech Pozn.: Ustanovení bodů 3, 4 a 23 nabývají účinnosti 1.1.2021.
21/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
22/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti 11.2.2020.
 
Částka 10
pdf 91 kB
27. 1. 2020 23/2020 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
24/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
 
Částka 11
pdf 1530 kB
31. 1. 2020 25/2020 Sb.
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
26/2020 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
 
Částka 12
pdf 85 kB
3. 2. 2020 27/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
 
Částka 13
pdf 621 kB
6. 2. 2020 28/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 14
pdf 9550 kB
6. 2. 2020 29/2020 Sb.
Nařízení ,kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
30/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 15
pdf 111 kB
6. 2. 2020 31/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 6 nabývají účinnosti 1.1.2021.
32/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení bodu 22 nabývá účinnosti dnem 1.4.2020.
 
Částka 16
pdf 2937 kB
13. 2. 2020 37/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
34/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
33/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony Pozn.: Ustanovení části osmé nabývá účinnosti 1.7.2021.
36/2020 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky
35/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
 
Částka 17
pdf 98 kB
13. 2. 2020 38/2020 Sb.
Sdělení . jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 %
 
Částka 18
pdf 7027 kB
17. 2. 2020 39/2020 Sb.
Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 3.3.2020.
40/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 19
pdf 2060 kB
17. 2. 2020 41/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 18.1.2025, ustanovení čl. I bodů 7 a 8 nabývají účinnosti 21.2.2023, ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 21.2.2026, ustanovení čl. I bodu 11 nabývá účinnosti 17.1.2025 a ustanovení čl. I bodu 12 nabývá účinnosti 18.1.2023.
 
Částka 20
pdf 723 MB
24. 2. 2020 42/2020 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
 
Částka 21
pdf 638 kB
24. 2. 2020 43/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 22
pdf 1426 kB
26. 2. 2020 44/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
45/2020 Sb.
Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
49/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
52/2020 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
46/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti 12.3.2020.
48/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 44, pokud jde o § 6q odst. 8, bodu 52, bodu 55, pokud jde o § 9a odst. 2 písm. d), a bodu 58 nabývají účinnosti 1.1.2021.
51/2020 Sb.
Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
47/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7 a 8, čl. II, čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV nabývají účinnosti 12.3.2020. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1.7.2023.
50/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. (ve znění do 30.12.2019) nabývá tento zákon účinnosti 12.3.2020.
 
Částka 23
pdf 1868 kB
26. 2. 2020 54/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
53/2020 Sb.
Vyhláška ,kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
 
Částka 24
pdf 104 kB
28. 2. 2020 55/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
56/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
57/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
RS02/2020
Sdělení o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.
 
Částka 25
pdf 31 MB
5. 3. 2020 58/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
59/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
60/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 26
pdf 93 kB
5. 3. 2020 61/2020 Sb.
Nařízení o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
62/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
63/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
 
Částka 27
pdf 101 kB
5. 3. 2020 64/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
 
Částka 28
pdf 103 kB
12. 3. 2020 67/2020 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
65/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
66/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
 
Částka 29
pdf 216 kB
12. 3. 2020 68/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
 
Částka 30
pdf 87 kB
12. 3. 2020 69/2020 Sb.
Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů Pozn.: Usnesení vlády č. 194/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
 
Částka 31
pdf 123 kB
12. 3. 2020 73/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR) Pozn.: Usnesení vlády č. 200/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
70/2020 Sb.
Usnesení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky Pozn.: Usnesení vlády č. 197/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
72/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz kulturních a dalších akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 199/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
74/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (uzavření škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 201/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
71/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu z rizikových oblastí a cestování do rizikových oblastí) Pozn.: Usnesení vlády č. 198/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 32
pdf 106 kB
13. 3. 2020 78/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (nedělní jízdy kamionů) Pozn.: Usnesení vlády č. 205/2020. KCOVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
80/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (bazény, sportoviště, tržnice) Pozn.: Usnesení vlády č. 208/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
81/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (hlášení návratu z rizikových oblastí) Pozn.: Usnesení vlády č. 209/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
76/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz cestování z ČR a do ČR) Pozn.: Usnesení vlády č. 203/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
75/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
79/2020 Sb.
Usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Pozn.: Usnesení vlády č. 207/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
77/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích) Pozn.: Usnesení vlády č. 204/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 33
pdf 87 kB
14. 3. 2020 82/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb, stravovací služby, herny) Pozn.: Usnesení vlády č. 211/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 34
pdf 89 kB
15. 3. 2020 83/2020 Sb.
Nařízení o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 
Částka 35
pdf 132 kB
15. 3. 2020 84/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb, ubytovací služby...) Pozn.: Usnesení vlády č. 214/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
88/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (odklad hlasování v doplňovacích volbách do Senátu) Pozn.: Usnesení vlády č. 218/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
87/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů) Pozn.: Usnesení vlády č. 217/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
90/2020 Sb.
Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu Pozn.: Usnesení vlády č. 220/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
89/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let) Pozn.: Usnesení vlády č. 219/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
86/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené pro lékaře a farmaceuty) Pozn.: Usnesení vlády č. 216/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
85/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (pohyb osob na území ČR) Pozn.: Usnesení vlády č. 215/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 36
pdf 96 kB
17. 3. 2020 91/2020 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94/2020 Sb.
Sdělení o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
95/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
 
Částka 37
pdf 348 kB
16. 3. 2020 99/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (cizinci - poskytování ubytovacích služeb, krizová opatření) Pozn.: Usnesení vlády č. 241/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
RS03/2020
Sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
96/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (prodej textilu a galanterie, servis elektroniky) Pozn.: Usnesení vlády č. 238/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
98/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (doporučení osobám starším 70 let) Pozn.: Usnesení vlády č. 240/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
97/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (poskytování sociálních služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 239/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 38
pdf 221 kB
18. 3. 2020 101/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
100/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
102/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
 
Částka 39
pdf 458 kB
18. 3. 2020 103/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
 
Částka 40
pdf 89 kB
17. 3. 2020 105/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz jiné výdělečné činnosti pro příslušníky bezpečnostních sborů) Pozn.: Usnesení vlády č. 243/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
104/2020 Sb.
Nařízení o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 
Částka 41
pdf 93 kB
18. 3. 2020 107/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (prodloužení platnosti povolení k zaměstnání) Pozn.: Usnesení vlády č. 248/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
106/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (povinné ochranné prostředky dýchacích cest, nařízení pro pendlery) Pozn.: Usnesení vlády č. 247/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
108/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vyhrazená doba pro osoby starší 65 let v prodejnách potravin) Pozn.: Usnesení vlády č. 249/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
RS04/2020
Sdělení o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.
 
Částka 42
pdf 92 kB
19. 3. 2020 111/2020 Sb.
Usnesení o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. Pozn.: Usnesení vlády č. 266/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
112/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (knížka přeshraničního pracovníka, cizinci zaměstnaní v ČR) Pozn.: Usnesení vlády č. 267/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
110/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (realitní zprostředkování a činnost účetních poradců) Pozn.: Usnesení vlády č. 264/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
109/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (ošetřovné pro OSVČ) Pozn.: Usnesení vlády č. 262/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 43
pdf 324 kB
24. 3. 2020 114/2020 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
116/2020 Sb.
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
113/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
115/2020 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
117/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 4 (§ 12 odst. 2) nabývá účinnosti 1.1.2021.
118/2020 Sb.
Zákon kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
119/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu Pozn.: Ustanovení částí páté a sedmé nabývají účinnosti 1.4.2020. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.5.2020.
 
Částka 44
pdf 140 kB
23. 3. 2020 120/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
121/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 45
pdf 106 kB
23. 3. 2020 127/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zdravotní průkaz...) Pozn.: Usnesení vlády č. 280/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
123/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (odměna provozovateli informačního systému datových schránek) Pozn.: Usnesení vlády č. 275/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
124/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let) Pozn.: Usnesení vlády č. 276/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
125/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené ve zdravotnictví) Pozn.: Usnesení vlády č. 278/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
122/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky) Pozn.: Usnesení vlády č. 274/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
126/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (prodloužení omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 279/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
128/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky) Pozn.: Usnesení vlády č. 281/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 46
pdf 90 kB
26. 3. 2020 129/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 47
pdf 92 kB
26. 3. 2020 131/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 309/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
130/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek) Pozn.: Usnesení vlády č. 305/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
132/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky) Pozn.: Usnesení vlády č. 310/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 48
pdf 127 kB
27. 3. 2020 133/2020 Sb.
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
135/2020 Sb.
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
136/2020 Sb.
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
134/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
137/2020 Sb.
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
 
Částka 49
pdf 3108 kB
30. 3. 2020 138/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu Pozn.: Ustanovení bodu 18, pokud jde o § 9 odst. 3, nabývá účinnosti 1.4.2020. Ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 31.5.2020.
 
Částka 50
pdf 87 kB
30. 3. 2020 139/2020 Sb.
Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
 
Částka 51
pdf 105 kB
30. 3. 2020 141/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (nasazení vojáků v činné službě) Pozn.: Usnesení vlády č. 333/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
140/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury) Pozn.: Usnesení vlády č. 332/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
142/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky) Pozn.: Usnesení vlády č. 334/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 52
pdf 86 kB
31. 3. 2020 143/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zóny placeného stání) Pozn.: Usnesení vlády č. 352/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 53
pdf 89 kB
1. 4. 2020 144/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva vnitra) Pozn.: Usnesení vlády č. 369/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
145/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (subjekty kritické infrastruktury) Pozn.: Usnesení vlády č. 377/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 54
pdf 1180 kB
2. 4. 2020 146/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
147/2020 Sb.
Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 55
pdf 12 MB
8. 4. 2020 148/2020 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
149/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 56
pdf 102 kB
6. 4. 2020 153/2020 Sb.
Usnesení k informování o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 394/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
152/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví) Pozn.: Usnesení vlády č. 393/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
151/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky) Pozn.: Usnesení vlády č. 388/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
150/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky) Pozn.: Ustanovení I, III a VI nabývají účinnosti 14.4.2020. Usnesení vlády č. 387/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 57
pdf 90 kB
9. 4. 2020 154/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. Pozn.: Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.
155/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 58
pdf 111 kB
9. 4. 2020 156/2020 Sb.
Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Pozn.: Usnesení vlády č. 396/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
157/2020 Sb.
Usnesení o zrušení krizového opatření (zákaz čerpání dovolené ve zdravotnictví) Pozn.: Usnesení vlády č. 403/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
158/2020 Sb.
Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu Pozn.: Usnesení vlády č. 404/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 59
pdf 109 kB
14. 4. 2020 160/2020 Sb.
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
159/2020 Sb.
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
161/2020 Sb.
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 60
pdf 192 kB
15. 4. 2020 167/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 8 a 21 nabývají účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona.
162/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
163/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
165/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
166/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
168/2020 Sb.
Zákon ,kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 61
pdf 141 kB
15. 4. 2020 169/2020 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
170/2020 Sb.
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
171/2020 Sb.
Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Částka 62
pdf 91 kB
14. 4. 2020 173/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva vnitra) Pozn.: Usnesení vlády č. 415/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
174/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let) Pozn.: Usnesení vlády č. 416/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
172/2020 Sb.
Nařízení o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 63
pdf 99 kB
16. 4. 2020 175/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2022, 0,10 %
 
Částka 64
pdf 586 kB
17. 4. 2020 176/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 65
pdf 93 kB
17. 4. 2020 177/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 66
pdf 88 kB
17. 4. 2020 178/2020 Sb.
Usnesení o zrušení krizového opatření (uzavření škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 421/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
179/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let) Pozn.: Usnesení vlády č. 422/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 67
pdf 94 kB
21. 4. 2020 180/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
181/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
182/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
183/2020 Sb.
Sdělení o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 
Částka 68
pdf 99 kB
21. 4. 2020 184/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %
 
Částka 69
pdf 176 kB
24. 4. 2020 187/2020 Sb.
Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
188/2020 Sb.
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
186/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
189/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
190/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
192/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
185/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu Pozn.: Též označován jako "lex Voucher". COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
191/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu Pozn.: Též označován jako "lex COVID justice". COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 70
pdf 140 kB
23. 4. 2020 197/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (přítomnost žáků a studentů na vzdělávání) Pozn.: Usnesení vlády č. 455/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
195/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej, prodej služeb, trhy, autoškoly, ZOO...) Pozn.: Usnesení vlády č. 453/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
194/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (pobyt na veřejně dostupných místech, svatby, bohoslužby...) Pozn.: Usnesení vlády č. 452/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
196/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, trhy) Pozn.: Usnesení vlády č. 454/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
198/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (přítomnost žáků a studentů na vzdělávání) Pozn.: Usnesení vlády č. 456/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
193/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky) Pozn.: Usnesení vlády č. 443/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 71
pdf 5644 kB
27. 4. 2020 200/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
201/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
199/2020 Sb.
Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
 
Částka 72
pdf 91 kB
24. 4. 2020 202/2020 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
203/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vstup specialistů z Korejské republiky na území ČR) Pozn.: Usnesení vlády č. 458/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
204/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (změna pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 462/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 73
pdf 171 kB
27. 4. 2020 205/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 31 nabývá účinnosti 1.1.2021, ustanovení čl. I bodu 74 nabývá účinnosti 27.4.2021 a ustanovení čl. I bodu 87 nabývá účinnosti 27.4.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.5.2020.
206/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 74
pdf 101 kB
27. 4. 2020 208/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
207/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
209/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
210/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 75
pdf 88 kB
27. 4. 2020 211/2020 Sb.
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 76
pdf 89 kB
27. 4. 2020 213/2020 Sb.
Usnesení o zrušení krizového opatření (zóny placeného stání) Pozn.: Usnesení vlády č. 483/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
212/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 77
pdf 122 kB
29. 4. 2020 215/2020 Sb.
Nařízení o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
214/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 78
pdf 3455 kB
29. 4. 2020 216/2020 Sb.
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
 
Částka 79
pdf 114 kB
29. 4. 2020 217/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 80
pdf 113 kB
30. 4. 2020 222/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky) Pozn.: Usnesení vlády č. 495/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
218/2020 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
219/2020 Sb.
Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Pozn.: Usnesení vlády č. 485/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
220/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (přítomnost žáků a studentů na vzdělávání) Pozn.: Usnesení vlády č. 491/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
221/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (výjimka pro bohoslužbu k 75. výročí Pražského povstání) Pozn.: Usnesení vlády č. 492/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 81
pdf 112 kB
1. 5. 2020 224/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (stravovací služby, ubytovací služby, trhy, holičství, divadla...) Pozn.: Usnesení vlády č. 493/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
223/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (pobyt na veřejně dostupných místech, svatby, bohoslužby...) Pozn.: Usnesení vlády č. 490/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 82
pdf 108 kB
4. 5. 2020 225/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (letecká doprava s cestujícími na palubě přes hranice ČR) Pozn.: Usnesení vlády č. 506/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
226/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky) Pozn.: Usnesení vlády č. 511/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
227/2020 Sb.
Usnesení o zrušení krizového opatření (zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění poskytování péče) Pozn.: Usnesení vlády č. 512/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 83
pdf 100 kB
6. 5. 2020 231/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
230/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
228/2020 Sb.
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
229/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7 až 10 nabývají účinnosti 1.10.2020 a ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti 1.1.2021. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 84
pdf 229 kB
7. 5. 2020 233/2020 Sb.
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
232/2020 Sb.
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 85
pdf 86 kB
7. 5. 2020 234/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 86
pdf 87 kB
7. 5. 2020 235/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (změna pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 521/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 87
pdf 86 kB
11. 5. 2020 236/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (posouzení zdravotní způsobilosti, pracovnělékařské prohlídky) Pozn.: Usnesení vlády č. 538/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 88
pdf 1468 kB
12. 5. 2020 237/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
238/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
239/2020 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Bečov nad Teplou" po 5 000 Kč
 
Částka 89
pdf 115 kB
12. 5. 2020 240/2020 Sb.
Rozhodnutí , kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
241/2020 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
242/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 
Částka 90
pdf 386 kB
13. 5. 2020 243/2020 Sb.
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
244/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
245/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
246/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 91
pdf 99 kB
19. 5. 2020 247/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
248/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
249/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
250/2020 Sb.
Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
 
Částka 92
pdf 1215 kB
22. 5. 2020 251/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
252/2020 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
253/2020 Sb.
Nález o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
 
Částka 93
pdf 7281 kB
27. 5. 2020 254/2020 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 94
pdf 366 kB
27. 5. 2020 255/2020 Sb.
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů Pozn.: Ustanovení § 3, 4 a § 5 bodu 4 nabývají účinnosti 1.6.2020. Ustanovení § 2 a § 5 bodů 1 až 3 nabývají účinnosti1.9.2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
256/2020 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 
Částka 95
pdf 382 MB
2. 6. 2020 257/2020 Sb.
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
 
Částka 96
pdf 312 kB
2. 6. 2020 258/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
259/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
260/2020 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
 
Částka 97
pdf 127 kB
2. 6. 2020 261/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
262/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
263/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 98
pdf 52 MB
5. 6. 2020 264/2020 Sb.
Vyhláška o energetické náročnosti budov Pozn.: Ustanovení § 4 odst. 1 věty třetí nabývá účinnosti 1.1.2023.
 
Částka 99
pdf 246 kB
4. 6. 2020 265/2020 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
266/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
267/2020 Sb.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
 
Částka 100
pdf 560 kB
5. 6. 2020 268/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
 
Částka 101
pdf 395 kB
11. 6. 2020 269/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 102
pdf 179 kB
11. 6. 2020 270/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
271/2020 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
272/2020 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
 
Částka 103
pdf 91 kB
16. 6. 2020 273/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
274/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
 
Částka 104
pdf 178 kB
19. 6. 2020 275/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %
276/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, CPI %
 
Částka 105
pdf 4170 kB
19. 6. 2020 277/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
278/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
 
Částka 106
pdf 232 kB
19. 6. 2020 279/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 107
pdf 8672 kB
23. 6. 2020 280/2020 Sb.
Nařízení o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
281/2020 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 
Částka 108
pdf 282 kB
26. 6. 2020 282/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
283/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
284/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83 nabývají účinnosti 11.7.2020. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.10.2020. Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti 30.9.2025.
285/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 32, 33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II bodů 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bodu 11 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2021.
 
Částka 109
pdf 2094 kB
26. 6. 2020 286/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 110
pdf 2639 kB
26. 6. 2020 287/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
 
Částka 111
pdf 183 kB
24. 6. 2020 288/2020 Sb.
Zákon , kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Pozn.: Tento zákon pozbývá platnosti nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 (č. 600/2020Sb.).
289/2020 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
290/2020 Sb.
Sdělení o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
291/2020 Sb.
Sdělení o vydání cenového rozhodnutí
292/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
 
Částka 112
pdf 21 MB
30. 6. 2020 293/2020 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 
Částka 113
pdf 9 MB
30. 6. 2020 294/2020 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
295/2020 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
296/2020 Sb.
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 
Částka 114
pdf 34 MB
30. 6. 2020 297/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů č. 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70 nabývají účinnosti 1.9.2020.
298/2020 Sb.
Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání Pozn.: Ustanovení § 3 písm. j) nabývá účinnosti 1.9.2020.
 
Částka 115
pdf 161 kB
30. 6. 2020 299/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
300/2020 Sb.
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení § 6 nabývá účinnosti 1.9.2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
301/2020 Sb.
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 116
pdf 8575 kB
30. 6. 2020 302/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
 
Částka 117
pdf 19 MB
30. 6. 2020 303/2020 Sb.
Vyhláška ,kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 20 nabývá účinnosti 1.10.2020.
 
Částka 118
pdf 1896 kB
30. 6. 2020 304/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 119
pdf 10 MB
30. 6. 2020 305/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 120
pdf 97 kB
30. 6. 2020 306/2020 Sb.
Nařízení o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
 
Částka 121
pdf 304 kB
1. 7. 2020 307/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 
Částka 122
pdf 90 kB
1. 7. 2020 308/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
309/2020 Sb.
Sdělení o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
 
Částka 123
pdf 2644 kB
8. 7. 2020 311/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
310/2020 Sb.
Vyhláška . kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
312/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 
Částka 124
pdf 3418 kB
14. 7. 2020 313/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 125
pdf 685 kB
14. 7. 2020 314/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
 
Částka 126
pdf 166 kB
14. 7. 2020 315/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
316/2020 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
317/2020 Sb.
Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 
Částka 127
pdf 104 kB
15. 7. 2020 319/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
320/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
321/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
318/2020 Sb.
Nařízení o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 128
pdf 109 kB
15. 7. 2020 322/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády Pozn.: Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti 1.1. 2021.
 
Částka 129
pdf 90 kB
16. 7. 2020 323/2020 Sb.
Zákon ,kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 130
pdf 6722 kB
22. 7. 2020 324/2020 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 
Částka 131
pdf 688 kB
22. 7. 2020 325/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
 
Částka 132
pdf 1570 kB
29. 7. 2020 326/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
327/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
 
Částka 133
pdf 6710 kB
31. 7. 2020 328/2020 Sb.
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
329/2020 Sb.
Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
330/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
 
Částka 134
pdf 311 kB
6. 8. 2020 331/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
332/2020 Sb.
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
333/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
334/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
335/2020 Sb.
Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
336/2020 Sb.
Zákon ,kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 135
pdf 293 kB
11. 8. 2020 338/2020 Sb.
Zákon ,kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
337/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. III bodů 12, 13 a 15 nabývají účinnosti 23.5.2021.
339/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 44, 48 až 50 nabývají účinnosti 1.7.2021.
 
Částka 136
pdf 95 kB
11. 8. 2020 340/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
341/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
342/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 137
pdf 463 kB
14. 8. 2020 343/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění Pozn.: Ustanovení čl. I bod 6, čl. IV bodů 38 až 43 a čl. V bodu 3 nabývají účinnosti 1.1.2022. Ustanovení čl. VI až VIII nabývají účinnosti 29.8.2020 (s přihlédnutím k § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění do 30.12.2019). Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2020.
 
Částka 138
pdf 377 kB
14. 8. 2020 344/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 8 nabývají účinnosti 1.9.2020. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.4.2021.
345/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
346/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
 
Částka 139
pdf 1012 kB
20. 8. 2020 347/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
348/2020 Sb.
Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
 
Částka 140
pdf 126 kB
24. 8. 2020 349/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
350/2020 Sb.
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 141
pdf 102 kB
28. 8. 2020 351/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %
352/2020 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
353/2020 Sb.
Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 
Částka 142
pdf 167 kB
28. 8. 2020 354/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 143
pdf 16 MB
28. 8. 2020 355/2020 Sb.
Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 3 a § 13 a 14 pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti přímo použitelných předpisů Evropské unie vydaných podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU upravujících informace, které mají být poskytnuty orgánu dohledu při žádosti o povolení k činnosti úvěrové instituce a k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové instituci.
 
Částka 144
pdf 99 kB
28. 8. 2020 356/2020 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
357/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 145
pdf 17 MB
31. 8. 2020 358/2020 Sb.
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
Částka 146
pdf 374 kB
4. 9. 2020 359/2020 Sb.
Vyhláška o měření elektřiny Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 3 písm. b), § 4 odst. 4 písm. b), § 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 5, § 6 odst. 1, § 6 odst. 4, § 8 odst. 1, § 9 odst. 3, § 10 odst. 3, § 13 odst. 3 písm. a) a b) a § 13 odst. 4 nabývají účinnosti 1.7.2024 a ustanovení § 5 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 3, § 11 odst. 4 nabývají účinnosti 1.7.2027.
360/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2022 a ustanovení čl. I bodu 3 nabývá účinnosti 1.1.2023.
 
Částka 147
pdf 100 kB
4. 9. 2020 361/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
362/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 4 nabývá účinnosti 1.1.2024.
363/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2024.
364/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 148
pdf 1355 kB
4. 9. 2020 365/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
366/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
 
Částka 149
pdf 92 kB
10. 9. 2020 367/2020 Sb.
Nařízení o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
368/2020 Sb.
Sdělení o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
369/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 150
pdf 5408 kB
17. 9. 2020 370/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
371/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 151
pdf 90 kB
17. 9. 2020 372/2020 Sb.
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 Pozn.: Ustanovení § 2 nabývá účinnosti 1.1.2021.
373/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
 
Částka 152
pdf 306 kB
22. 9. 2020 374/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
375/2020 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Buchlov" po 5 000 Kč
376/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
377/2020 Sb.
Sdělení o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
378/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
 
Částka 153
pdf 1503 kB
22. 9. 2020 379/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 
Částka 154
pdf 102 kB
25. 9. 2020 380/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
381/2020 Sb.
Nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
382/2020 Sb.
Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
383/2020 Sb.
Nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
384/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
385/2020 Sb.
Sdělení o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
 
Částka 155
pdf 99 kB
25. 9. 2020 386/2020 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy Pozn.: Ustanovení čl. III a IV nabývají účinnosti 1.1.2021.
 
Částka 156
pdf 90 kB
30. 9. 2020 387/2020 Sb.
Nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
388/2020 Sb.
Nařízení o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
 
Částka 157
pdf 180 kB
30. 9. 2020 389/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX %
390/2020 Sb.
Sdělení , jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI %
 
Částka 159
pdf 45 MB
6. 10. 2020 393/2020 Sb.
Vyhláška o digitální technické mapě kraje Pozn.: Ustanovení § 8 nabývá účinnosti 1.1.2023. Ostatní ustanovení vyhlášky nabývají účinnosti 1.7.2023.
 
Částka 160
pdf 1019 kB
6. 10. 2020 394/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
395/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
396/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
 
Částka 161
pdf 237 MB
13. 10. 2020 397/2020 Sb.
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
 
Částka 162
pdf 123 kB
8. 10. 2020 399/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...) Pozn.: Usnesení vlády č. 995/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
402/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 998/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
400/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...) Pozn.: Usnesení vlády č. 996/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
401/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 997/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
398/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů) Pozn.: Usnesení vlády č. 994/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 163
pdf 204 kB
13. 10. 2020 403/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
404/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
 
Částka 164
pdf 13 MB
13. 10. 2020 405/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. III nabývá účinnosti 1.1.2021.
 
Částka 165
pdf 198 kB
13. 10. 2020 406/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
 
Částka 166
pdf 256 kB
12. 10. 2020 413/2020 Sb.
Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb Pozn.: Usnesení vlády č. 1029/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
409/2020 Sb.
Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu Pozn.: Usnesení vlády č. 1023/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
407/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...) Pozn.: Usnesení vlády č. 1021/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
408/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1022/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
410/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek) Pozn.: Usnesení vlády č. 1026/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
412/2020 Sb.
Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Pozn.: Usnesení vlády č. 1028/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
414/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance) Pozn.: Usnesení vlády č. 1033/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
411/2020 Sb.
Usnesení o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu Pozn.: Usnesení vlády č. 1027/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 167
pdf 94 kB
16. 10. 2020 415/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
 
Částka 168
pdf 172 kB
16. 10. 2020 418/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zdravotní způsobilost, periodické lékařské prohlídky, posudky) Pozn.: Usnesení vlády č. 1049/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
416/2020 Sb.
Nařízení o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
417/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (změna usnesení č. 409/2020 Sb.) Pozn.: Usnesení vlády č. 1048/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronairus.
419/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zaměstnávání cizinců při provádění krizových opatření) Pozn.: Usnesení vlády č. 1050/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
420/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích) Pozn.: Usnesení vlády č. 1051/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 169
pdf 88 kB
19. 10. 2020 421/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1074/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 170
pdf 91 kB
22. 10. 2020 422/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
423/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
 
Částka 171
pdf 110 kB
21. 10. 2020 426/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů) Pozn.: Usnesení vlády č. 1080/2020. Nabývá účinnosti 22.10.2020 od 06:00 hod. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
424/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1078/2020. Nabývá účinnosti 22.10.2020 od 06:00 hod. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
425/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 1079/2020. Nabývá účinnosti 22.10.2020 od 06:00 hod. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 172
pdf 85 kB
22. 10. 2020 427/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1084/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 173
pdf 11 MB
30. 10. 2020 428/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 Pozn.: Též označována jako "úhradová vyhláška".
 
Částka 174
pdf 86 kB
23. 10. 2020 429/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1085/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 175
pdf 265 kB
30. 10. 2020 430/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
 
Částka 176
pdf 109 kB
26. 10. 2020 432/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 1103/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
431/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1102/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 177
pdf 236 kB
30. 10. 2020 434/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
433/2020 Sb.
Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu
 
Částka 178
pdf 87 kB
30. 10. 2020 435/2020 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
436/2020 Sb.
Sdělení , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
 
Částka 179
pdf 113 kB
30. 10. 2020 437/2020 Sb.
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
438/2020 Sb.
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Část ustanovení § 5 odst. 2 nabývá účinnosti 1.11.2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 180
pdf 137 kB
30. 10. 2020 444/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1113/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
446/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 1115/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
441/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (odměna provozovateli informačního systému datových schránek) Pozn.: Usnesení vlády č. 1110/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
442/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. Pozn.: Usnesení vlády č. 1111/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
445/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů) Pozn.: Usnesení vlády č. 1114/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
440/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance) Pozn.: Usnesení vlády č. 1109/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
443/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1112/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
447/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 1116/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
439/2020 Sb.
Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Pozn.: Usnesení vlády č. 1108/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 181
pdf 100 kB
2. 11. 2020 448/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
449/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
450/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
451/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 182
pdf 86 kB
2. 11. 2020 452/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. Pozn.: Usnesení vlády č. 1142/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 183
pdf 87 kB
9. 11. 2020 453/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb. Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 184
pdf 23 MB
23. 11. 2020 454/2020 Sb.
Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
455/2020 Sb.
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her
 
Částka 185
pdf 40 MB
23. 11. 2020 456/2020 Sb.
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
 
Částka 186
pdf 54 MB
23. 11. 2020 457/2020 Sb.
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
 
Částka 187
pdf 234 MB
23. 11. 2020 458/2020 Sb.
Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
 
Částka 188
pdf 515 kB
23. 11. 2020 459/2020 Sb.
Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
 
Částka 189
pdf 113 kB
13. 11. 2020 460/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
461/2020 Sb.
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 190
pdf 125 kB
16. 11. 2020 465/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 1192/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
464/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1191/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
463/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1190/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
462/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (subjekty kritické infrastruktury) Pozn.: Usnesení vlády č. 1185/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 191
pdf 10 MB
27. 11. 2020 466/2020 Sb.
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
 
Částka 192
pdf 3852 kB
23. 11. 2020 467/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
468/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 
Částka 193
pdf 196 kB
23. 11. 2020 469/2020 Sb.
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Část druhá nabývá účinnosti 1.1.2022.
470/2020 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
 
Částka 194
pdf 147 kB
20. 11. 2020 476/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1200/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
477/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 1201/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
475/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1199/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
472/2020 Sb.
Usnesení o změně krizových opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1196/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
473/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1197/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
474/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1198/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
471/2020 Sb.
Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Pozn.: Usnesení vlády č. 1195/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
478/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů) Pozn.: Usnesení vlády č. 1202/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 195
pdf 378 kB
27. 11. 2020 479/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
480/2020 Sb.
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 
Částka 196
pdf 128 kB
27. 11. 2020 482/2020 Sb.
Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
481/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 
Částka 197
pdf 87 kB
23. 11. 2020 483/2020 Sb.
Usnesení o změně krizových opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1226/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 198
pdf 142 kB
27. 11. 2020 484/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Čl. I bod 26 nabývá účinnosti 28.11.2020. Čl. I body 43, 44 a 48, čl. II body 5 a 7 a část šestá nabývají účinnosti 1.1.2021. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2022.
 
Částka 199
pdf 178 kB
27. 11. 2020 485/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.2.2021.
486/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 200
pdf 1206 kB
30. 11. 2020 488/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
487/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
489/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb. Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 201
pdf 87 MB
2. 12. 2020 490/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 202
pdf 100 kB
2. 12. 2020 491/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
492/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
494/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
493/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
 
Částka 203
pdf 231 kB
2. 12. 2020 495/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
496/2020 Sb.
Nařízení o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
497/2020 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 204
pdf 119 kB
30. 11. 2020 500/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 1264/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
499/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1263/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
498/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení hromadných akcí, prodeje, služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 1262/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 205
pdf 202 kB
4. 12. 2020 501/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení části první čl. I bodů 136 a 162 nabývá účinnosti 1.4.2021; bodů 107, 108, 109, 114, 171 a 183 nabývá účinnosti 1.7.2021; bodu 53, pokud jde o zrušení § 13b odst. 2, bodu 58, pokud jde o § 14a odst. 5, bodu 179, pokud jde o § 28e a bodu 57 nabývá účinnosti 1.1.2022; bodů 40, 127, 133, 143 a 159 nabývá účinnosti 1.1.2027.
 
Částka 206
pdf 5773 kB
4. 12. 2020 502/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 207
pdf 7752 kB
7. 12. 2020 503/2020 Sb.
Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
504/2020 Sb.
Vyhláška o znalečném
507/2020 Sb.
Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
508/2020 Sb.
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
505/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
506/2020 Sb.
Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
 
Částka 208
pdf 444 kB
7. 12. 2020 509/2020 Sb.
Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
 
Částka 209
pdf 274 kB
9. 12. 2020 510/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
 
Částka 210
pdf 112 kB
7. 12. 2020 511/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení hromadných akcí, prodeje, služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 1290/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
512/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1291/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
513/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1292/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 211
pdf 6131 kB
11. 12. 2020 514/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
515/2020 Sb.
Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
 
Částka 212
pdf 776 kB
11. 12. 2020 516/2020 Sb.
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách Pozn.: Ustanovení § 3 odst. 1 písm. n) nabývá účinnosti 12.11.2021. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. o) pozbývá platnosti 12.11.2021.
 
Částka 213
pdf 464 kB
11. 12. 2020 517/2020 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
518/2020 Sb.
Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
519/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 
Částka 214
pdf 100 kB
11. 12. 2020 520/2020 Sb.
Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
 
Částka 215
pdf 89 kB
10. 12. 2020 521/2020 Sb.
Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Pozn.: Usnesení vlády č. 1294/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
522/2020 Sb.
Usnesení o změně krizových opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1295/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 216
pdf 96 kB
10. 12. 2020 523/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
524/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
RS05/2020
Sdělení o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
 
Částka 217
pdf 180 MB
17. 12. 2020 525/2020 Sb.
Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
 
Částka 218
pdf 415 kB
17. 12. 2020 526/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
527/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz část dvacátá čtvrtá Čl. XXXVIII zákona.
 
Částka 219
pdf 92 kB
15. 12. 2020 528/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
529/2020 Sb.
Sdělení o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
530/2020 Sb.
Sdělení o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
531/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020
 
Částka 220
pdf 122 kB
14. 12. 2020 534/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1333/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
537/2020 Sb.
Usnesení o zrušení krizových opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1336/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
532/2020 Sb.
Usnesení o změně krizového opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1325/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
533/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení hromadných akcí, prodeje, služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 1332/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
535/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1334/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
536/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1335/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 221
pdf 246 kB
18. 12. 2020 539/2020 Sb.
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
538/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
540/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 5 nabývá účinnosti 18.12.2020.
 
Částka 222
pdf 1556 kB
23. 12. 2020 541/2020 Sb.
Zákon o odpadech
 
Částka 223
pdf 558 kB
23. 12. 2020 542/2020 Sb.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností Pozn.: Ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti 1.7.2023.
543/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
 
Částka 224
pdf 347 kB
23. 12. 2020 544/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 21 nabývá účinnosti 23.12.2023. Ustanovení části šesté nabývá účinnosti 1.1.2022.
545/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 225
pdf 293 kB
23. 12. 2020 546/2020 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
547/2020 Sb.
Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
548/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
549/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
550/2020 Sb.
Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
551/2020 Sb.
Sdělení o vydání cenových rozhodnutí
 
Částka 226
pdf 3123 kB
23. 12. 2020 552/2020 Sb.
Nález ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
 
Částka 227
pdf 2116 kB
23. 12. 2020 553/2020 Sb.
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
 
Částka 228
pdf 4818 kB
23. 12. 2020 554/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
 
Částka 229
pdf 149 kB
23. 12. 2020 555/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
556/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
557/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
558/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
559/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
560/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
561/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
RS06/2020
Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
 
Částka 230
pdf 22 MB
23. 12. 2020 562/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
563/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 231
pdf 89 kB
17. 12. 2020 564/2020 Sb.
Usnesení o změně krizových opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1341/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 232
pdf 4311 kB
23. 12. 2020 565/2020 Sb.
Nařízení o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
 
Částka 233
pdf 2870 kB
23. 12. 2020 566/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1 a 2 nabývají účinnosti 1.1.2022.
567/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
568/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 234
pdf 96 kB
23. 12. 2020 569/2020 Sb.
Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 235
pdf 2682 kB
23. 12. 2020 570/2020 Sb.
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
571/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
572/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
573/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
574/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
575/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
576/2020 Sb.
Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
 
Částka 236
pdf 123 kB
23. 12. 2020 577/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 237
pdf 88 kB
21. 12. 2020 578/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (pravidla pro vycházky ze zařízení sociálních služeb) Pozn.: Usnesení vlády č. 1370/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 238
pdf 322 kB
31. 12. 2020 579/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
580/2020 Sb.
Nařízení , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
581/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb. Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 4 a 5 nabývají účinnosti 1.4.2021.
582/2020 Sb.
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
 
Částka 239
pdf 1323 kB
31. 12. 2020 583/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
 
Částka 240
pdf 146 kB
31. 12. 2020 589/2020 Sb.
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
584/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
585/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
586/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
587/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
588/2020 Sb.
Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
590/2020 Sb.
Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 241
pdf 22 MB
31. 12. 2020 591/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
592/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
 
Částka 242
pdf 141 kB
23. 12. 2020 596/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí) Pozn.: Usnesení vlády č. 1376/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
598/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let) Pozn.: Usnesení vlády č. 1378/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
599/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů) Pozn.: Usnesení vlády č. 1379/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
595/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob) Pozn.: Usnesení vlády č. 1375/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
593/2020 Sb.
Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Pozn.: Usnesení vlády č. 1373/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
594/2020 Sb.
Usnesení o změně krizových opatření Pozn.: Usnesení vlády č. 1374/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
597/2020 Sb.
Usnesení o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol) Pozn.: Usnesení vlády č. 1377/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
 
Částka 243
pdf 3911 kB
31. 12. 2020 600/2020 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
 
Částka 244
pdf 466 kB
31. 12. 2020 601/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. Pozn.: COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
602/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
603/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
604/2020 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
605/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
 
Částka 245
pdf 8848 kB
31. 12. 2020 606/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
607/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
608/2020 Sb.
Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
 
Částka 246
pdf 200 kB
31. 12. 2020 609/2020 Sb.
Zákon , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony Pozn.: K rozdílné účinnosti některých ustanovení viz část třicátá pátá Čl. XLVIII zákona.
 
Částka 247
pdf 76 MB
31. 12. 2020 610/2020 Sb.
Vyhláška , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
 
Částka 248
pdf 90 kB
31. 12. 2020 611/2020 Sb.
Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
612/2020 Sb.
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 nabývají účinnosti 1.1.2022.